Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2019. gada 2. dec. 03:44Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 10. dec. 05:13 ]
Kocēnu novada domes sēdē 2019. gada 28. novembrī pieņemtie lēmumi:

Ar 2019. gada 28. novembri apstiprināja Kocēnu novada domes deputāta pilnvaras Naurim Jurgenbergam no “Visu Latvijai- Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksta. Plašāka informācija ŠEIT.

Sešos lēmumos, pamatojoties uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu īrnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme izpirkt izīrēto dzīvokli, tika nolemts ierosināt konkrēto nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 96960010030) 4,06 ha platībā ar nosaukumu “Jaunkārkliņi”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, kadastra numurs: 96960010030 atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Informācija par izsoli tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 96640060038) 1,43 ha platībā ar nosaukumu “Mujānu ezers”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra numurs: 96640060038 atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Informācija par izsoli tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 8, Valmieras ielā 3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Informācija par izsoles objektu: kopīpašuma domājamā daļa no būvēm un zemes – 527/6906, kadastra Nr. 9696 900 0227, platība: 54,0 m². Izsoles sākumcena: 4870 eiro. Informācija par izsoli tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Nolēma organizēt mākslīgā ūdensobjekta – “Kocēnu dīķis”, kas atrodas Kocēnu pagastā un kura platība ir 5,0871 ha, nodošanu apsaimniekošanā, rīkojot nomas tiesību izsoli un paredzot, ka apsaimniekotājs:
 • rīkojas īpašnieka vārdā, noslēdzot līgumus ar trešajām personām par mākslīga ūdensobjekta “Kocēnu dīķis” ūdeņu un zem tiem esošās zemes kā vienota veseluma nomu noteiktiem izmantošanas veidiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību;
 • veic un īpašnieka vārdā saskaņo inženierbūvju būvniecību, ja tās nepieciešamas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai;
 • nodrošina mākslīga ūdensobjekta “Kocēnu dīķis” ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu vismaz turpmākos piecus gadus;
 • ievēro normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības, saimnieciskās darbības un citus ierobežojumus un prasības, kā arī vides kvalitātes mērķus;
 • iznomājot mākslīgo ūdensobjektu “Kocēnu dīķis”, ievēro normatīvajos aktos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteikto nomas kārtību un termiņus. Nomas līgumā iekļauj nosacījumu, ka nomniekam nav tiesību būvēt publiskajos ūdeņos ēkas (būves), kas ir patstāvīgi nekustamā īpašuma objekti;
 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina iespēju izmantot tauvas joslu, kā arī nodrošina brīvu piekļuvi Kocēnu dīķim.

Pamatojoties uz biedrības “Vaidavas izglītības biedrība” iesniegumu, nolēma ar 2019. gada 1. decembri izbeigt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu, kas noslēgts starp Kocēnu novada domi un biedrību “Vaidavas izglītības biedrība”.

Nolēma atļaut SIA “Matadors” veikt izbraukuma tirdzniecību ar pašu ražotiem gaļas izstrādājumiem:
 • otrdienās plkst. 12.00 - 12.20 Kocēnu pagasta Tožās un plkst. 12.30 - 13.00 Zilākalna pagasta Zilākalnā;
 • ceturtdienās plkst. 9.00 - 9.50 Dikļu pagasta Dauguļos, plkst. 10.00 - 10.45 Kocēnu pagasta Rubenē un plkst. 11.00 - 13.00 Vaidavas pagasta Vaidavā.
Atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas precēm derīga līdz 2020. gada 1. decembrim. SIA “Matadors” savā darbībā jāievēro Patērētāju tiesību aizsardzības un Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta noteikumi un prasības.

Nolēma atļaut SIA “Salvis” veikt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas precēm, tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu – automašīnu – autoveikalu: 
 • katras nedēļas trešdienā Kocēnu novada, Kocēnu pagasta, “Struņķi” no plkst. 15.20 līdz plkst. 15.40; 
 • katras nedēļas ceturtdienā Kocēnu novada, Kocēnu pagasta, “Ķikuri” no plkst. 13.30 līdz plkst. 13.45; “Mildas” no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.20; “Ķieģeļu skola” no plkst. 14.30 līdz plkst. 14.50; “Baldieši” no plkst. 15.20 līdz plkst. 15.40; 
 • katras nedēļas ceturtdienā Kocēnu novada, Dikļu pagasta, Dauguļos no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.20.
Atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas precēm derīga līdz 2020. gada 1. decembrim

Nolēma organizēt nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles ar izmantošanas veidu – lauksaimniecības vajadzībām - zemes vienībām:
 • “Jaunrobežnieki”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Platība: 2,3557 ha, kadastra Nr. 9664 008 0616;
 • “Vāveres”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Platība: 7,8007 ha, kadastra Nr. 9664 006 0066;
 • “Aizupes”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Platība: 5,4 ha, kadastra Nr. 9664 011 0033;
 • “Dzeņi”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā. Platība: 0,66 ha, kadastra Nr. 9644 005 0165.
Informācija par izsolēm tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Deputāti izskatīja biedrības “Valmieras tenisa klubs” (reģ.nr. 50008062551) iesniegumu, kurā izteikts lūgums iznomāt sporta zāles telpas Nākotnes ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā tenisa treniņu nodarbību un sacensību rīkošanai, tādējādi nodrošinot iespēju nodarboties ar tenisu visām vecuma grupām (piramīda no bērna līdz senioram), saglabāt un attīstīt tenisa spēles tradīcijas, iesaistīt bērnus un jauniešus tenisā – augstu sportisko sasniegumu sniegšanai, nodrošinot tenisa spēles pieejamību arī ziemas periodā, kā arī iekļaut Kocēnu sporta skolas sastāvā tenisa sekciju. Tika pieņemts lēmums slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību “Valmieras tenisa klubs” tenisa treniņu nodarbību un sacensību rīkošanai uz pieciem gadiem, paredzot, ka biedrība par saviem līdzekļiem veiks tenisa seguma ieklāšanu iznomātajā sporta zālē un pēc līguma termiņa beigām par saviem līdzekļiem to demontēs, atstājot iznomātās telpas (tajā skaitā sporta zāles dēļu grīdas segumu) nebojātā stāvoklī. Apstiprināja telpu nomas maksu 20,00 EUR/stundā, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN), bet ne mazāk kā 28 000 eiro, tajā skaitā PVN, gadā, un noteica, ka stundu uzskaiti un sporta zāles izmantošanas grafiks jāsaskaņo ar Kocēnu sporta skolas direktoru.

Nolēma piešķirt Ziemassvētku saldumu paciņas:
 • Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un Kocēnu novadā deklarētajiem bērniem līdz 6 gadu vecumam, nosakot vienas Ziemassvētku paciņas cenu 3,30 eiro;
 • Kocēnu novada senioriem no 80 gadu vecuma, nosakot vienas Ziemassvētku paciņas cenu 3 eiro;
 • Kocēnu novada vientuļiem senioriem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, nosakot vienas Ziemassvētku paciņas cenu 3 eiro.
Nolēma piešķirt saldumu – vienu šokolādi katram Kocēnu novada pamatskolu audzēknim, nosakot vienas vienības cenu līdz 1 eiro.
Ziemassvētku saldumus un saldumu paciņas tiks piešķirtas bez personas iesnieguma, saskaņā ar Sociālā dienesta sastādītu saņēmēju sarakstu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo informāciju.

Apstiprināja Rubenes pamatskolas nolikumu.

Nolēma piešķirt atbalstu Biedrībai “Ozollīči” ceļveža–albuma, kura ietvaros veikta Gaujas un tās krastos esošo objektu izpēte posmā no Elkas kalna līdz jūrai, iekļaujot arī Kocēnu novada Kocēnu un Vaidavas pagastus, izdošanai 300 eiro apmērā. Ceļveža–albuma izdevēji nodrošinās 15 eksemplāru nodošanu novada izglītības iestādēm un bibliotēkām.

Veica grozījumus Kocēnu novada domes 2019. gada 31. oktobra sēdes lēmumā Nr. 307 (protokols Nr. 14, 32.§) “Par finansējuma piešķiršanu Kocēnu novada Bērzaines pagasta autoceļu inventarizācijai”, izsakot 1. punktu šādā redakcijā: “1. Piešķirt finansējumu Kocēnu novada Bērzaines pagasta autoceļu inventarizācijai 5 686 eiro apmērā.”

Piešķīra finansējumu 7025 eiro apmērā remontdarbu veikšanai Jura Neikena Dikļu pamatskolas Zilākalna filiālē.

Apstiprināja instrukciju “Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Nolēma piešķirt papildfinansējumu 25 143 eiro apmērā, lai izbūvētu gājēju celiņu un ielas apgaismojumu Bērzaines pagastā. Šajā lēmumā piešķirtais finansējums papildinās Kocēnu novada domes sēdē 2019. gada 23. maijā pieņemtajā lēmumā piešķirtos 50 000 eiro iepriekšminētā mērķa īstenošanai, kā rezultātā kopējās būvniecības izmaksas plānotas 75 143 eiro apmērā.

Nolēma piešķirt finansējumu 605 eiro apmērā Vaidavas kultūras un amatniecības centra ugunsdrošības aizsardzības sistēmas apsekošanai un tehniskā risinājuma izstrādei.

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 200 eiro apmērā Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Savieši” prezentācijas materiāla – kalendāra izdošanai.

Saistībā ar SIA "Valmiermuižas alus" plānoto ražotnes atvēršanu un Kokmuižas alus produkcijas līnijas ražošanas uzsākšanu Kocēnos, nolēma uzdot Kocēnu novada domes kapitālsabiedrībai – SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, veikt Kocēnu novada Kocēnu pagasta notekūdeņu iekārtu sistēmas kapacitātes tehnisko novērtējumu un nepieciešamo risinājumu izstrādi kvalitatīvai notekūdeņu attīrīšanai, balstoties uz provizoriski jaunradīto rūpniecisko notekūdeņu apjomu un paredzamo specifisko piesārņojumu, kā arī sniegt informāciju par minētā risinājuma ietekmi uz Kocēnu novada pašvaldības budžetu. Pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai nolēma piešķirt Kocēnu novada domes dotāciju 2500 eiro apmērā.

Apstiprināja 2019. gada 20. novembrī notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ludzēni”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā izsoles rezultātus, pārdodot augstākminēto nekustamo īpašumu juridiskai personai - Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecībai “ZĒMELES” par 12 105 eiro.

Ievēlēja Kocēnu novada domes deputātu Nauri Jurgenbergu par Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu komitejas locekli.
Comments