Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 30. jūn. 06:57Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 30. jūn. 06:59 ]
Četros lēmumos, pamatojoties uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu īrnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme izpirkt izīrēto dzīvokli, tika nolemts ierosināt konkrēto nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Krumpiņas 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 013 0047), uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Plašāka informācija sekos!

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Ceriņu iela 2”, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 008 0518), uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Plašāka informācija sekos!

Nolēma atbalstīt Mazsalavas novada domes darījumu, kurā tā paredz nekustamā īpašuma “Zaļā klēts”, Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā atsavināšanu, rīkojot otro izsoli par nosacīto cirsmu cenu 57 500 eiro.

Apstiprināja 2020. gada 29. maijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krogzemji 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 6,29 ha platībā ieguva Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība “Krogzemji” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 490 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 29. maijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rubenes centrs”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 5,6 ha platībā ieguva Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība “Krogzemji” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 470 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 29. maijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rudzupuķes”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 1,19 ha platībā ieguva fiziska persona par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 34 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 1. jūnijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straumēni”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 1,56 ha platībā ieguva Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Sarimāra” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 104 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 1. jūnijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straumēni”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 5,02 ha platībā ieguva Valmieras rajona Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība “Zīvāni” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 270 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 17. jūnijā notikušās nekustamā īpašuma “Krumpiņas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā izsoles rezultātus, kurā piedalījās 11 dalībnieki, pārdodot nekustamo īpašumu fiziskai personai par augstāko nosolīto cenu 15 300 eiro.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada domes kustamo mantu – pasažieru autobusu IVECO 50C 17, pārdodot to Jaunjelgavas novada domei par brīvu cenu 12 250 eiro.

Nolēma, ka zemes rezerves fondā ieskaitītais nekustamais īpašums “Noriņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 004 0093), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 1,69 ha platība (kadastra apzīmējums 9644 004 0093) piekrīt Kocēnu novada pašvaldībai un ir ierakstāms zemesgrāmata uz pašvaldības vārda.

Nolēma, ka zemes rezerves fondā ieskaitītais nekustamais īpašums “Purviņi”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 005 0060), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,9926 ha platība (kadastra apzīmējums 9644 005 0059) un zemes vienība 1,28 ha platība (kadastra apzīmējums 9644 005 0060) piekrīt Kocēnu novada pašvaldībai un ir ierakstāms zemesgrāmata uz pašvaldības vārda.

Apstiprināja Kocēnu novada domes konkursa biznesa ideju līdzfinansēšanai nolikumu. Nolēma organizēt 2020. gada Kocēnu novada domes konkursu biznesa ideju līdzfinansēšanai no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. augustam vai līdz finansējuma apgūšanai. Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma atbalstīt amatiermākslas kolektīvu darbības līgumu pagarināšanu līdz 2020. gada 31. jūlijam šādiem kolektīviem: Dikļu sieviešu korim "Lira", Dikļu pūtēju orķestrim, Dikļu kultūras centra amatierteātrim, Dikļu kultūras centra modes deju grupai "Maģija", Kocēnu kultūras nama jauktajam korim “Imera” un tā vokālajam ansamblim "Imera", Kocēnu novada laikmetīgajam teātrim “Volatus”, Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju koiektīvam "Savieši".

Nolēma piešķirt papildu finansējumu Kocēnu novada domes rīkotajam vasaras nodarbinātības pasākumam jauniešiem 1192 eiro apmērā, lai nodrošinātu pilnu finansējuma apmēru programmā iesaistītajiem 105 jauniešiem vecuma no 13 Iīdz 17 gadiem. Tāpat nolēma piešķirt papildu finansējumu Kocēnu novada domes un Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajam vasaras nodarbinātības pasākumam jauniešiem 2402 eiro apmērā, lai nodrošinātu pilnu finansējuma apmēru programmā iesaistītajiem 43 jauniešiem vecuma no 15 līdz 20 gadiem.

Apstiprināja Vaidavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrādi par autostāvvietas izmantošanu Vaidavas ciemā – Ezera ielas stāvlaukumā un iezīmētajās teritorijās Parka ielā. Plašāka informācija ŠEIT.

Apstiprināja 2020. gada 29. jūnijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Magazīni”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību – asfaltētu laukumu 0,4860 ha platībā ieguva biedrība “Auto-Moto INSTRUKTORI", kas tajā plāno izveidot auto un moto mācību braukšanas laukumu. Nomas maksa gadā: 830 eiro un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.Plašāka informācija par Kocēnu novada domes sēžu norisi un tajās pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT.
Comments