Aizsargātajiem lietotājiem par AS “Sadales tīkls” jaunajiem tarifiem būs jāmaksā mazāk

Publicēja 2016. gada 18. jūl. 06:17Elīna Upīte
1. augustā stāsies spēkā jaunie AS “Sadales tīkls” tarifi elektroenerģijas sadales pakalpojuma komponentei maksājumos par patērēto elektroenerģiju. Jaunie AS “Sadales tīkls” tarifi paredz fiksētas abonenta maksas ieviešanu visiem elektroenerģijas patērētājiem. Aizsargāto lietotāju grupas par jaunajiem tarifiem varēs norēķināties par zemāku cenu. Elektrum klientiem informācija par tarifa izmaiņām un piemēroto atlaidi tiek sniegta www.elektrum.lv, kā arī atspoguļota rēķinos.

AS “Sadales tīkls” jaunais tarifu modelis paredz fiksētas abonenta maksas ieviešanu visiem elektroenerģijas patērētājiem atbilstoši izmantotajai jaudai. Ņemot vērā sociālekonomisko situāciju, valstiski ir pieņemts lēmums aizsargāto lietotāju grupām par jaunajiem tarifiem norēķināties par zemāku cenu. Aizsargāto lietotāju apkalpošanas funkcijas Latvijā 2016.gadā nodrošina Elektrum, piemērojot klientiem viņiem atbilstošo atlaidi.

Grupas, kas saņem atbalstu un pieteikšanās

Atbilstoši likumam, atbalstu norēķiniem par AS “Sadales tīkls” jaunajiem tarifiem un patērēto elektroenerģiju var saņemt aizsargātie lietotāji:
      • daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar trīs un vairāk bērniem viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties, tad arī šī ģimene var saņemt atbalstu;
      • personas ar 1. grupas invaliditāti; 
      • ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem; 
      • trūcīgas un maznodrošinātas personas. 
Trūcīgām un maznodrošinātām personām atbalstam nav jāpiesakās, jo nepieciešamo informāciju ik mēnesi sniedz pašvaldības sociālais dienests. Savukārt daudzbērnu ģimenes, personas ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem, aicinām aizpildīt pieteikumu www.elektrum.lv.

Atbalsts norēķiniem par AS “Sadales tīkls” jaunajiem tarifiem

Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu fiksētajai maksai:

Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 aizsargātais lietotājs, kam piešķirts atbalsts:

Ja līgumā ir 1 objekts ar: 
 • 1 fāzes pieslēgumu –tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu EUR 1,50 apmērā (ar PVN);
 • 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem – atbalsts tiek piešķirts EUR 3,872 apmērā (ar PVN);
 • 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem – atbalsts tiek piešķirts maksai par IAA lielumu: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN). Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 
Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:
 • visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums –tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu EUR 1,50 apmērā (ar PVN);
 • vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – atbalsts tiek piešķirts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN). Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairāki aizsargātie lietotāji:
 • trūcīgas un maznodrošinātās mājsaimniecības, personas ar 1.grupas invaliditāti, kā arī ģimenes ar bērniem invalīdiem katra saņem atbalstu EUR 1,50 apmērā (ar PVN). 

Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairākas daudzbērnu ģimenes, kam piešķirts atbalsts: 
 • katra ģimene saņem atbalstu EUR 4,50 apmērā (ar PVN). 

Atbalsts par patērēto elektroenerģiju

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi par pirmajām 100 (personām ar 1. grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām) vai 300 (daudzbērnu ģimenēm) mēnesī patērētajām kilovatstundām, kā arī sadales sistēmas pakalpojumiem norēķināties par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās komponentes (obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās.

Neatkarīgi no atbalsta saņēmēju grupas, no 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu par pirmajām 100 vai 300 patērētajām kilovatstundām ir 0,02542 EUR/kWh (bez PVN).

Informāciju par iespējamo vai piemēroto atbalstu iespējams noskaidrot www.elektrum.lv, kā arī sazinoties ar Elektrum klientu servisu pa tālruni 80 200 400.

Papildu informāciju par sadales sistēmas pakalpojuma tarifa izmaiņām atrodama www.sadalestikls.lv
Comments