Īstenojot investīciju projektu, būtiski palielināta Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda

Publicēja 2019. gada 25. nov. 04:08Elīna Upīte
Kocēnu novada dome turpina īstenot investīciju projektus, lai uzlabotu dzīves un uzņēmējdarbības vidi Kocēnos. Noslēdzies vēl viens posms Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kocēnu novada domes līdzfinansētajā projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnos”, kurā projekta sadarbības partneris – pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” veikusi uzlabojumus Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, būtiski palielinot to jaudu.

Projekta ietvaros izbūvēti četri aerācijas lauki ar ienākošo sadzīves notekūdeņu priekšattīrīšanu, kā arī būs iespēja pieņemt un attīrīt decentralizētās kanalizācijas notekūdeņus. Uzlabojumu rezultātā Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina sadzīves notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” informē, ka plānots izbūvēt arī Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu dūņu apstrādes sistēmu, kas ilgtermiņā samazinās dūņu utilizācijas izdevumus.

Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanas tehnisko projektu izstrādāja SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”, būvniecību realizēja SIA “ASE”. Projekta kopējās izmaksas ir 474 725 eiro bez PVN, no kuriem 163 020 eiro ir Kocēnu novada pašvaldības finansējums, 53 000 eiro līdzfinansē ERAF, savukārt 258 705 eiro finansē SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Comments