Aicinājums Kocēnu pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem iegādāties īrēto dzīvojamo platību īpašumā

Publicēja 2018. gada 28. aug. 00:04Kristers Blūms
Ņemot vērā reālās īres dzīvokļu cenas un īpašumu uzturēšanas izdevumus, pašvaldībai ir pienākums pārskatīt pašreizējo tās īpašumā esošo dzīvokļu īres maksas apmērus un kardināli celt īres maksu 2019.gadā.
Līdz ar to Kocēnu novada dome nolūkā veicināt neprivatizēto dzīvokļu īpašumu privatizāciju un pārdošanu par atlīdzību pašreizējiem dzīvokļu īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, aicina izvērtēt iespēju iegādāties īpašumā īrēto dzīvojamo platību un sniegt pašvaldībā privatizācijas ierosinājumus/pieteikumus par savas īrētās dzīvojamās platības iegādi līdz 20.12.2018.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms piedāvā pirkt īrniekam, ievērojot nosacījumus:
ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi (kas deklarēti dzīvokļa īpašumā) ir parakstījuši vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu;
tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu un nav parādu par īri un komunālajiem maksājumiem.

Saņemot īrnieka iesniegumu par vēlmi iegādāties īpašumā sevis īrēto dzīvojamo platību, pašvaldība vispirms veiks dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības pasūtījumu un noslēgs rakstveida vienošanos ar īrnieku par vērtēšanas izdevumu apmaksu gadījumā, ja novērtējuma summa īrniekam liksies par augstu lai dzīvokli iegūtu savā īpašumā.

Ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju, paralēli dzīvokļa pirkuma maksas samaksai uzreiz, pašvaldība piedāvā arī nomaksas pirkumu uz laiku līdz 3 gadiem un par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.

Saskaņā ar Civillikuma 1036.pantu, “īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem”, kas viennozīmīgi pasargās esošos īrniekus (jaunos īpašniekus) no būtiskas īres maksas palielināšanas, jo ar spēkā esošajiem tarifiem pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana nav iespējama.

Sīkāka informācija par īrēto dzīvokļu īpašumu iegūšanu īpašumā pie Kocēnu novada domes nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas p.i. Ilzes Vikmanes, Tālr.27321437, e-pasts: ilze.vikmane@kocenunovads.lv  vai Kocēnu novada domes jurista Didža Endzeliņa, tālr. 29254154, e-pasts: didzis.endzelins@kocenunovads.lv

Comments