Atzinums par Igaunijas – Latvijas trešo elektropārvades tīkla starpsavienojuma ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Publicēja 2016. gada 27. jūn. 00:31Eva Eglīte
Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā. Trases garums aptuveni 210 km.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nōmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā trase šķērso Rūjienas, Mazsalacas, Burtnieku, Alojas, Limbažu, Sējas, Saulkrastu, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes un Stopiņu novadu un Rīgas pilsētas teritorijas (1.alternatīva, 1A un 1B modifikācijas) vai Rūjienas, Burtnieku, Beverīnas, Kocēnu, Pārgaujas, Krimuldas, Inčukalna, Siguldas, Ropažu, Salaspils, Ikšķiles un Stopiņu novadu un Valmieras pilsētas teritorijas (2.alternatīva).

Īss paredzētās darbības raksturojums:atbilstoši darbības pieteikumam Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma izveidei tiek piedāvāti divi iespējamie alternatīvie varianti:

1.alternatīva
– no Igaunijas robežas līdz Rūjienai paredzēta jauna 330 kV vienķēžu elektropārvades līnijas izbūve. No Rūjienas līdz Salaspilij (vai Rīgas TEC – 2) paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV līniju, paaugstinot tās spriegumu – uz vieniem balstiem izvietojot 110 kV un 330 kV līnijas. Esošo apakšstaciju rekonstrukcija netiek plānota. Trase šķērso Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritoriju un atrodas Piejūras dabas parka, aizsargājamā ainavu apvidus “Ādaži”, dabas liegumu “Garkalnes meži” un “Jaunciems” tiešā tuvumā.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” 2013.gada 26.novembrī ar vēstuli Nr.202600-10-2222 informēja Vides pārraudzības valsts biroju par lēmumu papildināt ar divām modifikācijām Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma izveidei piedāvāto 1.alternatīvu:

1A modifikācija paredz Carnikavas apeju pa mazāk apdzīvotām teritorijām Ādažu novada teritorijā, posma garums aptuveni 10 km, neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, plānots izbūvēt jaunu 330 kV vienķēžu elektropārvades līniju,

1B modifikācija paredz jauno 330 kV vienķēžu elektropārvades līniju no Saulkrastiem līdz Salaspilij, aptuveni 45 km garā posmā, virzīt paralēli plānotajai Rail Baltica trasei, šķērsojot Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Garkalnes, Ropažu, Stopiņu un Salaspils novadu teritorijas. Modificētā 1B trase šķērso aizsargājamā ainavu apvidus “Ādaži” un dabas liegumu “Garkalnes meži” un “Dzelves – Kroņu purvs” teritorijas.

2.alternatīva - no Igaunijas robežas līdz Rūjienai paredzēta jauna 330 kV vienķēžu elektropārvades līnijas izbūve; no Rūjienas līdz Valmierai paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV līniju, paaugstinot tās spriegumu – uz vieniem balstiem izvietojot 110 kV un 330 kV līnijas; noValmieras līdz Salaspilij (vai Rīgas TEC – 2) paredzēts rekonstruēt esošo 330 kV līniju, pastiprinot to ar vēl vienu 330 kV līniju, izvietojot abas līnijas uz vieniem balstiem. Esošo apakšstaciju rekonstrukcija netiek plānota. Trase šķērso Gaujas Nacionālā parka teritoriju, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas tiešā tuvumā un šķērso aizsargājamo ainavu apvidu “Ziemeļgauja”.
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 27. jūn. 00:31
Comments