Informācija par aktuālajām pašvaldības rīkotajām izsolēm

Publicēja 2021. gada 19. jūn. 00:56Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 19. jūn. 00:56 ]
Kocēnu novada dome atsavina tai piederošo nekustamo īpašumu Kocēnu novadā, Dikļu pagastā, Dauguļos ar nosaukumu “Dauguļu skola”, kadastra numurs: 9652 006 0177, pārdodot to atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena: 136 420,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūnijā plkst. 11.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā.

Kocēnu novada pašvaldība rīko atkārtotu nomas tiesību izsoli telpām vēsturiskajā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā – nekustamajā īpašumā “Alejas” ar adresi Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads. Telpu kopējā platība ir 250,7 m2Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 0,80 eiro/m2 bez PVN mēnesī. Izsole notiks 2021. gada 30. jūnijā plkst. 14.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldības nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Valmieras ielā 11–15, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot atklātā izsolē. Izsoles sākuma cena: 8055,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūnijā plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijā.

Kocēnu novada dome nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošo kustamo mantu - izcērtamu koksni tās īpašumā esošajās mežu platībās zemes vienībā “Baltmuižnieki 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 010 0075), rīkojot atklātu izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma cena: 39 000,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūnijā plkst. 11.30 Kocēnu novada domes administrācijā.

Kocēnu novada dome rīko nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silaiņi”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai ar kadstra apzīmējumu 9652 005 0427 un kopējo platību 1,8 ha. Zemes nomas tiesību izsoles sākumcena gadā: 90,00 eiro un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsole notiks 2021. gada 30. jūnijā plkst. 14.30 Kocēnu novada domes administrācijā.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.
Comments