Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novada pašvaldības policijas aktualitātes

Publicēja 2018. gada 1. okt. 01:17Kristers Blūms
Ik gadu tumšajā gada periodā traumas gūst un bojā iet vairāki cilvēki, kuri, nelietojot atstarotājus, ir nemanāmi autovadītājiem. Tādēļ Kocēnu novada pašvaldības policija aicina visus gājējus, kuri ir vismazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, t.sk. arī velobraucējus, lietot atstarotājus/atstarojošas vestes, lai nekļūtu par upuri ceļu satiksmes negadījumam. Par atstarotāju nelietošanu policija var piemērot sodu.

Tāpat pašvaldības policija atgādina par ugunskuru kurināšanas aizliegumu Kocēnu novadā, kas rudens sezonā bieži ir ugunsnelaimes cēlonis un var radīt bojājumus kā kustamam tā nekustamam īpašumam, kā arī videi un iedzīvotājiem. Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 10/2014 “Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā” nr. 3.6.1. nosaka, ka par ugunskuru kurināšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā esošajā zaļajā zonā vai apstādījumos, ezeru, upju krastos un citās sabiedriskās vietās, izņemot ugunskuru kurināšanu tam speciāli paredzētajās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 70. Tāpat arī par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu, kā arī sadzīves atkritumu dedzināšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā - uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 140; juridiskām personām līdz EUR 500.

Kocēnu novadā zemes īpašniekam tiek uzlikts par pienākumu veikt īpašuma sakārtošanu, tai skaitā zāles pļaušanu, lapu grābšanu, atkritumu savākšanu utt. Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 10/2014 “Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā” nr. 3.9.1. nosaka, ka par organizāciju, iestāžu, skolu, tirdzniecības uzņēmumu (veikalu, kiosku, paviljonu, novietņu) dzīvojamo māju, namu un ēku teritoriju nesakopšanu un zāles nenopļaušanu pēc rakstiska aizrādījuma saņemšanas un pārkāpuma nenovēršanas piecu dienu laikā, skaitot no šajā punktā noteiktā aizrādījuma saņemšanas dienas – uzliek naudas sodu līdz EUR 140.

Iedzīvotāji tiek vēlreiz aicināti ievērot labturības prasības mājas(istabas) dzīvnieku turēšanā. Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas:
• suni ved pavadā;
• sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu;
• pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts);

Ārpus pilsētām un ciemiem:

• viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
• ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi "Suns!";

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
• nodrošināt, lai mājas dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
• uzticēt mājas dzīvnieka vešanu ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas tikai personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku, un nodrošināt, lai dzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
• apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus;
• sameklēt mājas dzīvniekam citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama;
• vakcinēt mājas dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā;
• vedot mājas dzīvnieku pie veterinārārsta, ņemt līdzi un uzrādīt veterinārārstam dzīvnieka identitāti apliecinošu dokumentu vai vakcinācijas apliecību (ja tāda ir);
• nododot mājas dzīvnieku trešajai personai, sniegt informāciju par dzīvnieka labturības un turēšanas prasībām;
• glabāt un pēc dienesta vai sabiedriskās kārtības kontroles institūciju pieprasījuma uzrādīt ar mājas dzīvnieku saistītos dokumentus (piemēram, mājas dzīvnieka pasi, dzīvnieka izcelsmi apliecinošu dokumentu);


Comments