Apstiprinātas izmaiņas centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifos

Publicēja 2016. gada 28. jūl. 07:35Elīna Upīte
Kocēnu novada domes sēdē 2016. gada 21. jūlijā tika apstiprināti SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” siltumenerģijas apgādes tarifi centralizētai siltumapgādei Kocēnu novada Rubenes, Vaidavas, Zilākalna un Kocēnu ciemā, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. septembrī. 

Centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifi par vienu MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa):
      • Kocēnu ciemā – 49,63 EUR; 
      • Rubenes ciemā – 49,97 EUR; 
      • Vaidavas ciemā – 52,21 EUR; 
      • Zilākalna ciemā – 45,34 EUR. 
Siltumenerģijas apgādes tarifus izstrādājusi SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē siltumenerģijas apgādes tarifa izstrādi.

Līdz 2015./2016. gada apkures sezonas beigām patērētājiem par siltumenerģijas apgādi tika pielietoti siltumenerģijas tarifi, kas apstiprināti ar 2013. gada 29. augusta Kocēnu novada domes lēmumu Nr. 12 (16.§) “Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu”.

Siltumapgādes pakalpojuma tarifā ietvertas tikai tās izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam:
 • pamatlīdzekļu nolietojums; 
 • iekārtu remonts un uzturēšana; 
 • darbinieku atalgojums; 
 • kurināmais materiāls; 
 • nodokļi (Dabas resursu nodoklis, Uzņēmuma ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis u.c.); 
 • elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas. 
Siltumenerģijas tarifi ciemos ir atšķirīgi, kam par iemeslu ir vairāki faktori:
 • patēriņa apjoms; 
 • apbūves blīvums ar ēkām, kas izmanto centralizēto siltumapgādi; 
 • infrastruktūras lielums (siltumtrases garums u.c.); 
 • veiktās investīcijas; 
 • izmantotais kurināmais (šķelda, malka, gāze). 
Galvenie iemesli, kādēļ izstrādāti jauni siltumenerģijas apgādes tarifi, un izmaiņas kopš 2013. gada: 
 • vidēji par 5 % pieaugusi cietā kurināmā materiāla (malkas) cena; 
 • valstī noteiktā minimālā alga no 285,00 euro pieaugusi līdz 370,00 euro (2016. gadā), kas ir 30% palielinājums; 
 • līdz 2014./2015. gada apkures sezonas sākumam pašvaldība kurināmā materiāla sagatavošanas procesā iespēju robežās piesaistīja darbiniekus no Nodarbinātības valsts aģentūras algotu pagaidu sabiedrisko darbu projekta, kā rezultātā bija iespēja samazināt izmaksas, kas saistītas ar kurināmā materiāla sagatavošanu; 
 • elektroenerģijas izmaksas ir viena no būtiskām pozīcijām siltumenerģijas ražošanā. No 2012. gada novembra pašvaldība un pašvaldības kapitālsabiedrība elektroenerģijas iegādi veic atvērtā tirgū, reizi ceturksnī veicot iepirkuma procedūru, kā rezultātā tiek iegādāta elektrība par zemākajām cenām. Līdz ar to izmaksas par elektroenerģiju ir samazinājušās, taču no 2016. gada 1. augusta stājas spēkā jauni elektroenerģijas apgādes tarifi, kuros būtiski pieaug (līdz pat 25%) maksa par pieslēguma jaudu, ko nodrošina A/S “Sadales tīkli”.

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisija, 2015. gads

Iedzīvotājiem, lai samazinātu īpašuma individuālo maksu par siltumapgādi, ir jāveic nepieciešamie pasākumi, kas saistīti ar savu īpašumu/kopīpašumu siltumnoturības uzlabošanu - jāveic kompleksa ēkas siltināšana vai daļēja īpašuma siltināšanu, tādējādi novēršot lielākos siltuma zuduma avotus ēkā.

Kā iepriekš vairākkārt informēts, Kocēnu novada dome kopš 2013. gada piešķir vienreizēju finansiālu atbalstu 2800,00 euro apmērā energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai Kocēnu novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 2016. gada 21. jūlija Kocēnu novada domes sēdē tika apstiprināta finansējuma piešķiršana sešām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas bija iesniegušas pieteikumu finansējuma saņemšanai.

No 2016. gada rudens būs pieejama jauna valsts atbalsta programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai, ar kuras palīdzību būs iespējams veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ēku siltumnoturības uzlabošanu, kas būtiski samazinās dzīvokļa individuālo maksu par siltumapgādi. Šī programma paredz energoefektivitātes pasākumus priekšfinansēt no ALTUM programmas, lai izvairītos no sarežģījumiem, ko rada komercbanku nevēlēšanās finansēt energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, īpaši tajās, kas atrodas ārpus pilsētu teritorijām.

Kā piemērs minams Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” ēka Rubenē, kurai tika veikta kompleksa energoefektivitātes uzlabošana, kā rezultātā siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkures sezonā ir ļoti būtisks.
* pielietots siltumapgādes tarifs, kas stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” strādā pie jautājuma par finansiāli izdevīgākā kurināmā veida izmantošanu Bērzaines ciema centralizētās siltumenerģijas ražošanā. Siltumapgādes tarifu Bērzaines ciemā plānots izstrādāt un apstiprināt 2016. gada septembrī.

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijas pieredzi, iedzīvotājiem ir iespējams ilgtermiņā ietaupīt finanšu līdzekļus, kas tiek izlietoti norēķiniem par saņemto siltumenerģiju, arī gadījumos, kad siltumenerģijas tarifs pieaug, taču ar vienu būtisku nosacījumu – jārisina jautājums par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu.
Comments