Aicina pieteikties kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām un mikroliegumiem

Publicēja 2021. gada 6. apr. 05:05Elīna Upīte
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus pieteikties kompensācijas maksājumiem par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās un mikroliegumos.

Šogad meža īpašnieki kompensācijas maksājumiem varēs pieteikties no 7. aprīļa līdz 24. maijam, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15. jūnijam, Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot Vienoto iesniegumu. LAD mājas lapā www.lad.gov.lv pieejams jaunais Informatīvais materiāls par platībmaksājumiem (Rokasgrāmata).

Atbalstu var saņemt par meža zemju (izņemot purvu) platībām, kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā, un mikroliegumiem, kuri atrodas Natura 2000 teritorijās vai ārpus tām un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15. jūnijā ir īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs), tiesisko valdītāju kooperatīvs vai tiesisko valdītāju apvienība.

Galvenie nosacījumi:
  • ja uz 01.03.2021. ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: 1) aizliegta mežsaimnieciskā darbība; 2) aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; 3) aizliegta galvenā cirte; 4) aizliegta kailcirte;
  • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,1 ha lieli lauki un viena ierobežojuma veida minimālā platība vienā laukā ir vismaz 0,1 hektārs;
  • pieteiktie lauki ir kartogrāfiski identificējami un iekļauti LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā;
  • atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību pieteiktajā platībā ir veikta inventarizācija, kas ir spēkā 01.03.2021.,un inventarizācijas dati ir iekļauti meža valsts reģistrālīdz01.03.2021.;
  • un citi, skatīt www.lad.gov.lv Rokasgrāmatā.

Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības:
  • 160 EUR – aizliegta mežsaimnieciskā darbība(NIM1), aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • 120 EUR – aizliegta galvenā cirte;
  • 45 EUR – aizliegta kailcirte.

Tas ir ikgadējs kompensācijas maksājums, uz kuru pieteikšanos izsludina Lauku atbalsta dienests (LAD).

Ar katru gadu mežu īpašnieku pieteiktās platības Natura 2000 atbalsta maksājumiem palielinās, līdz ar to arī kompensāciju apjomi un pieteikumu skaits aug. 2019. gadā kompensācijas maksājumiem pieteiktās platības sasniedza 46 000 ha un izmaksātais kompensāciju apjoms bija 4,2 milj. EUR.

Tomēr, pēc 2019. gada datiem, Latvijā vēl ir aptuveni 20 000 ha platību, kas nav pieteiktas Natura 2000 kompensācijas atbalsta maksājumiem.

Jāņem vērā, ka mikroliegumu skaits un platības pieaug. 2019. gadā kopējā mikroliegumu platība valstī sasniedza 45,1 tūkst. ha. Privātajos mežos 2019. gadā tika izveidoti jauni mikroliegumi ar kopējo platību 594 ha (2018. gadā attiecīgi 232 ha). MKPC ir apkopojis datus saistībā ar Natura 2000 un mežu īpašumu aprobežojumiem privātajās zemēs, un tie tuvākajā laikā tiks publicēti video formātā MKPC mājas lapā.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumu pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta maksājumi, kur ir publicēta jaunā Rokasgrāmata, kā arī MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv sadaļā E-semināri meža īpašniekiem.

Aicinām meža īpašniekus pieteikties kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām un mikroliegumiem! Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos sniedz konsultācijas, palīdz sagatavot un iesniegt attiecīgo dokumentācija LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieku kontaktinformācija pieejam mājas lapā www.mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti.
Comments