Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2018. gada 29. nov. 00:57Elīna Upīte   [ atjaunināts 2018. gada 6. dec. 03:31 ]
2018. gada 28. novembrī Kocēnu novada domes sēdē pieņemti šādi lēmumi:

Nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Laktēni-1”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,79 ha kopplatībā un zemes vienības 1,4 ha kopplatībā, pirkuma summa noteikta 4000 EUR.

Apstiprināja nekustamā īpašuma “Alejas”, kas atrodas Jāņa Ķenča ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 2018. gada 20. novembrī organizētās nomas tiesību izsoles rezultātus un nolēma slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 30 gadiem ar objekta nomas tiesību ieguvēju - SIA “Valmiermuižas alus” par nosolīto nomas maksu 1,65 EUR/m² un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Iznomājamo telpu platība ir 554,4 m².

Apstiprināja nekustamā īpašuma - dzīvokļa Miera ielā 3-16, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā 2018. gada 20. novembrī organizētās dzīvokļa īres tiesību izsoles rezultātus, atzīstot par īres tiesību ieguvēju izsoles dalībnieku, kurš nosolīja augstāko summu – 3640 EUR, kas veicams kā vienreizējs maksājums.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kultūras iela 4, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads zemes gabala (0,1343 ha) un uz tā atrodošās ēkas atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nolēma iznomāt SIA “Limbažu aptieka” telpas īpašumā “Grāvelsiņi”, Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā uz 3 gadiem farmaceitiskās uzņēmējdarbības - aptiekas darbības nodrošināšanai Kocēnu novada Dikļu pagasta un apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem, kā arī noteica telpu nomas maksu 1,80 EUR/m² mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Nolēma atsavināt nekustamos īpašumus “Jaunburtnieku skola”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā; “Ievāji”, Bērzaines pagastā Kocēnu novadā un “Ūdens stacija”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot augšupejošā atklātā mutiskā izsolē. Objekta izsoles sākumcena ir 105 500 EUR. Izsole notiks 2019. gada 10. janvārī plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē. Plašāka informācija tiks publicēta www.kocenunovads.lv.

Nolēma slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Mediju nams” par informācijas izvietošanu 2019. gada sienas kalendāra “Latvijas kultūras zīmes” jūnija mēneša atvērumā, iekļaujot informāciju par Neikenkalna dabas koncertzāli, Kokmuižu, pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem Dikļos. Maksa par pakalpojumu ir 484 EUR, ieskaitot PVN, kas paredz informācijas izvietošanu 30 000 kalendāros, no tiem 20 saņemot Kocēnu novada pašvaldības īpašumā bez papildu samaksas.

Pamatojoties uz Kocēnu novada pašvaldības izsludinātā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas projektu konkursa rezultātiem, nolēma piešķirt finansiālu palīdzību šādām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:
  • “Lazdas”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, kopējā summa: 3600 EUR; 
  • Imantas iela 6, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, kopējā summa: 3600 EUR; 
  • Kultūras iela 19, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, kopējā summa: 3600 EUR; 
  • Nākotnes iela 7, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, kopējā summa: 1640 EUR; 
  • Skolas iela 8, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, kopējā summa: 1560 EUR. 

Nolēma turpināt pārstāvēt Kocēnu novada tūrisma produktus kopējā Gaujas Nacionālā parka piedāvājumā, kā arī piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātē “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, šim mērķim paredzot līdzfinansējumu 4800 EUR apmērā.

Noteica telpu nomas maksu nometņu organizēšanai Jura Neikena Dikļu pamatskolas ēkā - – 2,48 EUR par vienu personu diennaktī bez pievienotās vērtības nodokļa. Iestādes telpas drīkst iznomāt tikai no mācībām atbrīvotajā laikā (brīvlaikā). Lēmums

Nolēma piešķirt finansējumu 60 745 EUR apmērā autoceļa “Vībotnes-Grobiņas” Dikļu pagastā, Kocēnu novadā remontdarbu veikšanai.

Nolēma palielināt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” pamatkapitālu par 7400 EUR, izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā no Kocēnu novada domes pamatbudžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. Pamatkapitāla palielināšana saistīta ar nepieciešamību iegādāties nekustamo īpašumu jaunas Zilākalna katlu mājas būvniecībai.

Piešķīra papildu finansējumu 4195 EUR apmērā Rubenes pamatskolas ventilācijas sistēmas izbūvei.

Nolēma apstiprināt Kocēnu novada pašvaldības dalību projekta “Mobilais darbs ar jaunatni Kocēnu novadā” realizēšanā par kopējo projekta summu 6710,38 EUR, finansējumu 100% apmērā saņemot no valsts budžeta līdzekļiem. Projekts tiks realizēts no 2018. gada 7. decembra līdz 2019. gada 1. oktobrim.

Nolēma atļaut SIA “Salvis” veikt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas precēm, tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu – automašīnu – autoveikalu: 
  • katras nedēļas trešdienā Kocēnu novada, Kocēnu pagasta, “Struņķi” no plkst. 15.20 līdz plkst. 15.40;
  • katras nedēļas ceturtdienā Kocēnu novada, Kocēnu pagasta, “Ķikuri” no plkst. 13.30 līdz plkst. 13.45; “Mildas” no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.20; “Ķieģeļu skola” no plkst. 14.30 līdz plkst. 14.50; “Baldieši” no plkst. 15.20 līdz plkst. 15.40; 
  • katras nedēļas ceturtdienā Kocēnu novada, Dikļu pagasta, Dauguļos no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.20.
Ċ
Elīna Upīte,
2018. gada 6. dec. 03:30
Comments