Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2021. gada 30. jūn. 05:03Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 30. jūn. 05:07 ]
Kocēnu novada domes sēdē 2021. gada 22. jūnijā pieņemtie lēmumi:

Nolēma īstenot Kocēnu novada pašvaldības investīcijas projektu “Ventilācijas sistēmas izbūve Rubenes pamatskolā”, kura kopējās izmaksas ir 130 430,00 eiro, no kuriem 97 361,00 eiro ir valsts budžeta finansējums un 33 069,00 eiro – Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Apstiprināja Kocēnu sporta skolas organizēto nometņu “Rubene 2021” (2. – 6. augustā, 9. – 13. augustā) dalības maksu: 45,00 eiro vienai personai. Noteica dalības maksas samazinājumu 20% apmērā ģimenēm, kurām divi un vairāk bērni piedalās nometnē.

Nolēma piešķirt naudas balvu 300,00 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas vīriešu virslīgas florbola komandas “Rubene” un sieviešu virslīgas florbola komandas “Rubene” sportistiem (-ēm) un treneriem par izciliem sasniegumiem sportā, izcīnot Latvijas čempionāta florbolā zelta medaļas, un par Kocēnu novada vārda popularizēšanu valsts mērogā. Kopumā šim mērķim no pašvaldības budžeta tiks atvēlēti 13 200,00 eiro.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību “Purviņi”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Zemes vienības platība: 9926 m2. Izsoles sākuma cena: 4210,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lejas Pankas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,5622 ha platībā (kadastra apzīmējums 9664 004 0233) un būves (kadastra apzīmējums 9664 004 0080 024), pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma cena: 6600,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 10.30 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību “Noriņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novads, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Zemes vienības platība: 1,93 ha. Kadastra apzīmējums: 96440040093. Izsoles sākuma cena: 7510,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 11.00 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība ir 30,2 ha un kadastra apzīmējums 9664 011 0068. Nomas tiesību izsoles sākuma cena: 2114,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 13.30 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Purenes”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība ir 1,28 ha un kadastra apzīmējums 9644 005 0060. Nomas tiesību izsoles sākuma cena: 85,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 14.00 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Kalves”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra numurs: 9664 012 0128, platība 7207 m², atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Pēc vērtējuma saņemšanas pašvaldības domes sēdē tiks apstiprināta izsoles sākumcena un noteikumi.

Apstiprināja 2021. gada 6. maijā notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Baltmuižnieki 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, iznomājot to SIA “GL ROŽKALNI” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu - 72,00 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2021. gada 6. maijā notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bekmaņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, iznomājot to Valmieras novada Bērzaines pagasta Gata Kezika zemnieka saimniecībai “AMATAS” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu – 2410,00 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2021. gada 6. maijā notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Viduskošas”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, iznomājot to fiziskai personai par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu – 75,00 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Nolēma pārjaunot nomas līgumu ar SIA “NOVA” par telpu daļas Vaidavas kultūras un amatniecības centrā (uz ēkas jumta 4m² un telpās 1m²), kopā 5m², Skolas ielā 1A, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā bezvadu datu pārraides komplekta izvietošanai un aparatūras skapja projekcijas uz grīdas izvietošanai un nosakot telpu nomas maksu 16,00 erio mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

Nolēma pārjaunot nomas tiesiskās attiecības starp Kocēnu novada domi un SIA “Mazais Ansis” par pašvaldībai piederošā zemesgabala “Mazais Ansis”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, daļas 1,5229 ha platībā (kadastra apzīmējums 9664 015 0106) atpūtas kompleksa “Mazais Ansis” paplašināšanai un attīstībai un atļaut būvēt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašumu objektus, ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus. Pieņemts lēmums noslēgt apbūves tiesību līgumu līdz 2036. gada 22. jūnijam ar SIA “Mazais Ansis” par iepriekšminētās zemes vienības daļas apbūvi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Nekustamā īpašuma "Kapteiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Apstiprināja lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9664 008 0267, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0675 un nolēma izdot tā Grafiskās daļas karti “Funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Kocēnu novada domes 21.06.2021. saistošos noteikumus Nr. 4/2021.

Apstiprināja Kocēnu novada domes 2020. gada publisko pārskatu. Publicēts ŠEIT.

Apstiprināja Kocēnu novada pašvaldības autoceļiem un ielām uzturēšanas klases vasaras sezonai, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu, ielu uzturēšanai plānoto finansējumu un autoceļu, ielu ekonomisko un sociālo nozīmi, atbilstoši pielikumam. Publicēts ŠEIT.
Comments