Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa otrais uzsaukums ir klāt

Publicēja 2019. gada 29. apr. 06:28Kristers Blūms
Kocēnu novada pašvaldība izsludina jau otro projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties. Projektu konkurss tiek īstenots ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, vai jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni,  iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projekti ir vērsti uz skolēniem ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšanai un aktīvas līdzdalības veicināšanai ikdienas dzīvē. Atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)* ietvaros un 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Konkursa mērķi:
  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Kādas aktivitātes var iekļaut projektā?

Pasākumi, neformālās izglītības metodes (piem., nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība; personības pilnveides pasākumi; personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību; līdzdalības prasmes pilnveidošana u.c.).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 3. jūnijs.

Finansējums: vienam projektam pieejamais finansējums ir 4600 EUR. Pieejams finansiāls atbalsts 2 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3-18 mēneši.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

PIELIKUMI:

Konkursa dokumenti:

Informatīvie materiāli:

Metodika un vadlīnijas:

Konsultācijas par projektu konkursu (iepriekš piesakoties) var saņemt pie Kocēnu novada pašvaldības kontaktpersonas:

Anta Šulmeistare-Tupreine
tel.nr.: 26102553
e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv
ĉ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
ĉ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
ĉ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
ĉ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
ą
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
Ċ
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
ą
Kristers Blūms,
2019. gada 29. apr. 06:28
Comments