Aicina darbā Kocēnu pamatskolas direktoru (-i)

Publicēja 2020. gada 5. okt. 08:19Elīna Upīte
Kocēnu novada dome aicina darbā Kocēnu pamatskolas direktoru (-i) ar darba vietu Alejas ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentam:
 • Izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei);
 • Vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā;
 • Zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas).
Galvenie darba pienākumi:
 • Nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts izglītības standartiem;
 • Vadīt iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodrošinot pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē;
 • Paaugstināt profesionālo meistarību skolvadībā;
 • Plānot, organizēt un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību;
 • Izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt to izpildi.
Piedāvājam:
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • Darba algu 1345,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 2020. gada 13. oktobrim plkst. 17.00 iesniegt, sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam Kocēnu pamatskolas direktora amatam") vai Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26526427.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv
Comments