Apstiprināts Kocēnu novada domes 2015. gada budžets

Publicēja 2015. gada 21. febr. 03:21Eva Eglīte   [ atjaunināja Elīna Upīte 2015. gada 24. febr. 03:37 ]
Kocēnu novada dome apstiprinājusi pašvaldības 2015. gada budžetu. Budžets veidots, dalot to divās daļās - pamatfunkciju uzturēšanas fonds un investīciju fonds. Pamatfunkciju uzturēšanas fonds ir 7 180 408 EUR apmērā - pamatbudžeta izdevumu daļa, kas satur normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības un pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumus un izdevumus kārtējiem uzturēšanas mērķiem pamatfunkciju veikšanai. Investīciju fonda apmērs ir 1 144 138 EUR. Tā ir pamatbudžeta izdevumu daļa, kas satur izdevumus ilgtermiņa ieguldījumu un attīstības programmas īstenošanas mērķiem.

Pašvaldības 2015. gada kopbudžeta ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai plānoti 9,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,8% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2014. gada plānā, un veido aptuveni 1400 eiro uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi bez saņemtajiem transfertiem un aizņēmumiem ir 897 eiro uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. Savukārt pašvaldības izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 9,4 miljonu eiro apmērā. No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai veido 14,4 %, atlikums uz gada sākumu - 19,7%, savukārt ieņēmumi plānoti 65,9% apmērā.

Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu 2015. gadā plānoti 9 031 402 eiro apmērā, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu) 5 592 159 eiro. Aizdevumu atmaksa plānota 699 284 eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2014. gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem 2015. gada izdevumi plānoti par 8,1% vairāk. Lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai - 26,9%, kam seko komunālā saimniecība ar 26,8% īpatsvaru, pārvalde ar 13,8% īpatsvaru, sports un kultūra - 13,9%, sociālā nodrošināšana - 9,1%, ekonomiskā darbība - 5,9%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem - 2,7%, veselība - 0,7% un drošības pasākumi un bāriņtiesa ar 0,1% īpatsvaru. Salīdzinot ar 2014. gada izpildi, plānotie izdevumi palielināti par 140 283 eiro jeb 11,43%.

Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu nodrošināšana. 2015. gada pamatbudžetā ieplānoti līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšana 3.-9. klašu pamatskolu izglītojamiem un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas, Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu" ietvaros iegādātā autobusa izmantošanas izmaksas skolēnu pārvadāšanai novada izglītības iestāžu ārpusklases mācību procesa nodrošināšanai, novada izglītības pasākumu organizēšanai, līdzekļi sporta aktivitāšu nodrošināšanai, izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas darbu izdevumiem, papildu finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta. Sadaļas „Izglītība" plānotie izdevumi ir 3 143 493 eiro jeb 26,9% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Kā prioritārie pasākumi šogad ieplānots realizēt ēku siltināšanas projektus, datortehnikas iegādi, skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanu, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" telpu paplašināšanai - ēkas piebūves būvniecībai un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" apkures sistēmas rekonstrukcijai. Plānots turpināt darbus pie izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanas.

Sociālā palīdzība ir nemainīga Kocēnu novada pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus. Novada iedzīvotājiem ir rasta iespēja saņemt psihologu bezmaksas pakalpojumus, kā arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai persona nonākusi krīzes situācijā. Vientuļie pensionāri un invalīdi nepieciešamības gadījumā var saņemt sociālā aprūpētāja pakalpojumus mājās. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 509 370 eiro apmērā. Šajā sadaļā ieplānoti izdevumi pabalsta piešķiršanai audžuģimeņu atbalstīšanai un citu pabalstu piešķiršanai, atbalsts gados veciem cilvēkiem, atbalsts ģimenēm ar bērniem un savstarpējo norēķinu veikšanai par sociālo pakalpojumu sniegšanu citām pašvaldībām (pansionāti, krīzes centri), sociālo mājokļu uzturēšanas izmaksām, Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbības nodrošināšana.

Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu dažādiem sporta un kultūras pasākumiem 2015. gadā piešķirti 1 409 659 EUR. 2015. gada prioritārie pasākumi ir interneta darbības paātrinājuma nodrošināšana bibliotēkās, novadpētniecības darbības nodrošināšana, Vidzemes dziesmu dienu organizēšana, folkloras festivāla "Baltica" organizēšana, pasākuma "Florbolam 20" organizēšana, Kocēnu sporta nama 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšana, Kocēnu kultūras nama apkārtnes labiekārtošana, atbalsts kora "Imera" braucienam uz koru konkursu Spānijā, Vaidavas sporta zāles remontdarbu turpināšana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Dikļu kultūras un informācijas centra ieejas mezgla un labierīcības telpu rekonstrukcijai, Zilākalna pagasta kultūras nama telpu remontdarbi un inventāra iegādei, Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējums no pašvaldības budžeta, tā veicinot novada iedzīvotājus iesaistīties apkārtējās vides kvalitātes un sadzīves apstākļu uzlabošanā. Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi 775 249 eiro jeb 13,9% no kopējiem izdevumiem.

Kocēnu novada teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai. 2015. gada prioritārie pasākumi ir lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija, apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana, Sējēju ielas un komunikāciju izbūves pabeigšana Kocēnos, siltumtrases rekonstrukcija Bērzaines pagastā, videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kocēnu ciemā, Kocēnu ciema centra stāvlaukuma rekonstrukcija, Vaidavas ezermalas gruntsūdeņu līmeņa celšanās iemeslu izpēte, palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, veicinot iedzīvotāju iniciatīvu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā un ekonomiskā apsaimniekošanā, kā arī dažādi novada teritorijas labiekārtošanas darbi.

Kopējais vispārējās valdības dienesta 2015. gada budžets ir 930 393 eiro, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi - 780 393 eiro un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 150.000 eiro apmērā.

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 331 113 eiro. Līdzekļi paredzēti Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai, vairāku mērķu attīstības projekti realizācijai, Būvvaldes uzturēšanas finansējums, un nodarbinātības jautājumiem risināšanai. Salīdzinot ar 2014. gada sākotnēji apstiprināto plānu, plānotie ekonomiskās darbības izdevumi palielināti par 0,7%.

Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti 27 834 eiro no Kocēnu novada domes pašu līdzekļiem, kas ir 3,34 eiro gadā uz vienu iedzīvotāju.

Papildus ieplānota sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas pašvaldībai 35 000 eiro apmērā.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 1 498 041 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2014. gada sākotnēji apstiprināto plānu, plānotie izdevumi palielināti par 1,7%. Nolūkā uzlabot siltumapgādes un no tā izrietošo pakalpojumu sniegšanu Kocēnu novada administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem 2014. gada nogalē tika pieņemts lēmums par Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības izveidošanu. SIA „Kocēnu komunālā saimniecība" mērķis ir nodrošināt pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanos un īstenoto funkciju atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekonomikas ministrijas ieteikumiem un labas komercprakses pārvaldības principiem, kā arī izveidot, uzturēt un attīstīt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, juridiski un ekonomiski pamatotu pakalpojumu kompleksu Kocēnu novada iedzīvotājiem.

Veselības pasākumiem 2015. gadā paredzēti 39 510 eiro, kas ir palielināti par 0,2%, salīdzinot ar 2014. gada sākotnēji apstiprināto plānu.

Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 6,44% no pašvaldības 2015. gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, aizņēmuma portfeļa apjoms palielinājies par 4,64% (2014. gadā - 1,8%).

Comments