5. - 9. klašu skolēniem piešķirs simtgades stipendijas

Publicēja 2018. gada 29. nov. 02:04Elīna Upīte   [ atjaunināts 2018. gada 29. nov. 03:14 ]
Kocēnu novada domes sēdē 2018. gada 28. novembrī pieņemts lēmums piešķirt simtgades stipendijas 100 eiro apmērā, ko saņems Kocēnu novada pamatskolu 5. - 9. klašu izglītojamie par mācību sasniegumiem 2018./2019. mācību gada 1. semestrī.

Lai saņemtu simtgades stipendiju, skolēna mācību sasniegumu vidējam vērtējumam jābūt virs 9,0 ballēm. Skolēnam jābūt aktīvam dalībniekam skolas, novada un valsts sabiedriskajā dzīvē, kā arī nedrīkst būt pamatskolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu un citu administratīvi sodāmu pārkāpumu.

Stipendijas piešķirs, pamatojoties uz pamatskolas direktora izdotu rīkojumu vienas dienas laikā pēc mācību vērtējuma izlikšanas par 2018./2019. mācību gada 1. semestri.

Jāatzīmē, ka izglītojamais varēs saņemt tikai vienu no pašvaldības piešķirto stipendiju veidiem – simtgades stipendiju.

Kā iepriekš vēstīts, Kocēnu novada pašvaldība jau vairāku gadu garumā atbalsta novada pamatizglītības iestāžu skolēnus, piešķirot “Laba skolēna” un “Gada sasniegumu” stipendijas.

“Laba skolēna” stipendija tiek piešķirta tiem 5. - 9. klašu skolēniem, kuru vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir virs 7,6 ballēm, bet ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir vērtējums 6 balles. Kā arī stipendijas pretendentam nedrīkst būt skolas iekšējo kārtības noteikumu un citu administratīvi sodāmu pārkāpumu. Stipendijas tiks piešķirtas divas reizes mācību gadā – katra semestra noslēgumā 40 eiro apmērā.

“Gada sasniegumu” stipendiju piešķir par izglītojamo sasniegumiem (1. - 3. vieta vai atzinība) valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Vidzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, Valmieras un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
Comments