Aicinām pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai

Publicēja 2019. gada 13. maijs 03:04Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atgādina, ka Kocēnu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejami nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā”, kas ir spēkā no 2016. gada 18. maija, atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām ir pieejami NĪN atvieglojumi par Kocēnu novada administratīvajā teritorijā esošiem objektiem.

NĪN atvieglojumi piešķirami šādām personām:
  • personām ar 1. grupas invaliditāti – 50%;
  • personām ar 2. grupas invaliditāti – 25%;
  • nestrādājošām personām ar 3. grupas invaliditāti – 25%;
  • nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, 1. pakāpes lejupējo radinieku – 25%;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem – 50%;
Augšminētās personas atvieglojumus var saņemt tikai par deklarēto dzīvesvietu (dzīvoklis/dzīvojamā māja un zeme zem tās), ja dzīvesvieta ir deklarēta vismaz 6 mēnešus un ja īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, t. i. piemēram izīrēts vai iznomāts, nodots lietošanā citām personām, nav NĪN parādu un citu parādu saistību ar Kocēnu novada domi par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
  • juridiskajām personām 25% apmērā par ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība;
  • komersantiem 50% apmērā par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām divus gadus, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā, ja tajās tiek veikta saimnieciskā darbība;
  • komersantiem, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus pašvaldībai piederošās izglītības iestādēs – 90%;
  • fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir zeme, kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracelum sasnowskyi Manden), un latvāņi tiek apkaroti, piešķir nodokļa atvieglojumu par zemes vienību 90% apmērā.
Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku saistošajos noteikumos paredzēto nosacījumu pamata, Kocēnu novada Zemes lietu komisija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Nodokļa maksātājiem, kuriem saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, jāiesniedz Kocēnu novada domē iesniegums, kas noformēts atbilstoši saistošo noteikumu pielikumam.

Plašāka informācija izlasāma saistošajos noteikumos, kas publicēti ŠEIT

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar speciālisti nekustamo īpašumu un nodokļu jautājumos Guntu Liepiņu (tālr.: 29218297, e-pasts: gunta.liepina@kocenunovads.lv).
Comments