Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu

Publicēja 2016. gada 29. marts 01:35Eva Eglīte
Atbilstoši biedrības „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014. - 2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Izsludināta projektu pieņemšana 6 rīcībām ar kopējo finansējumu 812786,56 EUR

        1. rīcība „Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts”- Atbalsta apjoms ir 162557,31 EUR

        2. rīcība „ Produktu un pakalpojumu attīstīšana”. Atbalsta apjoms ir 162557,31 EUR

        3. rīcība „Uzņēmuma zīmola un vietējā tirgus attīstīšana”. Atbalsta apjoms ir 81278,66 EUR

        4. rīcība „Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana”. Atbalsta apjoms ir 135464 EUR

        5. rīcība ”Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana” Atbalsta apjoms ir 135464,28 EUR

        6. rīcība “Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi”. Atbalsta apjoms ir 135464 EUR 


Projektu iesniegumu pieņemšana: 2016. gada 2. maijs - 2016. gada 2. jūnijs

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā adrese: Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201


Projektu iesniegumus papīra dokumenta varēs iesniegt:

Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201, kontaktpersona Daiga Siliņa tālr. 29188612, e –pasts: daiga.silina@llkc.lv

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.


Comments