Apstiprināts Kocēnu novada pašvaldības 2017.gada budžets

Publicēja 2017. gada 16. marts 02:12Krista Gromova
2017.gada 22.februārī Kocēnu novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2017.gadam. Tas sastādīts atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa vīzijai - Kocēnu novads 2030.gadā kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē.

Pašvaldības 2017. gada budžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai un speciālo budžetu ir 9 060 982 euro un veido aptuveni 1 315 euro uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju.

Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir nodokļu ieņēmumi – 3 570 816 euro jeb 39,4% no kuriem 3 228 800 euro sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 342 016 euro ir nekustamā īpašuma nodoklis. Ieņēmumu daļu 2 487 268 euro jeb 27,5% apmērā veido valsts un pašvaldību dotācijas, bet 1 997 032 euro jeb 22% ir atlikums no iepriekšējiem gadiem. Tāpat 5,5% ir finansējums projektu realizācijai, 3,2% ir budžeta iestāžu ieņēmumi, 1,8% ir autoceļu fonds, 0,4% ir dabas resursu nodokļu fonds un 0,2% ir nenodokļu ieņēmumi.

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, 2017. gadā saglabāsies Kocēnu novada domes nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas noteikumi, kuros noteikta samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei visām juridiskām personām un fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, arī mājokļiem. Paaugstināta nodokļu likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kā arī mājokļiem fiziskajām personām, kuras nav deklarējuši dzīvesvietu Kocēnu novadā.

Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un ieguldījumu pašvaldības uzņēmumu pamatkapitālā plānoti 8 554 811 euro.

Kocēnu novada domes 2017.gada budžeta izdevumi ir sadalīts divās daļās – pamatfunkciju uzturēšanai un attīstībai jeb jaunu projektu realizēšanai. Plānots, ka 2017.gadā no kopējā budžeta 41,1% jeb 3 137 315 euro atvēlēti izglītībai, 15,8% jeb 1 209 112 euro ekonomiskai darbībai, 14,4% jeb 1 092 196 euro pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 10,1% jeb 869 734 euro pārvaldei, 8,7% jeb 667 233 euro reliģijai, kultūrai, sportam, 8,1% jeb 619 381 euro sociālai aizsardzībai, 1,3 % jeb 100 000 euro ir rezerves fonds, 0,4% jeb 30 500 euro ārstniecības iestādēm un 0,1% 10 465 euro sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

Atbilstoši noteiktajām attīstības prioritātēm šogad no kopējā Kocēnu novada budžeta 2017.gadam plānots investēt 1 313 898 euro. Galvenokārt 33% no kopējā investīciju fonda attīstībai ir atvēlēti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Plānota stāvlaukuma rekonstrukcija Alejas ielā 8, Kocēnos. Tāpat tiks turpināts darbs pie gājēju takas izbūves pie Kocēnu ūdenskrātuves, kā arī drenāžas sistēmas izbūve Vaidavas pagasta ezermalā. Gājēju drošībai plānota gājēju ietves izbūve no apgriešanās laukuma līdz sporta namam Kocēnos. Tiks uzstādītas videonovērošanas sistēmas novada teritorijās Zilākalnā un Kocēnos, pilnveidotas apgaismojumu sistēmas apdzīvotās vietās Bērzainē, Rubenē un Kocēnos, labiekārtotas atpūtas teritorijas un bērnu rotaļu laukums Zilākalnā. Būtiska daļa finansējuma paredzēta ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, tajā skaitā ar ES līdzfinansējumu plānots veikt grants ceļu bez cietā seguma pārbūvi, kopumā 10 km garumā, kā arī plānots ieguldīt pašvaldības finansējumu ceļu sakārtošanā, tajā skaitā melnā seguma atjaunošanā ceļa posmā Limbažu ceļš – Makuļi. Tāpat tiks īstenoti ēku energoefektivitātes pasākumi un nodrošināta Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansēšana.

Liela daļa jeb 31% no kopējā investīciju fonda attīstībai tiks investēti izglītībā ar mērķi nodrošināt efektīvu izglītības iestādes darbu, paaugstinātu izglītības kvalitāti un uzlabotu izglītības iestāžu darba organizāciju tādā līmenī, lai pieaugtu bērnu vecāku interese izvēlēties saviem bērniem izglītošanās iespējas, kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. Papildus valsts mērķdotācijai, kas atvēlēta pedagogu atlīdzībai, Kocēnu novada dome no pašvaldības budžeta investēs 91 530 euro, lai līdzfinansētu pamatskolu pedagoģiskā personāla atlīdzību. Tāpat plānots telpu remonts, jaunu mēbeļu iegāde un rotaļlaukuma ierīkošana Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”. Plānots telpu remonts arī Kocēnu, Rubenes, Jura Neikena Dikļu un Jaunburtnieku pamatskolā. Kā arī Kocēnu sporta skolas filiāļu remonts Kocēnos, Rubenē un Vaidavā. Plānots iegādāties arī jaunu inventāru, datortehniku, kā arī tērpus Rubenes pamatskolas interešu pulciņiem. Tāpat tiks turpināta skolēnu transporta izdevumu kompensēšana, brīvpusdienu nodrošināšana 5.-9. klašu pamatskolu izglītojamiem un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī sporta aktivitāšu nodrošināšana (baseina noma, ziemas inventāra noma, Vidzemes Olimpiskā centra ledus halles izmantošana).

Lai izceltu kultūrvēsturiskos un ainaviskos objektus, kas raksturo novadu, kā arī aktualizētu sporta un kultūras dzīvi Kocēnu novadā, šogad salīdzinoši lielu daļu jeb 19% no kopējā investīciju fonda attīstībai plānots investēt arī kultūrā un sportā. Plānots, ka tiks veikti kultūras un sporta iestāžu remontdarbi, uzlabota iestāžu drošība, kā arī infrastruktūra, lai padarītu to ērtāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat liela daļa līdzekļu tiks investēti pagastu, novadu un Republikas nozīmes kultūras pasākumu organizēšanā, kā arī sporta pasākumu organizēšanā. Tiks sniegts atbalsts novadpētnieku amatieriem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem sportam, skautu dalībai pasākumos, u.c. veida atbalsts. Pārrobežu programmu ietvaros paredzēts tūrismam piemērot gan pašvaldības īpašumā esošo Zilākalna ūdenstorni, iekārtojot tajā 3D modulāciju, gan Zilākalna virsotni, gan senā Mazbānīša dzelzceļu 31,5 km garumā.

Lai uzlabotu informācijas par novada uzņēmējdarbības profilu kvalitāti un pieejamību, veicinātu privātā un publiskā sektora sadarbību plānots investēt (8%) un piesaistīt jaunas investīcijas arī ekonomiskai darbībai. Plānots ar valsts atbalstu uzsākt Sociāla uzņēmuma izveidi, turpināt darbu pie piecu novada teritorijā esošo kapsētu digitalizāciju (Dikļos, Dauguļos, Sprēstiņos, Jaunburtniekos un Rubenē). Tāpat investēt līdzekļus dalībai dažādos ar uzņēmējdarbību un tūrismu saistītos pasākumus, nodrošināt līdzfinansējumu biedrību projektu realizācijai, tāpat neformālu iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu realizācijai. Tiks investēti līdzekļi jaunas mājas lapas izstrādei. Kā arī tiks organizēts biznesu ideju konkurss uzņēmējiem. Tāpat tiks investēti līdzekļi Vika pasaku parka skulptūru nostiprināšanai un saglabāšanai. Papildus ieplānots sabiedriskā transporta līdzfinansējums Valmieras pilsētas pašvaldībai.

Turpmākajos gados plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, plānots nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai un ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, turpināsies līdzekļu ieguldīšana nekustamo īpašumu sakārtošanai, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Kocēnu novadā. Plānots turpināt attīstīt sociālo aizsardzību, kā arī paredzēt finansējumu sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kultūrai un sportam, sabiedrības kārtībai un drošībai.
Comments