Apstiprināts Kocēnu novada pašvaldības 2021. gada budžets

Publicēja 2021. gada 16. febr. 01:54Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 16. febr. 06:25 ]
10. februārī Kocēnu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2021. gadam. Kocēnu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 12,2 miljonu eiro apmērā, savukārt izdevumi plānoti 11,9 miljonu eiro apmērā.

Kocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis:

“Kocēnu novadu veido pieci pagasti un vēl vairāk apdzīvoto vietu – katra ar savu infrastruktūru, tradīcijām un attīstības perspektīvām, tādēļ mūsu uzdevums ir veidot budžetu tā, lai no tajā iekļauto ieceru īstenošanas ieguvēji būtu visi iedzīvotāji. Plānojot Kocēnu novada pašvaldības 2021. gada budžetu, tika ņemti vērā vairāki aspekti – gan esošā situācija valstī, gan arī šogad plānotās pašvaldību vēlēšanas un tām sekojošā administratīvi teritoriālā reformā. Jāteic, ka pašreizējais finansiālais sadalījums nav par labu pašvaldībām – ir samazināta pašvaldību budžetā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu daļa, taču tajā pat laikā ir izdarītas izmaiņas likumdošanā, kas nosaka pašvaldības finansiālās iesaistes palielinājumu sociālā atbalsta jomā, izglītībā un citviet. Ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, turpināsim stiprināt izglītības kvalitāti, kurai nemainīgi ir atvēlēta lielākā izdevumu daļa, īstenosim virkni infrastruktūras attīstības projektu, lai novada iedzīvotājiem būtu pieejama pievilcīga, labiekārtota un droša dzīves vide, kā arī pilnveidosim pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Novērtējot iedzīvotāju pausto atbalstu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, šī gada budžetā ir iekļauts finansējums, lai īstenotu vairākus no saņemtajiem priekšlikumiem."

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumi, tajā skaitā 2,2 miljonu eiro atlikums un aizņēmumu saņemšana 1,1 miljona eiro apmērā projektu realizācijai, plānoti 12,2 miljonu eiro apmērā, un veido aptuveni 1975 eiro uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju.

Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertu ieņēmumiem no valsts un citām pašvaldībām, ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma daļa projektu īstenošanai – 48%.

Ieņēmumu daļu, kas ir 3,7 miljoni eiro jeb 43% apmērā no kārtējā gada ieņēmumiem, veido nodokļu ieņēmumi, kas salīdzinājumā ar 2020. gada izpildi nodokļu ieņēmumi samazināti par 295,4 tūkstošiem eiro. Šo samazinājumu ietekmēs valstī īstenotie pasākumi nodokļu politikas jomā. Lielākā ietekme uz pašvaldības iedzīvotāju ienākumu nodokļa dinamiku būs valdības pieņemtajam lēmumam samazināt pašvaldību budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu daļu līdz 75%. Līdz šim proporcija bija 80% pašvaldībām, 20% valstij. Šī lēmuma rezultātā, salīdzinot ar 2020. gadu, pašvaldības budžets samazināsies par aptuveni 400 tūkstošiem eiro.

2021. gadā saglabāsies Kocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas noteikumi, kuros noteikta samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei visām juridiskām personām un fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, arī mājokļiem. Rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa samazināsies par 85 tūkstošiem eiro, kas savukārt būs ieguvums iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tāpat šogad saglabāsies paaugstināta nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kā arī mājokļiem fiziskajām personām, kuras nav deklarējušas dzīves vietu Kocēnu novadā, kā rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa pieaugs par 33 tūkstošiem eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti nepilnu 380 tūkstošu eiro apmērā, ko veido ieņēmumi par vecāku maksājumiem par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu un zemes nomu un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – komunālie pakalpojumi pašvaldības īpašumos, dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi, ieejas maksa kultūras pasākumos un citi. Nenodokļu ieņēmumi plānoti nedaudz vairāk kā 417 tūkstošu eiro apmērā, tajā skaitā ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas, pašvaldības īpašuma iznomāšanas u.c.

2021. gadā plānota aizņēmumu saņemšana 1,1 miljona eiro apmērā, lai īstenotu vairākus pašvaldības investīciju projektus – “Liepu ielas pārbūve Kocēnos”, “Vidus ielas pārbūve Kocēnos”, “Arāju ielas pārbūve Kocēnos”, “Dārza ielas pārbūve Kocēnos”, “Bērzu ielas pārbūve Kocēnos, II kārta”, “Gājēju tiltiņa būvniecība pār Briedes upi Zilākalna pagastā”, Eiropas Sociālā fonda projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā”, “Dikļu ugunsdzēsības depo būvniecība”.

Ienākumi no dabas resursu nodokļa šogad plānoti 57 980 eiro.

IZDEVUMI

Kopējie Kocēnu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” kapitāldaļu iegādi 2021. gadā plānoti nepilnu 12 miljonu eiro apmērā. Aizdevumu atmaksa plānota 451,6 tūkstošu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2020. gada izpildes datiem, šogad izdevumi plānoti par 22% vairāk. Izdevumu palielinājumu ietekmē valstī noteiktās minimālās darba algas paaugstināšana, sociālo pabalstu palielināšana un sociālo pakalpojumu attīstīšana, kā arī plānotās investīcijas pašvaldības darbībā – ceļu un ielu rekonstrukcija un būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pašvaldības iestāžu darbības uzlabošana.

Lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 38,5%, kam seko finansējums ekonomiskai darbībai – 15,9%, sociālā nodrošināšana – 15,3%, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 11,4%, pārvalde – 7,4%, sporta un kultūras pasākumi, reliģija – 6,5%, sabiedriskā kārtība un drošība – 3,8%, vides aizsardzība – 0,7%, ārstniecības iestādes – 0,3%, rezerves fonds (līdzekļi neparedzētiem gadījumiem) – 0,3%.

Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšana. Izglītībai plānotie izdevumi 2021. gadā ir 4,3 miljoni eiro jeb 38,5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Budžeta izdevumu plānošanā izglītības iestāžu uzturēšanai pielietoti vienādi aprēķina kritēriji, par pamatu ņemot izglītojamo skaitu izglītības iestādēs.

Finansējums 455 927 eiro apmērā novirzīts tādiem mērķiem kā izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu līdzfinansējumam no pašvaldības budžeta, lai spētu nodrošināt pedagogiem konkurētspējīgu atalgojumu un piesaistītu izglītības iestādēm augsta līmeņa speciālistus.

2021. gadā plānotie pašvaldības investīciju projekti izglītības iestādēs:
  • Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” plānots veikt divu grupu telpu remontu un kāpņu remontu, saimniecības ēkas remontu un jumta nomaiņu, siltummezgla pārbūvi, bērnu rotaļu laukumu Kocēnos tehniskā projekta izstrādi, mācību līdzekļu, inventāra un datortehnikas iegādi;
  • Kocēnu pamatskolā – muižas ēkas jumta remonts, partera celiņu grants seguma atjaunošana, remontdarbi angļu valodas kabinetā, vēstures kabinetā, kāpņu telpā un ēdamzālē, foajē pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, drošības risinājumu izstrāde un ieviešana u.c.;
  • Rubenes pamatskolā, tajā skaitā Rubenes bērnudārzā – pamatskolas ēkas telpu remontdarbi un mikroklimata uzlabošana, stadiona labiekārtošana, jumta nomaiņa rotaļu laukumu nojumēm Rubenes bērnudārzā, inventāra un datortehnikas iegāde;
  • Jura Neikena Dikļu pamatskolā, tajā skaitā bērnudārzos Dikļos un Zilākalnā, - inventāra un datortehnikas iegāde, mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts, pamatskolas ugunsdrošības paneļa un apskaņošanas sistēmas uzstādīšana, malkas šķūņa demontāža un kurināmā glabāšanas vietas izbūve, ūdensapgādes sistēmas izbūve. Bērnudārzā Dikļos – sanitārā mezgla remonts, apkures un ventilācijas sistēmas pilnveidošanas projekta izstrāde, virtuves un pārtikas produktu noliktavas remonts ar ventilācijas pārbūvi, bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Bērnudārzā Zilākalnā – 3. grupas telpu atjaunošana, rotaļu laukuma paplašināšana un labiekārtošana;
  • Ziemeļvidzemes pamatskolā – automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve, nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšana, ugunsdrošības zīmju un avārijas apgaismojuma uzstādīšana, mācību līdzekļu un datortehnikas iegāde;
  • Kocēnu sporta skolā – Kocēnu sporta namā – jumta remonts, logu vērtņu izbūve un koridora remonts 1. stāvā, vingrošanas zāles ārsienas un aerobikas zāles sienu remonts, saunas sienu remonts, divu viesnīcu istabiņu remonts, stadiona apgaismojuma izbūve. Rubenes sporta namā – sporta zāles jumta remonts un tehniskā apsekošana, divu ģērbtuvju remonts un telpu remonts zem tribīnēm. Vaidavas sporta un atpūtas kompleksā – sporta inventāra telpas, sporta zāles foajē un trenažieru zāles, treneru un sporta skolotāja kabineta remonts; žalūziju ierīkošana ģērbtuvēs, pirtī un trenažieru zālē; automātiskās trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrāde, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošana, evakuācijas zīmju uzstādīšana, videonovērošanas kameru uzstādīšana.
Norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā paredzēti 285 tūkstoši eiro, turpretī saņemot no citām pašvaldībām par Kocēnu novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 167 500 eiro.

Pārējo izglītības pasākumu finansējums 2021. gadā ietver transporta izdevumus par skolēnu pārvadāšanu uz izglītības iestādēm, tajā skaitā izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas (45 000 eiro), brīvpusdienas izglītojamiem, kuri mācās Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs, un audzēkņiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (146 300 eiro), novada izglītības pasākumu organizēšanu un transporta nodrošināšanu (14 850 eiro).

Atpūtas, kultūras, sporta un reliģijas pasākumiem paredzēti 732 099 eiro. Finansējumu plānots izlietot dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku un kultūras centru darbības nodrošināšanai, amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam un kolektīvu darbības nodrošināšanai, Kocēnu novada sportistu atbalstam, Kocēnu novada jauniešu aktivitāšu atbalstam un materiālās bāzes pilnveidošanai. Izdevumos iekļauts atbalsts vairākām biedrībām: “Kocēnu sporta klubs” – fiziskās sagatavotības trenera pakalpojumu nodrošināšanai un inventāra iegādei, biedrībai “Kokmuiža” – starptautisko pajūgu braukšanas sacensību norisei, biedrībai “Vidzemes Hokejam!” – Kocēnu novada bērnu un jauniešu atbalstam, sporta klubam “SportLat” – Vaidavas triatlona rīkošanai. Vaidavas kultūras un amatniecības centra pārbūvei ugunsdrošības nosacījumu nodrošināšanai paredzēti 100 00 eiro, Bērzaines tautas nama ārsienu kosmētiskajam remontam un katlu mājas pārbūvei atvēlēti nepilni 23 tūkstoši eiro, tērpu iegādei novada kultūras kolektīvu vajadzībām – 10 000 eiro, sudraba birzs atjaunošanai Mazbriedes krastā un pastaigu takas atjaunošanai Neikenkalna dabas koncertzāles teritorijā – 13 500 eiro, kā arī plānots iegādāties lāzera projektoru, ko izmantot dažādu pasākumu norisē, tam atvēlot 4000 eiro.

Sociālā palīdzība ir nemainīga Kocēnu novada pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, un šim mērķim 2021. gadā plānoti izdevumi 1 741 055 eiro apmērā. Izdevumi ietver atbalstu audžuģimenēm un citu pabalstu piešķiršanu, atbalstu senioriem un ģimenēm ar bērniem, savstarpējo norēķinu veikšanu par sociālo pakalpojumu sniegšanu citām pašvaldībām (pansionāti, krīzes centri), sociālo mājokļu uzturēšanas izmaksas, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbības nodrošināšanu. Saistībā ar pabalstu saņēmēja loka paplašināšanu, plānots izmaksu pieaugums pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalstam. Šogad turpināsies pašvaldības investīciju projektu ieviešana – Eiropas Sociālā fonda projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” un Eiropas Sociālā fonda projekts “Vidzeme iekļauj”, kura ietvaros ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja saņemt speciālistu pakalpojumus un cita veida atbalstu.

Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu sadaļā paredzēts finansējums pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai – vairāk kā 100 tūkstoši eiro, kā arī atbalsta līdzekļi ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Dikļu pagastā, Bērzaines pagastā un Vaidavas pagastā darbības nodrošināšanai. Vaidavā un Dikļos šogad plānots izbūvēt videonovērošanas sistēmu, pašvaldības policijas vajadzībām iegādāties datortehniku un piekabi laivas transportēšanai, lai uzraudzītu licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu ūdenstilpēs Kocēnu novadā, veikt remontdarbus pašvaldības policijas telpās, kā arī līdzdarboties Valmieras novada Civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Veselības pasākumiem 2021. gadā paredzēti 37 787 eiro, kas tiks novirzīti doktorātu un feldšeru-vecmāšu punktu darbības atbalstam.

Kocēnu novada pašvaldības teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai. Dažādos veidos, meklējot arvien jaunas un inovatīvas iespējas, tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot uzņēmējdarbību novadā, sakopjot apkārtni, ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 1 291 201 eiro. Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas daļas izdevumi, tai skaitā ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai, ielu apgaismojuma izbūvei, mājokļu attīstībai un citiem pasākumiem.

Plānota vairāku pašvaldības investīciju projektu ieviešana – apgaismojuma izbūve Kocēnu pagasta Brandeļos pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un pie SIA “VTU Valmiera”, laternu stabu nomaiņa Rubenes ciemā – Sandaru, Nākotnes, Kalna, Valmieras un Parka ielās, laternu stabu nomaiņa Vaidavā – Skolas, Nākotnes, Parka un Ezera ielās, ielu apgaismes stabu papildināšana Valmieras un Parka ielās Rubenē un Ezera ielā Vaidavā, ārējā apgaismojuma papildināšana Dikļos un Dauguļos, ielu apgaismojuma tīkla izbūve Zilākalna ciemā, Vaidavas ciema centra laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtošana, projekta izstrāde teritorijas ap ēku Nākotnes ielā 1, Vaidavā labiekārtošanai, traktora ar aprīkojumu iegāde Vaidavas pagasta pārvaldes vajadzībām, āra trenažieru uzstādīšana pie Rubenes pamatskolas, Rubenes bērnudārza pagalma labiekārtošana, gājēju ietves bruģēšana no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liepupes” līdz valsts autoceļam “Dikļu skola–Vijciems”, rotaļu laukuma elementu iegāde Vika pasaku parkam Dikļos, jumta rekonstrukcija ēkai Dikļu pagasta “Kastaņos”, dzīvojamās ēkas “Juras” pašvaldībai piederošās daļas nojaukšana, pašvaldībai piederošo dzīvokļu remontdarbi, atbalsts iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanas projektu īstenošanai un citi darbi.

Ekonomiskās darbības izdevumiem plānoti 1 800 616 eiro. Līdzekļi paredzēti attīstības projektu realizācijai, Attīstības nodaļas un Būvvaldes uzturēšanai, finansējums nodarbinātības jautājumu risināšanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas zaudējumu kompensācijai Valmieras pilsētas pašvaldībai 40 tūkstošu eiro apmērā.

2021. gadā tiks turpināta projektu “Gājēju tiltiņa pār Briedes upi Zilākalna pagastā”, “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”, pārrobežu sadarbības projekta “Cult-CreaTE Cultural and Creative Tourism in Europe” īstenošana. Paredzēts finansējums Zilākalna kultūras un apmeklētāju centra darbības nodrošināšanai un dažādu pasākumu rīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai – bruģakmens seguma ieklāšanai. Konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020" saņemtā naudas balva 12 500 eiro apmērā tiks ieguldīta bērnu rotaļu laukuma izveidē Rubenē. Arī šogad pašvaldība izsludinās neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursu, kam atvēlēti 3500 eiro, savukārt ikgadējai skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 45,2 tūkstošu eiro apmērā.

Autoceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai visos Kocēnu novada pagastos paredzēti 1 190 596 eiro. Plānots gan izbūvēt jaunas gājēju ietves, gan atjaunot esošo autoceļu segumu, veikt izbūves darbiem nepieciešamo projektēšanu. Bērzaines pagastā plānoti darbi autoceļa posmā “Antiņi-Ogres”, Dikļu pagastā – autoceļos “Dikļu skola-Mastēni”, “Dikļu skola-Vijciems”, “Beikas-Mazezers”, “Laipenes-Dauguļu darbnīca”, Vaidavas pagastā – Dārza ielā, Vaidavā un autoceļa posmā “Ceriņi-Zvirgzdi”, Zilākalna pagastā – Valmieras, Imanta, Miera un Parka ielās, Kocēnu pagastā - Liepu, Bērzu, Vidus, Arāju, Dārza, Alejas, Parka, Gravas, Zemeņu ielās Kocēnos, servitūta ceļa posmā “Kalnmeijas-Jaunmeijas” (pie AK 12), “Lauviņas-Silupītes”, “Pālēni-Aizupes”, “Zeltiņi-Krumpiņas”, “Kaijas-Smiltenes”, “Skujnieki-Mujānu skola-Ūdriņi”, Rubenes ciema Valmieras ielā un Kalna ielā (posmā starp ūdenstilpēm Lielais Ansis un Mazais Ansis).

Ik gadu pašvaldībā darbību uzsāk jauni uzņēmumi, līdz ar to uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldība labiekārto infrastruktūru, attīstībai veido investīcijām labvēlīgas vietas gan jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan esošās darbības paplašināšanai. Iepriekšminēto uzņēmēju atbalsta pasākumu īstenošanai šogad Kocēnu novada pašvaldība rīkos jauno uzņēmēju atbalsta konkursu un ar līdzfinansējumu piedalīsies uzņēmēju atbalsta programmā “Zīle”.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēts novirzīt nedaudz vairāk kā 81 tūkstoti eiro, kas ietver izdevumus atkritumu apsaimniekošanai, arborista pakalpojumus pašvaldībā esošajos parkos, alejās, kapos, kā arī ieguldījumus latvāņu apkarošanā, karjera un ugunsdzēsības dīķa tīrīšanu Zilākalnā.

Vispārējo vadības dienestu darbībai pašvaldības funkciju un administrēšanas nodrošināšanai paredzēti nepilni 869 tūkstoši eiro. Šajos izdevumos iekļauts finansējums pašvaldībai piederošās ēkas Kultūras ielā 17, Zilākalnā renovācijas būvprojekta izstrādei, lai nākotnē tajā izvietotu Zilākalna bibliotēku, pagasta pārvaldi un kasi, telpas sociālā dienesta vajadzībām, kā arī Zilākalna pensionāru klubam un vietējiem jauniešiem. Plānota arī zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana Zilākalna pagasta pārvaldes ēkā Imanta ielā, Bērzaines pagasta administratīvās ēkas logu nomaiņa un grīdas seguma nomaiņa pašvaldības administrācijas ēkā Kocēnos.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 9,35% no pašvaldības 2021. gada budžeta.

Kocēnu novada pašvaldības budžets 2021. gadam balstīts divos pašvaldības attīstības dokumentos – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam un Attīstības programma 2014. - 2021. gadam. Budžeta izveidē ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi, kas tika saņemti pašvaldības publiski izsludinātajā ideju iesniegšanā.

Plašāka informācija par pašvaldības budžetu pieejama ŠEIT.
Comments