Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 4. aug. 22:36Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 4. aug. 23:04 ]
Kocēnu novada domes sēdē 30. jūlijā pieņemtie lēmumi:

Pagarināja nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu ar SIA “Lino&Co” par nedzīvojamo telpu nomu Kocēnu sporta namā Alejas ielā 4, Kocēnos, nosakot nomas maksu 1,43 EUR /m² mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis.

Nolēma rīkot apbūves tiesību izsoli Kocēnu novada domei piederošiem nekustamajiem īpašumiem:
  • zemes vienībai Sējēju ielā 1, Kocēnos, kadastra apzīmējums 9664 008 0551, platība 0,1468 ha platībā;
  • zemes vienībai Sējēju ielā 2, Kocēnos, kadastra apzīmējumu 9664 008 0552, platība 0,14 ha platībā.
Pēc nekustamā īpašuma vērtējuma saņemšanas un apbūves tiesību izsoles sākuma cenas noteikšanas, kas tiks apstiprināta domes sēdē, pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv tiks publicēts izsoles sludinājums.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Dzīvokļa platība: 52,6 m2, kadastra Nr. 9696 900 0258. Izsoles sākumcena: 9447,00 EUR. Izsole notiks 11. septembrī plkst. 10.00. Plašāka informācija sekos!

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Miera ielā 3-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Dzīvokļa platība: 71,9 m², kadastra Nr. 9696 900 0252. Izsoles sākumcena: 8776,00 EUR. Izsole notiks 11. septembrī plkst. 10.30. Plašāka informācija sekos!

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Miera ielā 3-24, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Dzīvokļa platība: 56,0 m², kadastra Nr. 9696 900 0257. Izsoles sākumcena: 7857,00 EUR. Izsole notiks 11. septembrī plkst. 11.00. Plašāka informācija sekos!

Divos lēmumos, pamatojoties uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu īrnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme izpirkt izīrēto dzīvokli, tika apstiprināta nekustamā īpašuma pārdošanas cena un pieņemts lēmums slēgt pirkuma līgumu.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Purviņi”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Zemes vienības platība: 1,75 ha, kadastra Nr. 9696 002 0088. Pēc nekustamā īpašuma vērtējuma saņemšanas un apbūves tiesību izsoles sākuma cenas noteikšanas, kas tiks apstiprināta domes sēdē, pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv tiks publicēts izsoles sludinājums.

Apstiprināja Kocēnu novada domes rīkotā konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas labiekārtošanai” rezultātus. Atbilstoši projektu vērtēšanas protokola rezultātam nolēma piešķirt finansiālu atbalstu diviem iesniegtajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektiem:
  • Alejas iela 13B, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220. Finansējuma apmērs: 3600 EUR;
  • Valmieras iela 3, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220. Finansējuma apmērs: 3600 EUR.

Apstiprināja Kocēnu novada domes nolikumu “Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošās teritorijas labiekārtošanu Kocēnu novadā”. Nolēma organizēt atkārtotu pieteikumu pieņemšanu 2020. gadā no 3. augusta līdz 10. septembrim. Plašāka informācija ŠEIT.

Piešķīra papildfinansējumu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” dezinfekcijas līdzekļu iegādei 580 EUR apmērā.

Nolēma reorganizēt Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” filiāli Rubenē, to pievienojot Rubenes pamatskolai. Reorganizācijas procesā jānodrošina, ka pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” filiāles Rubenē licencēto un akreditēto pirmsskolas izglītības programmu turpina realizēt Rubenes pamatskola. Reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. februārim. Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma piešķirt Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Evijai Naglei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 2020. gada 3. augusta līdz 16. augustam.

Apstiprināja 2020. gada 29. jūlijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krumpiņas 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 9,93 ha platībā ieguva SIA “ANIDAX AGRO” augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 520 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 29. jūlijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemes vienību “Ceriņu iela 2”, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 0,4872 ha platībā ieguva fiziska persona par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 107 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Plašāka informācija par Kocēnu novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT.
Comments