Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Publicēja 2018. gada 9. apr. 04:36Kristers Blūms
SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „3 katlu māju projektēšana un būvniecība Kocēnu novadā”. 

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-7/2018. 

Iepirkuma priekšmets – 3 biomasas katlu māju būvprojektu izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, kas veicama saskaņā ar SIA „INOS” izstrādātajiem būvprojektiem minimālā sastāvā: 
• Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā; 
• Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē; 
• Katlumājas 1,5MW būvniecība Kocēnu novada Zilākalnā. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (09.04.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 11.maijam plkst. 10:00 .Comments