Aicinām darbā Vaidavas pagasta bibliotēkas vadītāju

Publicēja 2021. gada 22. jūn. 00:28Elīna Upīte
Kocēnu novada dome aicina darbā Vaidavas pagasta bibliotēkas vadītāju uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Skolas ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentiem:
 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārajās zinātnēs vai pedagoģijā, sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu sertifikāts bibliotēku darba jomā tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, runas kultūras un prezentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.

Galvenie pienākumi:
 • veikt bibliotēkas lietotāju reģistrāciju;
 • nodrošināt elektronisko dokumentu saņemšanu un apriti;
 • sniegt metodisko un praktisko palīdzību bibliotēkas lietotājiem informācijas meklēšanā un darbā ar informācijas tehnoloģijām, konsultēt un apmācīt darbā ar datoru un internetu;
 • veikt bibliotēkas krājumu organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu, ievērojot lietotāju intereses un pievēršot uzmanību dokumentu kvalitātes uzlabošanai;
 • regulāri nodrošināt Valmieras integrētās bibliotēkas elektronisko kopkatalogu ar informāciju par jaunieguvumiem Vaidavas pagasta bibliotēkā;
 • plānot finanšu un saimniecisko darbu;
 • sastādīt un iesniegt bibliotēkas budžeta pieprasījumu un izdevumu tāmi, nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • nodrošināt bibliotēkas krājumu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
 • organizēt lietvedību saskaņā ar Vaidavas pagasta pārvaldes nomenklatūru un valsts noteikto obligāto dokumentāciju;
 • sadarboties ar valsts, pagasta izglītības un citām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem;
 • organizēt bibliotēkas profilam atbilstošus pasākumus (izstādes, apskatus, tikšanās u.c.);
 • veicināt informāciju tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;
 • veikt periodisko izdevumu sistemātisku abonēšanu;
 • komplektēt grāmatu krājumu atbilstoši bibliotēkas profilam (iegāde un apstrāde);
 • uzturēt Starpbibliotēku abonementa (SBA) sakarus;
 • noteiktajā kārtībā no bibliotēkas krājuma norakstīt iespieddarbus un citus informācijas nesējus;
 • veikt bibliotēkas krājuma uzskaiti (darbs ar summārās uzskaites grāmatām);
 • sagatavot bibliotēku akreditācijai, atbilstoši Bibliotēku likuma prasībām.

Piedāvājam:
 • darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • atalgojumu 840,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2021. gada 16. jūlijam plkst. 16.00 sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Vaidavas pagasta bibliotēkas vadītāja/-s amatam").

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 27760657.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv.
Comments