Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība nepiemēros dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņas

Publicēja 2020. gada 13. maijs 05:07Elīna Upīte
Lai atbalstītu Kocēnu novada pašvaldības iedzīvotājus valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 11. maijā pieņemts lēmums izdarīt grozījumus 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumā “Par Kocēnu novada domes īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”.

Grozījumi paredz, ka plānoto izmaiņu ieviešana, piemērojot īres maksas peļņu procentos no dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības mēnesī, atlikta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Īres maksas daļas – peļņas apmērs: 
  • no ārkārtējās situācijas atcelšanas brīža līdz 2021. gada 31. decembrim: 1%; 
  • no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim: 1,5%; 
  • no 2023. gada 1. janvāra: 2%.

Īres maksas peļņu novirzīs pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanai.

Papildus īres maksas peļņai dzīvojamās telpas īrniekiem jāveic šādi maksājumi:
  • daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kurās dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, pārvaldīšanas izdevumi tiek noteikti un maksāti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”;
  • nekustamā īpašuma nodoklis;
  • zemes nomas maksa.
Papildus noteikts īrnieka un tā ģimenes locekļa, kurš ir iemitināts pašvaldības dzīvoklī likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9. pantā noteiktajā kārtībā, pienākums deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī.

Joprojām aicinām Kocēnu novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īrniekus izmantot iespēju iegādāties savā īpašumā īrēto dzīvojamo platību. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms piedāvā pirkt īrniekam, ievērojot nosacījumus: 
  • ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi, kas deklarēti dzīvokļa īpašumā, ir parakstījuši vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu; 
  • tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu un nav parādu par īri un komunālajiem maksājumiem.
Saņemot īrnieka iesniegumu par vēlmi iegādāties īpašumā sevis īrēto dzīvojamo platību, pašvaldība vispirms veiks dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības pasūtījumu un noslēgs rakstveida vienošanos ar īrnieku par vērtēšanas izdevumu apmaksu gadījumā, ja novērtējuma summa īrniekam liksies par augstu, lai dzīvokli iegūtu savā īpašumā.

Sīkāka informācija par īrēto dzīvokļu īpašumu iegūšanu īpašumā pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Vikmani (tālr. 27321437, e-pasts: ilze.vikmane@kocenunovads.lv) vai Kocēnu novada domes juristu Didzi Endzeliņu (tālr. 29254154, e-pasts: didzis.endzelins@kocenunovads.lv).
Comments