Izsludināts jau trešais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas konkurss

Publicēja 2020. gada 30. sept. 23:31Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 5. okt. 06:33 ]
Kocēnu novada pašvaldība organizē nu jau trešo konkursu, kas paredz Kocēnu novada pašvaldības sniegtu palīdzību daudzdzīvokļu namu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas nolūkā, tā nodrošinot sakārtotu un pievilcīgu dzīvošanas vidi Kocēnu novadā. 

Ņemot vērā līdzšinējo konkursu pieredzi, nolikumā veikti papildinājumi un izmaiņas, kas nepieciešamas, lai veicinātu sakārtotāku un pievilcīgu vidi, kā arī nodrošinātu pašvaldības palīdzības piešķiršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 2020. gada konkursa nolikums papildināts ar iespēju vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām iesniegt kopprojektu, kas ļauj vienlaicīgi sakārtot plašāku teritoriju.

Pašvaldības palīdzība dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas pasākumiem atbilstoši Kocēnu novada domes budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta šādiem mērķiem:
 • izmaksas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai pārbūvei (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), nepārsniedzot nolikuma 3. pielikumā noteiktās maksimālās izmaksas uz 1 m2 atbilstoši noteiktajam darbu veidam un paredzot cietā seguma risinājumus – līdz 70% no kopējās summas;
 • izmaksas apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei – līdz 70% no kopējās summas;
 • izmaksas renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai – līdz 90% no renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 700 EUR;
 • pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 70% no pretendenta samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents to nevar atgūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • atkritumu konteineru laukumu izbūvei – līdz 70% no kopējās summas, bet nepārsniedzot 500 EUR;
 • arhitektūras mazās formas izbūvei – līdz 50% no kopējās summas.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki uz pašvaldības palīdzību tiesīgi pretendēt, ja:
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā;
 • dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
 • dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
 • dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot “par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas pasākumus un apmaksāt ar īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu. Kopprojekta gadījumā protokolā jāiekļauj lēmums par kopprojekta iesniegšanu, norādot, ar kurām daudzdzīvokļu mājām kopprojekts tiks īstenots, un nosakot pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt kopprojektu, kā arī veikt citas ar palīdzības saņemšanu saistītās darbības;
 • ir veikta plānoto labiekārtošanas darbu cenu apzināšana, projekta īstenošanai un darbu veikšanai plānots piesaistīt attiecīgajā darbības jomā sertificētus speciālistus.

Pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nevar pārsniegt 3600,00 EUR un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi piecos gados. Kopējais pašvaldības finansējums 2020. gada budžetā šim mērķim paredzēts 18 000,00 EUR apmērā.

Pieteikumi finansējumam tiek pieņemti no 2020. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim.

Prezentācija: Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas labiekārtošanai Kocēnu novadā ŠEIT.

Vairāk par konkursu, reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai, kā arī pieteikumu iesniegšanu un izvērtēšanu meklē konkursa nolikumā, kas atrodams ŠEIT.

Iesniegumu par Kocēnu novada domes līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošās teritorijas labiekārtošanas pasākumu veikšanu Kocēnu novadā meklē ŠEIT.

Vienošanās projektu par pašvaldības palīdzības piešķiršanu meklē ŠEIT.

Papildu informācija: Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Svetlana Tomsone, tālrunis: 25605539, e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv

 
Skolas ielas 6, Vaidavā iekšpagalms pirms un pēc labiekārtošanas projekta īstenošanas