12. februārī notiks trīs pašvaldības rīkotas izsoles

Publicēja 2020. gada 9. febr. 01:11Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 9. febr. 20:55 ]
Kocēnu novada dome organizē atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “Krastkalni”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā 632. kvartāla 1., 2. un 3. nogabalā.

Platība: 2,5 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 1939 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 738,64 m3, apstiprinātā kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena: 12 337 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā (Alejas ielā 3, Kocēnos), reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā (Alejas ielā 4, Kocēnos).

LĒMUMS NOTEIKUMI VEIDLAPA


Kocēnu novada dome organizē atkārtotas nomas tiesību izsoles zemes vienībām:

  • Arāju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Platība: 2,53 ha, kadastra nr. 9664 008 0351. Izsoles sākumcena gadā: 253,00 EUR (bez PVN), izsoles minimālais solis: 20 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi.

Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.30 Kocēnu kultūras namā (Alejas ielā 3, Kocēnos), reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā (Alejas ielā 4, Kocēnos).


  • Bērzu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Platība: 2,13 ha, kadastra nr. 9664 008 0562. Izsoles sākumcena gadā: 192,00 eiro (bez PVN), izsoles minimālais solis: 20 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi.

Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.00 Kocēnu kultūras namā (Alejas ielā 3, Kocēnos), reģistrācija dalībai izsolē līdz 11. februāra plkst. 16.00 Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā (Alejas ielā 4, Kocēnos).Comments