Centralizēto siltumenerģiju Kocēnu novadā ražo pilnībā automatizētās katlu mājās, izmantojot atjaunojamos energoresursus

Publicēja 2021. gada 23. marts 00:08Elīna Upīte
Gatavojoties uzņēmuma gada pārskata apstiprināšanai, Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols 18. martā iepazīstināja Kocēnu novada domes deputātus ar pārskatu par uzņēmuma paveikto 2020. gadā.

Siltumapgādes jomā lielākais paveiktais darbs 2020. gadā bija trīs jaunu katlu māju – Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā – nodošana ekspluatācijā, kā rezultātā visos Kocēnu novada ciemos centralizētās siltumenerģijas ražošanu nodrošina automatizētas, energoefektīvas un mūsdienīgas katlu mājas. Katlu māju darbība tiek nodrošināta bez operatoriem, tām ir izbūvēta attālināta vadības un uzraudzības sistēma, tās sniedz iespēju nodrošināt stabilu siltumenerģijas temperatūru siltumapgādes tīklos, kā arī siltumtrases tīklu sūkņi darbojas automātiski, vadoties pēc patērētāju pieprasījuma un āra gaisa temperatūras. Visās katlu mājās siltumenerģijas ražošanā izmanto atjaunojamos energoresursus, četrās – meža koksnes šķeldu ar mitrumu līdz 55%, savukārt vienā – kokskaidu granulas. Katlu māju izbūvei tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Aizvadītajā gadā izstrādāti un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināti ekonomiski pamatoti siltumapgādes tarifi.

Ūdenssaimniecības jomā būtiskākie un apjomīgākie paveiktie darbi ir sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Bērzainē, Dikļos, Vaidavā un Zilākalnā, kā rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši likumdošanas prasībām. Veikta Bērzaines, Dikļu, Rubenes un Kocēnu ciemu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju modernizācija un pārbūve, lai nodrošinātu dzeramā ūdens attīrīšanu no dzelzs un mangāna līdz likumdošanā pieļaujamai normai. Rubenes ciemā nomainīts maģistrālais ūdensvada posms 350 m garumā. Izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ekonomiski pamatoti ūdenssaimniecības tarifi Kocēnu novadā.

Aizvadītajā gadā noslēgti līgumi par tiešo norēķinu pakalpojumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu mājām, kā arī uzsākta klientu informēšanas sistēmas izveide, lai klienti ar īsziņas starpniecību operatīvi saņemtu no uzņēmuma paziņojumus par plānotajiem remontdarbiem vai pakalpojumu piegādes pārtraukumu. Veikti ieguldījumi uzņēmuma autotransporta parka atjaunošanā un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā.

Raksturojot uzņēmuma finansiālos rādītājus siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanā aizvadītajos četros gados, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols norāda, ka 2020. gadā laikapstākļu ietekmē samazinājušies ieņēmumi par klientiem piegādāto siltumenerģiju – 2020. gads Latvijā bija siltākais gads meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Arī izdevumi par kurināmā materiāla iegādi ir samazinājušies, jo jaunizbūvētās katlu mājas nodrošina ekonomisku energoresursu patēriņu.

Savukārt ūdenssaimniecības jomā ieņēmumi ir saglabājušies iepriekšējo gadu līmenī, taču palielinājušies izdevumi, kas skaidrojams ar ieguldījumiem jaunu ūdenssaimniecības sistēmu izbūvē un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanā, kā arī ievērojamu izdevumu daļu veido pamatlīdzekļu nolietojums.

Kopš 2018. gada uzņēmums darbam ar debitoriem, kas ir uzņēmumam parādā par sniegtajiem pakalpojumiem, piesaistījis juristus, kas rezultējies ar būtisku parādu summu samazinājumu, piemēram, 2019. gadā no debitoriem atgūti nepilni 20 tūkstoši eiro.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” šogad plāno veikt maģistrālā ūdensvada posma izbūvi Vaidavas ciemā un Dikļu ciemā; rekonstruēt Rubenes ciema ūdenstorņa tvertni; uzsākt sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Zilākalna ciemā; izveidot jaunas papildu ūdensvadu skalošanas vietas posmos, kur ir mazs ūdens patēriņš; Bērzaines ciemā ierīkot siltumapgādes tīkla automatizētās vadības sistēmu un izbūvēt jaunu iebrauktuvi un paplašināt piebraucamo ceļu uz Zilākalna ciema katlu māju.
Comments