Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 11. febr. 01:19Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 2. marts 06:49 ]
2020. gada 30. janvārī Kocēnu novada domes sēdē tika izskatīti 28 darba kārtības jautājumi.

Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu, kurā izrādīta vēlme izpirkt līdz šim no pašvaldības īrēto dzīvokli, deputāti nolēma uzsākt šī nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

Nolēma organizēt nekustamā īpašuma- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 013 0024 daļas ar nosaukumu “Veczeltiņi 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1,0 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoli ar izmantošanas veidu - lauksaimniecības vajadzībām. Informācija par izsoli tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar adresi Kocēnu novads, Dikļu pagasts, “Madēni” (kadastra Nr. 9652 005 0286), kura lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Zemes vienības platība ir 3,5 ha, nomas tiesību izsoles sākuma cena noteikta 280 eiro gadā (bez PVN), izsoles minimālais solis – 20 eiro, zemes nomas līguma termiņš – pieci gadi. Informācija par izsoli tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

Nolēma slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu uz 10 gadiem ar biedrību “Valmieras tenisa klubs” par telpu nomu, lai organizētu trenisa nodarbības un sacensības. Telpu nomas maksa noteikta 20 eiro/stundā (tajā skaitā PVN), bet ne mazāk kā 24 000 eiro gadā. Lēmumā apstiprināts, ka biedrība “Valmieras tenisa klubs” sadarbībā ar Kocēnu novada domi līdz 2021. gada 1. septembrim izveidos licencētu tenisa sekciju bērniem Kocēnu sporta skolas struktūrā.

Nolēma atļaut SIA “Kunturi” veikt izbraukuma tirdzniecību Kocēnu novada administratīvajā teritorijā ar gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem, malto gaļu, kūpināto gaļu un citiem lauksaimniecības produktiem – katru otrdienu plkst. 12.30 Dikļos, katru piektdienu plkst. 09.45 Kocēnos, plkst. 10.30 Vaidavā un plkst. 12.00 Rubenē, savā darbībā ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības, pārtikas un veterinārā dienesta un sabiedriskās kārtības noteikumus.

Nolēma pagarināt nekustamā īpašuma nomas līgumu par nedzīvojamo telpu Kocēnu sporta namā masāžas kabineta vajadzībām uz diviem gadiem, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu jaunā redakcijā.

Apstiprināja 2020. gada 8. janvārī notikušo izcērtamās koksnes izsoļu rezultātus:
  • izcērtamo koksni pašvaldības īpašumā – cirsmā “ZK Kūdra 2”, Zilākalna pagastā 282,17 m3 apjomā nolēma pārdot SIA “Hanwood” par summu 4100 eiro;
  • izcērtamo koksni pašvaldības īpašumā – cirsmā “ZK Kūdra 8”, Zilākalna pagastā 737,30 m3 apjomā nolēma pārdot SIA “L.P. JANA” par summu 11 400 eiro;
  • izcērtamo koksni pašvaldības īpašumā – cirsmā “ZK Kūdra 9”, Zilākalna pagastā 275,34 m³ apjomā nolēma pārdot SIA “Hanwood” par summu 3909 eiro.

Apstiprināja 2019. gada 20. decembrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kaivas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 8,8 ha platībā ieguva zemnieku saimniecība “Mazdzērvītes” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 370 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja izmaiņas Kocēnu novada domes Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijā un Lauksaimniecības zemju iegūšanas īpašumā komisijā par sekretāri Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas klientu apkalpošanas sekretāri nosakot Agnesi Alliku.

Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus no zeme individuālo dzīvojamo māju apbūvei uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, šādām Kocēnu novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām:
  • “Kocēnu dārziņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra apzīmējums 9664 008 0138, 5,99 ha platībā;
  • “Kocēnu dārziņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 0176) 2,31 ha platībā;
  • “Rūķu iela 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 015 0142) 0,2681 ha platībā;
  • “Rubenes mazdārziņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 015 0141) 4,4 ha platībā;
  • Rubenes mazdārziņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 015 0155) 0,6074 ha platībā;
  • “Dārziņi”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9644 005 0179) 1,4782 ha platībā;
  • “Cerības dārziņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 009 0055) 3,1818 ha platībā.
Lietošanas mērķa maiņas rezultātā samazināsies nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis.

Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2/2020 “Grozījumi 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā””, kas paredz tiesības daudzbērnu ģimeņu bērniem saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 31. augustam. Plašāka informācija ŠEIT.

Pamatojoties uz Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrības “Apvārsnis” iesniegumu, nolēma piešķirt finansējumu pamatplāna abonēšanai 2020. gadā interneta vietnē “Historia.lv”, tādējādi nodrošinot informācijas publicēšanu par visiem Kocēnu novada pagastiem, par kopējo summu 1450 eiro. Pamatplāna abonēšana dod iespēju atbalstīt un veicināt kvalitatīvu novada pagasta lokālās vēstures izpēti, vēstures materiālu publicēšanu un vietējo novadpētnieku darbu, kā arī veicināt un reklamēt kultūras un dabas tūrismu pašvaldības teritorijā.

Lai nodrošinātu Kocēnu novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Ziemeļvidzemes pamatskolā, kā arī, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta priekšlikumus pēc Ziemeļvidzemes pamatskolas apsekošanas, nolēma reorganizēt Ziemeļvidzemes pamatskolu, slēdzot izglītības programmu īstenošanas vietu Dauguļos, ar 2020. gada 15. augustu, saglabājot Ziemeļvidzemes pamatskolas darbību Vaidavā - Nākotnes ielā 1 (klases telpas un administrācija) un Skolas iela 5 (internāts un profesionālā apmācība). Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma organizēt jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu Kocēnu novada domes īstenotā projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Plašāka informācija ŠEIT.

Apstiprināja izmaksas par vienu audzēkni mēnesī savstarpējiem norēķiniem par Kocēnu novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā: Kocēnu pamatskolā – 74,37 eiro, Rubenes pamatskolā – 92,61 eiro, Jura Neikena Dikļu pamatskolā – 150,21 eiro, PII “Auseklītis” – 150,89 eiro. Izmaksu aprēķinā izmantoti 2019. gada finanšu plūsmā uzskaitītie izdevumi.

Apstiprināja maksu savstarpējiem norēķiniem ar Beverīnas novada pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Naukšēnu novada pašvaldību, Rūjienas novada pašvaldību un Strenču novada pašvaldību par Kocēnu novada Izglītības pārvaldes uzturēšanu 2020. gadā: par katru izglītojamo skolā – 3 eiro mēnesī; par katru izglītojamo pirmsskolas izglītības iestādē – 1,20 eiro mēnesī.

Apstiprināja maksu savstarpējiem norēķiniem ar Beverīnas novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Naukšēnu novada pašvaldību un Rūjienas novada pašvaldību par Kocēnu novada Būvvaldes uzturēšanu 2020. gadā: 4,98 eiro gadā par vienu pašvaldības iedzīvotāju.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada domei piederošos 61 demontētu, lietotu PVC pakešu logu, pārdodot tos kā atsevišķu kustamu mantu. Plašāka informācija ŠEIT.

Kocēnu novada domes sēžu protokoli un audio ieraksti pieejami ŠEIT.
Comments