Jura Neikena Dikļu pamatskolas dalība Erasmus+ stratēģisko partnerību projektā

Publicēja 2020. gada 18. nov. 23:50Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 19. nov. 02:52 ]
Ir noslēdzies divu gadu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko partnerību projekta Nr. 2018-1-LV01-KA229-046964 "NATURE and OUTDOOR EDUCATION" ("Daba un āra apmācības") sadarbības posms starp skolām no Portugāles, Polijas, Somijas, Turcijas un Latvijas, kuru kā koordinējoša organizācija pārstāvēja Jura Neikena Dikļu pamatskola.

Projekta pamatideja tika balstīta uz āra apmācības metodikas kā inovatīvas pieejas izmantošanu, lai izglītotu skolēnus gan par norisēm dabā, gan arī par problēmām un jautājumiem, ar kuriem katrs attiecīgais reģions saskaras dabas aizsardzības jomā, tādējādi veicinot katrā projekta dalībniekā cieņu un atbildību pret dabu un norisēm dabā kopumā.

Tā kā Projekta noslēguma posms sakrita gan ar ārkārtas situācijas izsludināšanas, gan jaunu vēl nebijušu un atšķirīgu noteikumu ievērošanu katrā dalībvalstī, objektīvi vērtējot situāciju un iesaistīto skolēnu vecuma posma, tika pieņemts lēmums nevis pagarināt projekta darbības laiku, bet pieņemt jaunu izaicinājumu - kas tieši sakrīt arī ar ERASMUS+ stratēģisko partnerību projektu pamatideju par labās prakses izmantošanu - organizēt virtuāli projekta noslēguma aktivitātes.

Jaunais virtuālais izaicinājums bija raižu un bažu pilns, bet patiesi lepojamies, ka izmantojot Google Classroom un Google Meet platformu sniegtās plašās iespējas un projekta komandai sastrādājoties, izdevās pilnvērtīgi un jēgpilni veidot aktivitātes. Liels gandarījums, ka izdevās noorganizēt tiešsaistes "Labo darbu Flash mob aktivitāti", tādējādi izveidojot tiešsaistes kolāžu, kura veidojās no katra dalībnieka šajā laikā izdarītā labā darbiņa; kā arī izdevās virtuāli sniegt ieskatu gan tradīcijās, gan, izmantojot tehnoloģijas, nodrošināt tiešsaistes konferences par tēmu, ekskursijas un nepārtrauktu dalībnieku saziņu. Par lielu iedrošinājumu un pamudinājumu kalpoja Vidzemes Augstskolas lektores Lienes Ločmeles, ar kuru iedvesmojoša sadarbība izveidojās jau iepriekšējā Erasmus+ projekta "Get Moving! Take Part in The Future" īstenošas laikā, gūtā pieredze un atziņas par virtuālo darbu un sadarbību. Kā arī priecē, ka ir izveidojusies starpskolu sadarbību, kurā Jura Neikena Dikļu pamatskolas gūtā pieredze var kalpot par iedrošinājumu Trikātas pamatskolas arī Erasmus + projekta no 23. līdz 27. novembrim notiekošās virtuālas mobilitātes aktivitāšu organizēšanā.

Kopumā projekta ideja un pielietotā metodika – projekts kā mācību metode ar āra apmācību elementu izmantošanu, noritēja sasitoši un aizraujoši gan iesaistītajiem skolēniem, gan skolotājiem. Projekta laikā ir izveidoti un apkopoti, skolēniem saistoši gan mācību materiāli, gan metodoloģija, izmantojot akadēmiskās pētniecības metodiku, izanalizēta un aizstāvēta skolotāja profesionālās darbības apkopojuma darbā "Project as a method for improving students’ English language skills" ("Projekts kā mācību metode skolēnu angļu valodas zināšanu pilnveidei") Latvijas Universitātē.

Izmantojot gan mācību satura integrēšanas un caurvīšanas pieeju, skolēniem bija iespēja padziļināt zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām - "Zivis un pēdu nospiedumi" - Somijā, kuras laikā skolēniem bija iespēja piedalīties gan zemledus makšķerēšanas un zivju pagatavošanas nodarbībās, kā arī iespēja izpētīt dzīvnieku pēdu nospiedumus mežos un iemēģināt pastaigu sniegakurpēs. "Bites un citi kukaiņi" - Portugālē, kur skolēniem pavērās iespēja izpētīt Atlantijas okeāna piekrastes dažādās ekosistēmas un dabas īpatnības; kā arī gūt atzinību no Bragas mēra Rikardo Rio (Ricardo Rio) par projekta idejas nozīmi un jēgu mūsdienās. "Norises dabā pirms ziemas" - Polijā, kuras laikā skolēniem bija iespēja pabūt UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Belovežas gāršā, kas ir viens no pēdējiem un lielākajiem atlikušajiem Eiropas līdzenumu dižmežiem; kā arī iepazīt poļu viesmīlību un metro. "Augi labsajūtai" - Turcijā, virtuālās mobilitātes formā, ļāva skolēniem gūt gan zināšanas un vairot izpratni par plašo augu valsti un tās nozīmi kopumā, gan ievērojami veicināt mūsdienu tehnoloģiju jēgpilnu un lietderīgu lietošanu. Noslēguma tēma "Daba un mēs" – kas arī tika organizēta virtuāli, lieliski spēja pierādīja skolēnu spēju ātri pielāgoties un pieņemt dažādos tehniskos risinājumus. Lai veicinātu un nodrošinātu projektā iesasitīto skolēnu turpmāko savstarpējo saziņu, izmantojot Discord platformu, tika izveidota "Nature and Outdoor Education" projekta skolēnu slēgtā grupa. Kā arī saskaņā ar projekta pieteikumā minēto, izveidota projekta pozitīvo ieguvumu apkopojoša vēstule Eiropas Komisijas Vides Ģenerāldirektorātām, projekta komandai ticot, ka pateicoties projekta idejai, īstenotajām aktivitātēm un gūtajām zināšanām, skolēni spēs veidot atbildīgāku un dabas resursus saudzējošāku sabiedrību.

Projekta koordinatore 
Evija Kokorite 
Jura Neikena Dikļu pamatskola

 
 
 


Comments