Apstiprināts Kocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžets

Publicēja 2020. gada 4. febr. 00:32Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 4. febr. 01:08 ]
28. janvārī Kocēnu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2020. gadam. Kocēnu novada pašvaldības kopbudžets 2020. gadā ir 11 752 235 eiro, savukārt izdevumi plānoti 11 273 117 eiro apmērā.
 
“Kocēnu novada pašvaldībai ir svarīga katra tajā esošā apdzīvotā vieta un tās attīstība. 2020. gada pašvaldības budžetā prioritāte būs infrastruktūra un tās sakārtošana, pievēršot uzmanību iedzīvotāju drošībai, uzlabojot autoceļu un ielu stāvokli, izbūvējot apgaismotas gājēju ietves, lai bērni varētu droši nokļūt uz izglītības iestādēm un iedzīvotāji varētu droši pārvietoties novada ietvaros. Būtiski, lai pašvaldības kapitālsabiedrība – SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” – turpinātu veiksmīgi strādāt visos Kocēnu novada pagastos, izmantojot mūsdienīgas un efektīvas iekārtas, tādēļ pašvaldība ir apstiprinājusi investīciju plānu ieguldījumiem kapitālsabiedrības budžetā nākamos trijos gados. Svarīgs lēmums ir Ziemeļvidzemes pamatskolas reorganizācija, pārceļot mācību procesu no Dauguļiem uz renovēto ēku Nākotnes ielā 1, Vaidavā, tādējādi finansējumu, kas līdz šim izlietots divu ēku uzturēšanā, kur kopumā mācās 49 skolēni, ieguldīt izglītības kvalitātes un vides uzlabošanā, padarot izglītības iestādi vēl konkurētspējīgāku. Vaidavā plānots turpināt iesākto darbu pievilcīgas vides izveides, un viens no uzdevumiem būs Vaidavas ezera pludmales labiekārtošana. Zilākalna pagastā šogad plānots veikt ieguldījumus pašvaldības iegādātās ēkas Kultūras ielā 17 pielāgošanai bibliotēkas un pagasta pārvaldes vajadzībām, savukārt līdzšinējās bibliotēkas telpas tiks pielāgotas pirmsskolas izglītības grupiņas vajadzībām. Turpināsim sakārtot esošās izglītības iestādes, tajā skaitā arī Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” ēkas Kocēnos un Rubenē. Rubenē jāturpina baznīcas atjaunošanas darbi, kur pašvaldība līdzdarbojas ar līdzfinansējumu un atbalstu projekta vadības jautājumos. Kocēnos soli pa solim ienāk Kokmuižas brūzis, tādēļ ir svarīgi sakārtot ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmas. Kocēnos šogad plānoti ieguldījumi ielu infrastruktūras sakārtošanā un pievilcīgas dzīves vides veidošanā. Būtiski, lai rosība turpinātos arī Bērzaines pagastā, kur izveidosim apgaismotu gājēju ietvi, lai bērni varētu droši nokļūtu līdz autobusa pieturai un pirmsskolas izglītības grupai, tāpat plānoti ieguldījumi tautas nama sakārtošanā. Dikļos darbojas pamatskola un tās paspārnē arī pirmsskolas izglītības grupiņas, kurās nepieciešams veikt remontdarbus. Kritiskā stāvoklī ir puse kultūras centra ēkas, kur izvietota dziesmu svētku ekspozīcija un palīgtelpas centra darbinieku, pašdarbības kolektīvu un viesmākslinieku vajadzībām. Tā vietā plānots uzbūvēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju automašīnas novietni un kultūras centra palīgtelpas,” 2020. gada budžeta prioritātes skaidro Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis.

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi, tajā skaitā 2,2 miljonu eiro atlikums un aizņēmumu saņemšana 625 040 eiro apmērā projektu realizācijai, plānoti 11,75 miljonu eiro apmērā, un veido aptuveni 1891 eiro uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju.

Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertu ieņēmumi no valsts un citām pašvaldībām, ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma daļa projektu īstenošanai – 49% jeb 4,3 miljoni eiro.

Ieņēmumu daļu, kas ir 3,9 miljoni eiro jeb 44% apmērā no kārtējā gada ieņēmumiem, veido nodokļu ieņēmumi, kas salīdzinājumā ar 2019. gada izpildi palielinājušies par 6,9% jeb 312 316 eiro. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti ar 6% īpatsvaru un nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību ieņēmumi, procentu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas) plānoti 1% apmērā no kopējiem ieņēmumiem.

2020. gadā saglabāsies Kocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas noteikumi, kuros noteikta samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei visām juridiskām personām un fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, arī mājokļiem. Rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa samazināsies par 91 tūkstoti eiro, kas savukārt būs ieguvums iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tāpat šogad saglabāsies paaugstināta nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kā arī mājokļiem fiziskajām personām, kuras nav deklarējušas dzīves vietu Kocēnu novadā, kā rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa pieaugs par 36 tūkstošiem eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti nepilnu 480 tūkstošu eiro apmērā, no kuriem ieņēmumi par vecāku maksājumiem par izglītības pakalpojumiem sastāda 75 000 eiro, ieņēmumi par telpu un zemes nomu 186 181 eiro un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta iestādes maksas pakalpojumiem – 169 204 eiro (ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem pašvaldības īpašumos, dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi, kultūras pasākumi un citi).

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju uzturēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī, ievērojot labas pārvaldības principu, 2019. gada 25. jūlijā tika pieņemts lēmums “Par Kocēnu novada domes īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”. Noteikto īres maksas peļņu plānots novirzīt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanai, veidojot dzīvojamo māju uzturēšanas fondu.

Valsts likumdošanas izmaiņu rezultātā, negatīvu ietekmi nepilnu 40 tūkstošu eiro apmērā uz pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu atstās samazinātais valsts atbalsts 1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanai – “brīvpusdienām” (valsts atbalsts samazināts par 50%), kas tiks kompensēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un izmaiņas dabas resursa nodokļa iemaksā pašvaldības budžetā – līdzšinējais iemaksu apmērs samazināts no 60% uz 40% (valsts budžetā dabas resursu nodokļa iemaksas apmērs palielināts no 40% uz 60%).

IZDEVUMI

Kopējie Kocēnu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un kapitāldaļu iegādi līdzdalībai radniecīgo uzņēmuma kapitālā 2020. gadā plānoti 11,3 miljonu eiro apmērā. Aizdevumu atmaksa plānota 0,97 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2019. gada izpildes datiem, šogad izdevumi plānoti par 0,7% mazāk.

Lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai – 40,8%, kam seko finansējums ekonomiskai darbībai – 16,8%, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 15,3%, pārvalde – 8,3%, sociālā nodrošināšana – 7,9%, sporta un kultūras pasākumi, reliģija – 7,4%, vides aizsardzība – 1,9%, sabiedriskā kārtība un drošība – 0,9%, ārstniecības iestādes – 0,4%, rezerves fonds (līdzekļi neparedzētiem gadījumiem) – 0,3%.

Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu nodrošināšana. Izglītībai plānotie izdevumi 2020. gadā ir 4,1 miljoni eiro jeb 40,8% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Jāatzīmē, ka pašvaldības budžets veidots, dalot to divās daļās – pamatfunkciju uzturēšanas fonds un investīciju fonds. Kocēnu novada pašvaldības investīciju fonda līdzekļi 455 927 eiro apmērā novirzīti tādiem mērķiem kā izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu līdzfinansējumam no pašvaldības budžeta; remontdarbiem izglītības iestādēs un inventāra iegādei – PII “Auseklītis” filiālēs Kocēnos un Rubenē, Kocēnu pamatskolā, Rubenes pamatskolā, Jura Neikena Dikļu pamatskolā, tajā skaitā pirmsskolas izglītības grupās Dikļos un Zilākalnā, Ziemeļvidzemes internātpamatskolā, kā arī Kocēnu sporta skolas sporta namos Kocēnos, Rubenē un Vaidavā.

Norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā paredzēti 300 tūkstoši eiro, turpretī saņemot no citām pašvaldībām par Kocēnu novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 146 tūkstošus eiro.

Pārējo izglītības pasākumu finansējums 2020. gadā ietver transporta izdevumus par skolēnu pārvadāšanu uz izglītības iestādēm, tajā skaitā izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas (nepilni 72 tūkstoši eiro), brīvpusdienas izglītojamiem, kuri mācās Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un audzēkņiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, (130 945 eiro), novada izglītības pasākumu organizēšanu un transporta nodrošināšanu, tajā skaitā elektroniskās sistēmas ieviešana ēdināšanas uzskaitei (4650 eiro).

Atpūtas, kultūras, sporta un reliģijas pasākumiem paredzēti 750 468 eiro. Finansējumu plānots izlietot dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, Kocēnu novada sportistu atbalstam, Kocēnu novada jauniešu aktivitāšu atbalstam un materiālās bāzes pilnveidošanai.

Sociālā palīdzība ir nemainīga Kocēnu novada pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, un šim mērķim 2020. gadā plānoti izdevumi 800 851 eiro apmērā. Izdevumi ietver atbalstu audžuģimenēm un citu pabalstu piešķiršanu, atbalstu senioriem un ģimenēm ar bērniem, savstarpējo norēķinu veikšanu par sociālo pakalpojumu sniegšanu citām pašvaldībām (pansionāti, krīzes centri), sociālo mājokļu uzturēšanas izmaksas, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbības nodrošināšanu. Saistībā ar pabalstu saņēmēja loka paplašināšanu, plānots izmaksu pieaugums pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalstam. Šogad turpināsies vairāku pašvaldības investīciju projektu ieviešana – Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros paredzēts izveidot sociālās rehabilitācijas un atbalsta centru, tiks aprobēta metodika sociālajam darbam ar ģimenēm un bērniem.

Ugunsdrošības un pārējo drošības pakalpojumu sadaļā paredzēti atbalsta līdzekļi ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Dikļu pagastā, Bērzaines pagastā un Vaidavas pagastā darbības nodrošināšanai 6620 eiro apmērā, kā arī pašvaldības policijas uzturēšanai nepilni 83 tūkstoši eiro.

Veselības pasākumiem 2020. gadā paredzēti 38 256 eiro, kas tiks novirzīti doktorātu un feldšeru-vecmāšu punktu darbības atbalstam.

Kocēnu novada pašvaldības teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai. Dažādos veidos, meklējot arvien jaunas un inovatīvas iespējas, tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot uzņēmējdarbību novadā, sakopjot apkārtni, ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 1 550 436 eiro. Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas daļas izdevumi, tai skaitā ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai, ielu apgaismojuma izbūvei, mājokļu attīstībai un citiem pasākumiem.

Plānota vairāku pašvaldības investīciju projektu ieviešana – gājēju ietves, ielas apgaismojuma un virsūdens novadīšanas 1. kārtas izbūves darbi Bērzu un Vidus ielā Kocēnos; gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Bērzaines pagastā; promenādes celiņa un apgaismojuma izbūve gar autoceļu V18 Dūķeri-Kocēni-Ķiene virzienā uz Kocēnu estrādi; Kokmuižas promenādes labiekārtošana; finansējums projektu izstrādei – gājēju ietves, ielas apgaismojuma un virsūdens novadīšanas sistēmu izbūvei Dārza un Arāju ielā Kocēnos, ielas apgaismojuma izbūvei Aveņu ielā Kocēnos, ielas apgaismojuma izbūvei Dārza ielā Vaidavā un Sporta ielā Rubenē; bruģakmens ietvju atjaunošanai un ielu apgaismojuma laternu uzstādīšanai Zilākalnā; ielu apgaismojuma papildināšanai Dikļos, autoceļā V166; jumta rekonstrukcijai ēkai Dikļu pagasta “Kastaņos”; gāzes pievada izbūvei ēkai Jāņa Ķenča ielā 2, Kocēnos; pašvaldības dzīvokļu remontdarbi un citi darbi.

Finansējums 36 000 eiro apmērā paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanas projektu īstenošanai.

Ekonomiskās darbības izdevumiem plānoti 1 704 759 eiro. Līdzekļi paredzēti attīstības projektu realizācijai, Attīstības nodaļas un Būvvaldes uzturēšanai, finansējums nodarbinātības jautājumu risināšanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas zaudējumu kompensācijai Valmieras pilsētas pašvaldībai nepilnu 49 tūkstošu eiro apmērā.

2020. gadā tiks turpināti apjomīgi infrastruktūras labiekārtošanas projekti, kuriem iespējams piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Tāpat par pašvaldības līdzekļiem un no valsts atbalsta programmām piesaistītajiem līdzekļiem tiks realizēti arī citi infrastruktūras labiekārtošanas projekti. Piemēram, šogad, piesaistot publisko finansējumu, turpināsies energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības administrācijas ēkā, brīvprātīgo ugunsdzēsēju automašīnas novietnes un treniņu laukuma izbūve Dikļos, Rubenes baznīcas atjaunošana, gājēju tiltiņa pār Briedes izbūve Zilākalna pagastā, sliežu velosipēdu izgatavošana un uzstādīšana, infrastruktūras atjaunošana Zilākalna svētvietā, veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, pārrobežu sadarbības projektu īstenošana tūrisma attīstībai, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana Kocēnos un autoceļu infrastruktūras uzlabošanai vairāk nekā 217 tūkstošu eiro apmērā.

Pašvaldībā turpina pieaugt nodarbinātības līmenis, tiek dibināti jauni uzņēmumi. Uzņēmējdarbības atbalstam tiek labiekārtota infrastruktūra, attīstībai tiek veidotas jaunas, investīcijām labvēlīgas vietas gan jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan esošās darbības paplašināšanai. Iepriekšminēto uzņēmēju atbalsta pasākumu īstenošanai šogad Kocēnu novada pašvaldība rīkos jauno uzņēmēju atbalsta konkursu un līdzdarbosies uzņēmēju atbalsta programmā “Zīle”.

Ekonomiskās darbības sadaļā ietverts arī finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursam. Skolēnu nodarbinātības jautājumu risināšanai paredzēts pašvaldības līdzfinansējums nepilni 35 tūkstoši eiro.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēts novirzīt nepilnus 200 tūkstošus eiro, kas ietver izdevumus atkritumu apsaimniekošanai, arborista pakalpojumus pašvaldībā esošajos parkos, alejās, kapos, kā arī ieguldījumus Vaidavas ezera infrastruktūras pilnveidošanā, latvāņu apkarošanā un karjera un ugunsdzēsības dīķa tīrīšanā Zilākalnā.

Vispārējo vadības dienestu darbībai pašvaldības funkciju un administrēšanas nodrošināšanai paredzēti 870 tūkstoši eiro (8,3%).

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” ir noteikts aizņēmumu apjoma ierobežojums – 20% no pašvaldības budžeta apjoma, atskaitot valsts transfertus. Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 7,25% no pašvaldības 2020.gada budžeta, kas, salīdzinot ar aizvadītajiem gadiem, samazināts par nepilnu procentu.

Kocēnu novada pašvaldības budžets 2020. gadam balstīts divos pašvaldības attīstības dokumentos - Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam un Attīstības programma 2014. - 2020. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. - 2030. gadam izvirzīta novada attīstības vīzija: “Kocēnu novads 2030. gadā kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē” ar secīgi noteiktiem mērķiem - palielināt vidusšķiras īpatsvaru, stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu, palielināt tūristu un apmeklētāju skaitu, palielināt darba devēju skaitu novadā.

Plašāka informācija:

Comments