Aicina pieteikties dalībai konkursā “Kocēnu novada sakoptākā sēta 2016”

Publicēja 2016. gada 4. jūl. 04:52Eva Eglīte


Kocēnu novada dome izsludinājusi pieteikšanos dalība
i konkursā "Kocēnu novada sakoptākā sēta 2016", kas norisināsies ceturto reizi. Konkursa ietvaros tiks vērtētas sakoptākās individuālās mājas ciemos, daudzdzīvokļu mājas, lauku sētas un dažādu nozaru uzņēmumi.

Pieteikties dalībai konkursā var līdz 20. jūlijam - gan rakstiski, iesniedzot pieteikuma anketu Kocēnu novada domes administrācijā vai pagastu pārvaldēs (pieejamas www.kocenunovads.lv un pagastu pārvaldēs), gan zvanot pa tālr. 26328943 (Inesei Bērziņai, e-pasts: inese.berzina@kocenunovads.lv). Pieteikumu var iesniegt objekta īpašnieks vai jebkura cita persona, kas to iepriekš saskaņojusi ar objekta īpašnieku. Pieteikto sētu izvērtēšanu un apsekošanu jūlija mēneša beigās veiks Kocēnu novada domes izveidota komisija.

Konkursa mērķis ir aktivizēt un mudināt Kocēnu novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā, motivēt iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu un attīstīt konkursa dalībnieku un pašvaldības savstarpējo sadarbību un novada iepazīšanu.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2016. gada novembrī – Kocēnu novada domes organizētajā valsts svētku svinīgajā pasākumā.

PIETEIKUMA ANKETA

Konkurss 

“Kocēnu novada sakoptākā sēta 2016” 


Konkursa devīze

IEDVESMOT. PAMANĪT. NOVĒRTĒT.

Konkursa organizētājs

Konkursa „Kocēnu novada sakoptākā sēta 2016" (turpmāk - konkurss) organizētājs ir Kocēnu novada dome (turpmāk - dome).

Konkursa mērķi un uzdevumi

Konkursa mērķi:

Aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;

Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;

Popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē;

Attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;

Ar foto un video materiālu, novada domes interneta mājaslapas www.kocenunovads.lv un pašvaldības informatīvā izdevuma "Kocēnu Novada Vēstis" starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.

Konkursa uzdevums ir nominēt sakoptākos objektus šādās grupās:
 • Sakoptākā individuālā māja ciemā; 
 • Sakoptākā lauku sēta; 
 • Sakoptākā daudzdzīvokļu māja; 
 • Sakoptākais uzņēmums. 
Pieteikumi konkursam

Pretendentus (objektus) konkursam rakstiskā veidā, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama www.kocenunovads.lv un pagastu pārvadēs, vai arī telefoniski (tel. Nr. 26328943, Inese Bērziņa) piesaka objekta īpašnieks vai jebkura cita persona, kura pieteikumu ir saskaņojusi ar īpašnieku;

Pieteikums jāiesniedz līdz 20. jūlijam Kocēnu novada domē vai pagastu pārvaldēs.

Konkursa vērtēšana

Pretendentus vērtē komisija, kuru izveido Kocēnu novada dome. Tās sastāvā ir ne mazāk kā trīs cilvēki;

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiek 2016. gada jūlija beigās;

Katrs komisijas loceklis aizpilda vērtējuma tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar parakstu;

Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt papildu punktus, piezīmēs norādot pamatojumu.

Vērtēšanas kritēriji un punktu skaits
 • Kopskats – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Iebraucamais ceļš – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Celiņi – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Zāliens – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Augu kompozīcijas – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Atpūtas vietas – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Mazās arhitektūras formas (piemēram, ūdenstilpes) – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Ēkas – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Atkritumu savākšana – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Karoga masts vai karoga turētājs – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Īpašuma nosaukuma noformējums – maksimālais punktu skaits 5; 
 • Papildu punkti – maksimālais punktu skaits 5. 
Maksimālais kopējais iegūstamais punktu skaits - 60.

Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktu

Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus publicēt vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājaslapā un citos saziņas līdzekļos.

Vispārīgie konkursa noteikumi

Konkurss tiek izsludināts Kocēnu novada domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Kocēnu Novada Vēstis".

Konkursa rezultātus komisija apkopo līdz 2016. gada 31. augustam;

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2016. gada novembrī – Kocēnu novada domes organizētajā valsts svētku svinīgajā pasākumā;

Pirmo vietu ieguvēji saņem Kocēnu novada domes Atzinības rakstu un balvu.
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 4. jūl. 04:52
Comments