Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 16. okt. 01:09Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 16. okt. 01:14 ]
Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 8. oktobrī pieņemtie lēmumi:
  • Apstiprināja 2020. gada 30. septembrī notikušās Kocēnu novada pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Lāči”, Bērzaines pagastā izcērtamās koksnes izsoles rezultātus, pārdodot izcērtamo koksni SIA “OŠI V” par augstāko nosolīto summu 5760,00 eiro.
  • Apstiprināja 2020. gada 30. septembrī notikušās apvienotā nekustamā īpašuma “Alejas”, ar adresēm Jāņa Ķenča ielā 3, Kocēnos un Jāņa Ķenča ielā 5, Kocēnos, nomas tiesību izsoles rezultātus. Deputāti pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar fizisku personu, nosakot nomas maksu 0,90 eiro/m² un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Saskaņā ar izsoles pieteikumam pievienoto koncepciju, ēkas nomnieks plāno izveidot maizes ceptuvi un nodarboties ar svaigu produktu ražošanu, izmantojot ekoloģiski tīras izejvielas, kā arī, uzņēmumam attīstoties, padarīt ēku atvērtu individuālajiem apmeklētājiem un tūristiem.
  • Lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību Kocēnu novadā, pamatojoties uz SIA “Gastex” iesniegumu, kurā uzņēmums norāda, ka vēlas atjaunot, attīstīt un optimizēt maksātnespējīgās SIA “Milda KM” ražotni, kā arī lai rūpētos par gaisa kvalitāti, plāno atteikties no ogļu kā apkures veida izmantošanas ražošanā un pāriešanu uz dabasgāzi, līdz ar ko projektēšanas procesā plānots izbūvēt gāzes vadu pa Kocēnu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 96640080239 95 metru garumā un pa zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 96640080159 60 metru garumā. Deputāti nolēma piekrist līguma slēgšanai par reālservitūta nodibināšanu ar SIA “Gastex”, kā arī noteica, ka uzņēmums par saviem līdzekļiem pasūta topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavo iepriekšminēto nekustamo īpašumu zemes apgrūtinājumu robežu plānus.
  • Nolēma īstenot Kocēnu novada pašvaldības investīciju projektu “Vidus ielas pārbūve Kocēnos, 2. kārta”, kas ietver tehniskās drenāžas, apgaismojuma, brauktuves, kreisās puses nobrauktuves, grāvja un satiksmes organizācijas izbūvi Vidus ielā. Projekta 1. kārtā šovasar izbūvēta gājēju ietve. Projekta 2. kārtas kopējās izmaksas ir 96 925 eiro, ko segs Kocēnu novada domes budžeta līdzekļi.
  • Nolēma īstenot Kocēnu novada pašvaldības investīciju projektu “Liepu ielas pārbūve Kocēnos”, kas ietver Liepu ielas pārbūvi un inženierkomunikāciju izbūvi, lai attīstītu individuālo dzīvojamo māju būvniecību. Projekta 1. kārtā plānota Liepu ielas segas konstrukcijas izbūve ar minerālmateriālu segumu un inženiertīklu izbūve – sadzīves kanalizācijas ar sūkņu staciju un spiedkanalizāciju, ūdensapgādes, elektroapgādes, gāzes vada un ielas apgaismojuma tīkla izbūve. Savukārt 2. kārtā plānota betona bruģa seguma izbūve 166 metru garumā un teritorijas labiekārtošana. Projekta kopējās izmaksas ir 213 280 eiro, ko segs Kocēnu novada domes budžeta līdzekļi.
Abu iepriekšminēto investīciju projektu īstenošanai saņemts Valmieras novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas apstiprinājums.
  • Apstiprināja Kocēnu novada pašvaldības izdotās grāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata 414 senas receptes no 18. gadsimta” pārdošanas cenu 15 eiro. Grāmatu būs iespējams iegādāties Kocēnu novada pašvaldības kasēs.
  • Izskatot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vēstuli, nolēma, ka Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” sagatavotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts, kas iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, atbilst Kocēnu novada pašvaldības ilgtermiņa redzējumam par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas organizēšanu un nodrošināšanu Kocēnu novadā.
Plašāka informācija par Kocēnu novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT.
Comments