Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 4. sept. 00:05Elīna Upīte
Kocēnu novada domes sēdē 28. augustā pieņemtie lēmumi:

Ņemot vērā, ka 2011. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā” ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 9/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā”, kas stāsies spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un noteikumu publicēšanas pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības 0,0371 ha platībā un uz tās atrodošās būves ar kadastra apzīmējumu “Cimpēnu kūts”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Būves kadastra apzīmējums 9664 006 0083 001. Pēc nekustamā īpašuma vērtējuma saņemšanas un apbūves tiesību izsoles sākuma cenas noteikšanas, kas tiks apstiprināta domes sēdē, pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv tiks publicēts izsoles sludinājums.

Sešos lēmumos, pamatojoties uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu īrnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme izpirkt izīrēto dzīvokli, tika nolemts ierosināt konkrēto nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Kultūras ielā 2-3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Dzīvokļa platība: 49,3 m2, kadastra Nr. 9696 900 0259. Izsoles sākumcena: 2041,00 EUR. Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Valmieras ielā 5-5, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Dzīvokļa platība: 53,1 m², kadastra Nr. 9696 900 0250. Izsoles sākumcena: 6560,00 EUR. Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma rīkot apvienoto nekustamo īpašumu “Alejas” ar adresēm Jāņa Ķenča ielā 3, Kocēnos (kadastra Nr. 9664 008 0244) un Jāņa Ķenča ielā 5, Kocēnos (kadastra Nr. 9664 008 0354) atkārtotu nomas tiesību izsoli. Telpu kopējā platība ir 250,7 m2. Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 0,80 EUR/m2 bez PVN mēnesī. Izsoles minimālais solis – 0,10 EUR/m2 bez PVN. Telpu nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts uz 10 gadiem. Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma rīkot atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei Kocēnu novada pašvaldībai piederošā cirsmā “Lāči”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 0050257). Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma sagatavot un iesniegt projekta nepieciešamo informāciju un pieteikumu “Klimata Pārmaiņu mazināšanas pasākumu optimizācija Latvijas degradētajos kūdrājos” (“Optimising Measures for Climate Change Mitigation in Degraded Peatlands of Latvia”) līdz 2020. gada 20. septembrim un nodrošināt projekta līdzfinansējumu 32 100 eiro apmērā.

Nolēma piešķirt piemaksu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgiem personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 15% no darbinieka mēnešalgas no 2020.gada 1. septembra. Plašāka informācija ŠEIT.

Apstiprināja Kocēnu novada kultūras namu maksas pakalpojumu cenrādi. Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma piešķirt papildfinansējumu 638 eiro apmērā Kocēnu sporta skolai Kocēnu sporta nama jumta remontam.

Nolēma piešķirt Kocēnu novada domes priekšsēdētājam Jānim Olmanim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 2020. gada 9. septembra līdz 22. septembrim.

Nolēma atbalstīt Kocēnu novada sporta pulciņu – Rubenes vīriešu augstākās līgas florbola komanda, Rubenes sieviešu augstākās līgas komanda un 1. līgas florbola komanda, Rubenes vīriešu 1. līgas florbola komanda un Kocēnu novada Vaidavas novusa komanda – darbību un apstiprināja pulciņu darba laiku un vadītāju atalgojumu.

Apstiprināja Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” reorganizācijas plānu. Plašāka informācija par iestādes reorganizāciju ŠEIT.

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā, nolēma noteikt šādus mācību procesa īstenošanas modeļus Kocēnu novada izglītības iestādēs:
  • Kocēnu novada Jura Neikena Dikļu pamatskolā noteikt mācību modeli A;
  • Kocēnu novada Kocēnu pamatskolā noteikt mācību modeli A;
  • Kocēnu novada Rubenes pamatskolā noteikt mācību modeli A;
  • Ziemeļvidzemes pamatskolā noteikt mācību modeli B.
A modelis – mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem mācību personalizācijai, pašvadītas mācīšanās stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai. Šo modeli izmanto, ja izglītības iestāde var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības un iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi. 1.–6. klašu posmā mācības izglītības iestādē tiek īstenotas bez attālinātā mācību procesa elementiem. Savukārt 7.–12. klašu posmā izglītības iestāde mācības plāno un organizē izglītības iestādes telpās un paredz iespēju vienu dienu nedēļā mācībām patstāvīgi t.sk. attālināti. 

B modelis – daļēji attālinātas mācības jeb jauktās mācības (blended learning). Mācības notiek gan izglītības iestādes telpās, gan attālināti. Attālinātās mācības 7.–12. klasē īstenojamas ar pedagogu tiešsaistē vai skolēnam/audzēknim veicot mācību uzdevumus individuāli vai sadarbībā ar citiem skolēniem/audzēkņiem. Pilnvērtīgām mācībām tiešsaistē nepieciešams, lai to dalībnieki (skolotājs un skolēni/audzēkņi) redzētu un dzirdētu cits citu reālajā laikā. Šādi mācības tiek organizētas, ja izglītības iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi, tomēr tā nevar nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības. Modelis izmantojams, lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, klašu un koplietošanas telpu piepildījumu, skolēnu plūsmas organizēšanu un kontroli.
Comments