Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 24. jūl. 04:58Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 5. aug. 23:33 ]
Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 20. jūlijā pieņemtie lēmumi:

Nolēma 2020. gadā īstenot Kocēnu novada pašvaldības investīciju projekta "Vaidavas ciema centra laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtošana" 1. kārtu, kas ietver seguma atjaunošanu Skolas ielā, Vaidavā. 1. kārtas būvdarbu kopējās plānotās izmaksas ir 180 523 eiro, no kuriem 109 176 eiro plānots finansēt no Kocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžetā pieejamā finansējuma un atlikušo izdevumu daļu finansēt, ņemot aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē vai citā kredītiestādē, kura piedāvās izdevīgākus kredīta nosacījumus.

Projekta 1. kārtā iekļauta Skolas ielas brauktuves asfaltbetona seguma un stāvlaukuma pārbūve, paredzot vietas 40 automašīnām, tajā skaitā trīs autostāvvietas personām ar invaliditāti, kopējā izbūvējamā asfalta seguma platība -1916 m2. Stāvlaukumā plānots izbūvēt lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmu, veikt pie stāvlaukuma esošās ietves pārbūvi, ieklājot bruģi, kāpņu atjaunošanu, nomainīt autobusa pieturas atrašanās vietu, pārceļot to pie Vaidavas kultūras un amatniecības centra, kur pasažieru ērtībām tiks uzstādīta nojume. Realizējot projekta 1. kārtu, tiks novērsta lietus ūdens uzkrāšanās stāvlaukuma teritorijā, kā rezultātā izveidojas apjomīgas peļķes un ziemā – bīstams apledojums, tiks skaidri iezīmētas automašīnu stāvvietas un palielināts to skaits, kā arī tiks atvieglota sabiedriskā transporta kustība. Projekta 2. kārta ietver laukuma pie Vaidavas kultūras un amatniecības centra labiekārtošanu.

Ar plānotajiem būvdarbiem Vaidavas ciema iedzīvotāji iepazīstināti sapulcē, kas notika 2019. gada oktobrī.


Pamatojoties uz Kocēnu novada domes Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, Kocēnu novada domes ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2020. gadam, Investīciju plānu 2014. – 2020. gadam un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” nolēma papildināt Investīciju plānu ar šādiem projektiem, kas atbilst iepriekšminētajiem noteikumiem: 
  • Vaidavas ciema centra laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtošana; 
  • Vidus ielas pārbūve Kocēnos; 
  • Liepu ielas pārbūve Kocēnos;
  • lelu apgaismojuma tīklu izbūve Zilākalnā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 456, valsts aizdevumu var saņemt pašvaldību investīciju projekti, kas ir augstas gatavības, proti, ja tie ietver būvdarbu veikšanu, tad plānotajiem būvdarbiem ir jābūt izstrādātam un būvvaldē akceptētam būvprojektam, kā arī projekta īstenošana ir jāuzsāk šogad (līdz 31.12.2020.), turklāt līdz gada beigām ir jāizmanto vismaz 30% no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra. Investīciju projekta īstenošanai jābūt paredzētai pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un jāatbilst vismaz vienam pieciem mērķiem, Kocēnu novada pašvaldības sagatavotie investīciju projekti atbilst mērķim “pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai”.


Apstiprināja Kocēnu novada domes 2019. gada publisko pārskatu, kas pieejams ŠEIT.
Comments