Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2020. gada 7. janv. 02:01Elīna Upīte
Kocēnu novada dome organizē atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “Krastkalni”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā 632. kvartāla 1., 2. un 3. nogabalā. Platība: 2,5 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 1939 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 738,64 m3, apstiprinātā kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena: 12 337 EUR. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā. Izsoles noteikumi publicēti www.kocenunovads.lv
Kocēnu novada dome organizē atkārtotas nomas tiesību izsoles zemes vienībām:
  • Arāju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 2,53 ha, kadastra nr. 9664 008 0351. Izsoles sākumcena gadā: 253,00 EUR (bez PVN), izsoles minimālais solis: 20 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.30 pašvaldības administrācijā, reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā;  LĒMUMS   NOTEIKUMI 

  • Bērzu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 2,13 ha, kadastra nr. 9664 008 0562. Izsoles sākumcena gadā: 192,00 eiro (bez PVN), izsoles minimālais solis: 20 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.00 pašvaldības administrācijā, reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā. LĒMUMS   NOTEIKUMI 

Comments