Ziņas‎ > ‎

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

Kocēnu novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā nodrošinās brīvpusdienas vairākām izglītojamo grupām

Publicēja 2020. gada 7. apr. 04:24Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 7. apr. 05:06 ]

Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 6. aprīlī pieņemts lēmums nodrošināt iespēju saņemt brīvpusdienas pārtikas pakas veidā šādām izglītojamo grupām: 
 - Kocēnu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 1. – 9. klases skolēniem, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī skolēniem no ģimenēm, kuras finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze; 
 - Kocēnu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī audzēkņiem no ģimenēm, kuras finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, pie nosacījuma, ka audzēkņi neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ārkārtējās situācijas laikā.

Savukārt Kocēnu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, kā arī ģimenei nav piešķirtas brīvpusdienas no citas pašvaldības, brīvpusdienas tiks nodrošinātas, sadarbojoties ar pašvaldību, kurā izglītojamais deklarēts.

Kas ir Covid-19 ietekme?


Covid-19 izraisītā krīzes finansiālā ietekme – ja izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (vienam vai abiem) valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekmē ir izbeigtas darba attiecības, piešķirts darba atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai samazināta darba par 30% un vairāk.

Kā saņemt atbalstu?

Vienam no izglītojamā vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas publicēta ŠEIT un tā jāiesniedz:

 - Kocēnu novada izglītības iestāžu 1. – 9. klašu skolēniem: e-klases sistēmā;
 - Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem: jānosūta uz izglītības iestādes e-pasta adresi: Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas (Dikļi, Zilaiskalns): cielavina@kocenunovads.lv, Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” (Bērzaine, Kocēni, Rubene): auseklitis@kocenunovads.lv;
 - Kocēnu novadā deklarētajiem izglītojamiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādē: Kocēnu novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu: izglitiba@kocenunovads.lv.

Kā pieņems lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu?

Sociālais dienests apstrādās iesniegto informāciju no izglītības iestādēm un Izglītības pārvaldes, izmantojot pieejamās datu bāzes, un pieņems lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu.

Kas nodrošinās pārtikas pakas sagatavošanu un kāds būs tās saturs?

Pārtikas pakas sagatavos SIA “Vectēvs”, ar kuru Kocēnu novada dome noslēgusi līgumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs.

Pakas saturu veidos tā, lai vecāki no tajā pieejamajiem produktiem varētu pagatavot bērnam maltīti. Tajā būs iekļauti dārzeņi, augļi, maize, graudaugu produkti, gaļas produkti, piena produkti u.c. Pārtikas pakas saturs katru nedēļu būs atšķirīgs.

Pārtikas pakas saturs naudas izteiksmē atbildīs summai 13 eiro vienai mācību nedēļai jeb 2,60 eiro dienā.

Kā notiks brīvpusdienu piegāde?

Brīvpusdienas (pārtikas pakas) tiks piegādātas vienu reizi nedēļā Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un to veiks Kocēnu novada izglītības iestādes, iepriekš sazinoties ar vecākiem, lai informētu par saņemšanas datumu, laiku un vietu.

Lai saņemtu pārtikas paku, būs jāuzrāda skolēna apliecība. Šis nosacījums neattiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Izglītojamā likumiskajam pārstāvim katras nedēļas pirmdienā būs jānosūta apliecinājums par brīvpusdienu saņemšanu, izmantojot to pašu saziņas veidu, ko lietoja, lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai.

Savukārt Kocēnu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, brīvpusdienas tiks nodrošinātas, sadarbojoties ar pašvaldību, kurā izglītojamais deklarēts.


Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

Publicēja 2020. gada 6. apr. 22:48Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 7. apr. 02:18 ]

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk - DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu.

Izvērtējuma veikšanas procesā secināts, ka periodā no 2016.gada jūnija līdz 2019. gada decembrim ir pozitīvi mainījusies sadarbības partneru attieksme pret deinstitucionalizācijas procesu kopumā. Savukārt, kā lielākos ieguvumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, sadarbības partneri izceļ iegūto drošības sajūtu un jaunas prasmes, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki ir novērojuši uzlabojumus bērna attīstībā, bet pašiem vecākiem ir mazinājusies nolemtības sajūta, kā arī ir novērojama aktīvāka vecāku socializēšanās.

Izvērtējums uzskatāmi parāda projekta mērķa grupas pieaugumu VPR pašvaldībās, kas apstiprina nepieciešamību pēc jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides reģionā un deinstitucionalizācijas procesa turpmāko ieviešanu.

Vidzemes plānošanas reģiona DI plāna izvērtējums pieejams šeit: http://jauna.vidzeme.lv/upload/VPR_DI_izvertejums.pdf

Nelegāla atkritumu izmešana ir atklājama un sodāma

Publicēja 2020. gada 6. apr. 04:05Elīna Upīte

SIA “ZAAO” aicina būt atbildīgiem un izmest atkritumus tam paredzētās vietās. Atgādinām, ka ZAAO darbības reģionā ir plaši attīstīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma gan nešķirotu sadzīves atkritumu nodošanai, gan otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu dalītai nodošanai.

Mājsaimniecībās radušos atkritumus nedrīkst atstāt dažāda tilpuma maisos zemē pie publiskiem konteineriem vai tos novietot uz vai pie pilsētās izvietotajām mazajām atkritumu urnām. Tāpat atkritumu maisus nedrīkst novietot pie EKO laukumu nožogojuma un vārtiem, nedrīkst atkritumus izmest mežos un citās zaļajās zonās.

Vēršam uzmanību, ka aizvien vairāk pašvaldības publiskās vietās izvieto novērošanas kameras nelegālo atkritumu izmetēju fiksēšanai. Bieži izdodas identificēt neatļautās vietās atstātu atkritumu maisu saimniekus, jo nereti tajos tiek konstatēta informācija, kas liecina par atkritumu izmetēja identitāti. Noskaidrotā informācija kopā ar foto fiksāciju tiek nodota pašvaldību policijai, pārkāpuma izskatīšanai un soda piemērošanai.

Katrs atkritumu radītājs ir atbildīgs par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un pārkāpumu izdarīšanu var tikt piemērots administratīvais sods pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa. Fiziskajām personām naudas sods var sasniegt pat 1000 eiro, bet juridiskajām personām tas var tik noteikts līdz 2900 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez to konfiskācijas.

Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību, kā arī apkārtējās vides tīrību!

Izsoles sludinājums

Publicēja 2020. gada 3. apr. 04:01Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 3. apr. 04:15 ]

Kocēnu novada dome organizē zemes nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Veczeltiņi 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Kadastra numurs 9664 013 0024, kopējā platība 1,0 ha. Izsoles sākumcena: 70,00 eiro/gadā, izsoles minimālais solis – 20,00 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi.

Izsole notiks 29. aprīlī plkst. 10.00, reģistrācija dalībai izsolē līdz 28. aprīlim plkst. 16.00 attālināti ŠEIT.


  KARTE  (meklētājā jāievada kadastra numurs 9664 013 0024)

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Publicēja 2020. gada 3. apr. 03:36Elīna Upīte

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Apsekošana norisinās arī Kocēnu novadā, apsekojamās teritorijas redzamas ŠEIT.

Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apsekošanu veic katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi – ilglaicīgi veidojušās un pareizi apsaimniekotas teritorijas, kurās sastopama lielāka dabas daudzveidība – daļā novadu tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros.

Dabas vērtību apsekošanu ietekmē arī pati daba un laikapstākļi, piemēram, 2017. gada ilgstošās lietavas un plūdi un 2018. gada maija un jūnija mēnešu sausums aizkavēja sezonu lauku darbu izpildi, jo laikapstākļi neļāva apsekot vairākas biotopu grupas. Šīs teritorijas plānots apsekot šogad.

Biotopu kartēšanā būs iesaistīti vairāk nekā simts eksperti, kuri dabā apsekos plānotās teritorijas, aizpildīs anketu, atzīmējot redzamās sugu sabiedrības un biotopa robežas kartē, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku” (https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC_MON/BIOTOPI_met_160722.pdf).

Sezonas izskaņā visas aizpildītās anketas nonāks Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā, un pēc datu kvalitātes pārbaudes biotopu īpašnieki saņems informāciju par rezultātiem. No iepriekšējo sezonu iesniegtajiem datiem pašlaik ir pārbaudītas divas trešdaļas. Līdz ar īpašnieku apziņošanu, rezultātus pakāpeniski ievada dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub), kas pieejama ikvienam. Datu pieejamība digitālā formātā ļaus zemes īpašniekiem taupīt laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu utt.

Biotopu apzināšana ir viena no trim dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” aktivitātēm. Visu aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Publicēja 2020. gada 3. apr. 00:35Kristers Blūms

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020.gada 22.marta līdz 1.jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ārkārtējās situācija laikā var turpināt bez maksas izmantot reģionālo maršrutu autobusus. Pārējām pasažieru grupām, kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus, jābūt derīgai attiecīgajai apliecībai. Izņēmumi attiecas tikai uz personām ar I un II grupas invaliditāti un personām vecumā līdz 18 gadiem ar invaliditāti. ​

Personām ar invaliditāti
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, pasažierim arī turpmāk būs jāuzrāda invaliditātes apliecība (arī tad, ja tās termiņš ir beidzies). Tomēr, neskatoties uz šiem izņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi apliecību termiņam un, tuvojoties tā beigām, laikus pasūtīt jaunu. Par apliecības pagarināšanu jāvēršas Veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā pa pastu vai elektroniski.

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs 
ir tiesības bez maksas braukt ar reģionālo maršrutu autobusiem, uzrādot derīgu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai. Apliecība, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem
Uzrādot derīgu 3+ karti un atbilstoši normatīvo aktu par braukšanas maksas atvieglojumiem prasībām nepieciešamos dokumentus, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālo maršrutu autobusā. 3+ karte, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

Vairāk par atlaides iespējām, izmantojot SIA “VTU Valmiera” pakalpojumu, var uzzināt uzņēmuma mājaslapā vtu-valmiera.lv, sadaļā “Atlaides”
 No 6. aprīļa Zilākalnā būs atvērta pirmsskolas izglītības dežūrgrupa

Publicēja 2020. gada 2. apr. 06:11Elīna Upīte

Lai sniegtu atbalstu strādājošiem vecākiem, no pirmdienas, 6. aprīļa, Zilākalnā būs atvērta pirmsskolas izglītības dežūrgrupa, kurā atradīsies dažāda vecuma bērni.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ārkārtējās situācijas laikā vest bērnu uz bērnudārzu. Tas pieļaujams tikai īpašos gadījumos – ja vecāki darba specifikas dēļ nevar strādāt attālināti (piemēram, medicīnas darbinieki, policisti u.c. profesiju pārstāvji) un nav citu iespēju, kā nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Bērniem tiks nodrošināta ēdināšana saskaņā ar spēkā esošo vecāku maksu par ēdināšanu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī tiks saglabāts līdzšinējais pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādē darbs tiks organizēts tā, lai pēc iespējas izvairītos no bērnu ciešas kontaktēšanās, to ievērojot arī ēdināšanas un diendusas laikā, regulāri tiks tīrītas un vēdinātas telpas. Ņemot vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta rekomendācijas, lai pasargātu bērnu un personāla veselību, pirmsskolas izglītības iestādē nepiederošas personas neuzturēsies, vecāki ar bērniem nāks tikai līdz ārdurvīm, kur tos sagaidīs dežurants.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar direktora vietnieci izglītības jautājumos Iveta Derkača, tālr. 29578658.

Vietējās pārtikas piegādātāji - www.novadagarsa.lv

Publicēja 2020. gada 2. apr. 06:03Elīna Upīte

Iespēju katrā valsts reģionā atrast sev tuvāko vietējās pārtikas ražotāju, kurš nodrošina arī savas produkcijas piegādi, ikvienam iedzīvotājam piedāvā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra jaunais elektroniskais katalogs www.novadagarsa.lv.

Tajā var atzīmēt izvēlni “Iespējama piegāde” un atrast sev tuvāko vietējo produktu ražotāju. Interaktīvajā kartē var uzklikšķināt uz izvēlētās saimniecības nosaukuma un redzēt, kādi tieši produkti pieejami pašlaik, kā tos iespējams pasūtīt, kā veicama apmaksa.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Lai izmantotu kataloga sniegtās iespējas, aicinām ar sev interesējošo saimnieku sazināties individuāli. Tādējādi uzreiz kļūs skaidrs, vai viņam pieejami jūs interesējošie produkti, kā tieši viņš tos piedāvā saņemt un – kā veikt apmaksu. Šādā veidā katrs pats var izveidot SAVU pārtikas piegādātāju sarakstu, ko izdrukāt, likt pie ledusskapja un lietot.”

Katalogā informācija tiek aktualizēta regulāri, tādēļ aizvien pieejami dati par jauniem saimniekiem un viņu piedāvāto produkciju. Pašlaik katalogā ievadīta informācija jau par vairāk nekā 380 saimniecībām, no kurām piegādes nodrošina 267.

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “Ļoti ceram, ka šī interneta vietne kļūs ne vien par zemnieku, mājražotāju, pašvaldību iecienītāko portālu savu ražotāju sasaistei un kopā savešanai pārtikas produktu iepirkšanai, bet arī noderēs ikkatram, kurš vēlas savā galdā celt pašmāju ražotāju produkciju. Lai mums laba veselība, un rūpēsimies cits par citu!”

Katalogs izveidots LLKC rīkotā pasākuma “Novada Garša” ietvaros.

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!

No 1. aprīļa ārsti kompensējamo zāļu receptē norāda aktīvo vielu un aptiekās izsniedz zāles ar zemāko maksu

Publicēja 2020. gada 1. apr. 23:53Elīna Upīte

1. aprīlī spēkā stājas jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu receptē norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu1. Savukārt aptiekā no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa.

Jaunās kārtības mērķis ir pārņemt līdzīgu praksi kā citās ES valstīs, kā arī novērst esošo situāciju, kad pacienti ik gadu pārmaksā ap 25 miljoniem eiro, jo nopērk dārgākas zāles, lai gan ir zemākas cenas zāles ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību, kas ir tikpat kvalitatīvas un drošas. Turklāt Latvijas pāreju uz šo jauno kārtību atzinīgi novērtē arī Pasaules Veselības organizācija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).

“Lai pāreja uz jauno kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtību noritētu veiksmīgi un palīdzētu pacientiem gadā ietaupīt līdz 25 miljoniem eiro, aicinu uzticēties ārstu un farmaceitu profesionalitātei, jo ārstēšanu nodrošina zāļu sastāvā esošā aktīvā viela jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums, nevis zāļu forma, izskats, iepakojums, krāsa vai citas īpašības. Zāļu aktīvās vielas nosaukums parasti ir norādīts uz to iepakojuma latīņu valodā, maziem burtiem vai nereti slīprakstā līdzās lieliem burtiem uzrakstītajam zāļu nosaukumam. Turklāt svarīgi atcerēties, ka jebkurām zālēm ir jāatbilst stingriem kvalitātes, drošuma un ārstnieciskās iedarbības standartiem, kas ir vienādi visā Eiropā,” uzsver veselības ministre Ilze Viņķele.

Stingru atbalstu Latvijas pārejai uz jauno zāļu izrakstīšanas kārtību izteikusi gan Pasaules Veselības organizācija, gan OECD, kas Veselības ministrijai adresētā vēstulē uzsver, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana ne vien veicina racionālu zāļu lietošanu un ļauj pacientiem ietaupīt, bet arī ievērojami uzlabo vispārējo veselības aprūpes kvalitāti. Turklāt šī kārtība veiksmīgi darbojas gan Lietuvā un Igaunijā, gan tādās turīgās valstīs kā Vācija, Somija, Nīderlande, Dānija, Zviedrija un citās.

“Latvijas valsts iestāžu īstenotās reformas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Kā liecina citu valstu pieredze, starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana zāļu receptēs palielina gan zāļu finansiālo pieejamību, gan pieejamo zāļu klāstu, vienlaikus veicinot valsts līdzekļu efektīvāku izmantošanu,” norādīts OECD vēstulē.

OECD arī uzsver, ka “Latvijā šobrīd divas trešdaļas izdevumu medikamentiem sedz paši pacienti. Tāpēc politika, kas vērsta uz to, lai pārvaldītu un veicinātu patentbrīvu un bioloģiski līdzīgu zāļu lietošanu, var uzlabot gan zāļu pieejamību pacientiem, gan valsts līdzekļu efektīvu izlietojumu. Patentbrīvu zāļu lietošana Latvijā kopumā vērtējama kā laba. 2017. gadā 74% no kopējā zāļu patēriņa bija patentbrīvās zāles, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem OECD valstīs un par 20% pārsniedz OECD vidējo līmeni. Tomēr pastāv iespējas vēl pilnīgāk izmantot patentbrīvu zāļu lietošanas veicināšanas potenciālu, lai palielinātu konkurenci zāļu cenām un samazinātu pacientu līdzmaksājumus par zālēm.”

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere skaidro, ka “no brīža, kad tika paziņots par jauno valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtību un zemākās cenas principu, zāļu ražotāji cenu ir samazinājuši jau 250 kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem medikamentiem. Turklāt ir palielinājies kompensējamo zāļu klāsts ar vienādu zemāko cenu, jo ražotāji arī iepriekš dārgākām zālēm ir samazinājuši cenu, ļaujot pacientiem izvēlēties no plašāka zāļu klāsta. Proti, ja iepriekš nereti bija tikai vienas lētākās kompensējamās zāles kādai diagnozei, tagad ražotāji samazinājuši zāļu cenu un nodrošinājuši, ka ir trīs vai četras tādas pašas iedarbības zāles ar vienādu zemāko cenu (jeb lētākās zāles).”

“Savukārt pacientu vēl plašāku tiesību nodrošināšanai gandrīz katrā trešajā zāļu receptē jeb 30% gadījumu ārsti arī pēc 1. aprīļa varēs izrakstīt zāļu komerciālo nosaukumu, norādot tam medicīnisku pamatojumu, piemēram, ja kādam pacientam tiek novērotas blaknes vai ir individuāla reakcija, kā alerģija. Lēmumu, kuras zāles pacients lietos, jāpieņem pacienta un ārsta sarunā pirms receptes izrakstīšanas,” uzsver I. Kaupere.

Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens norāda: “Lai mazinātu gadījumus, kad izrakstītās zāles nevar iegādāties, esam izveidojuši informācijas sistēmu, kur katru dienu apkoposim informāciju par katru zāļu iepakojumu, kas ir atrodams zāļu lieltirgotavās Latvijā. Jau šobrīd tā strādā un ikvienam ir atrodama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Zāļu reģistrs”. Tām zāļu lieltirgotavām, kuras izplata kompensējamās zāles, ir pienākums sniegt Aģentūrai katru dienu informāciju par to krājumos esošo visu zāļu pieejamību un daudzumu. Tas nozīmē, ka nodrošināsim operatīvi informāciju par zāļu faktisko pieejamību Zāļu reģistrā, tādējādi gan ārsti, gan farmaceiti būs informēti par aktuālo stāvokli zāļu lieltirgotavās. Mēs esam viena no vadošajām valstīm, kas piedāvā aktuālo informāciju par kompensējamo zāļu faktisko pieejamību visās Latvijas lieltirgotavās. Turklāt no š.g. 1 jūlija būs pieejama informācija arī par pārējo lieltirgotavu, kas neizplata kompensējamās zāles, visu zāļu krājumiem. Lai gan tas neatrisinās zāļu piegādes pārtraukumus, mērķis ir mazināt gadījumus, kad pacientam tiek izrakstītas konkrētas zāles, kas zāļu lieltirgotavā nav pieejamas. Tāpat risinājums mazinās slodzi farmaceitiem, meklējot lieltirgotavas, kur zāles var sagādāt.”

Nacionālā veselības dienesta (NVD) aprēķini liecina, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana valsts kompensējamo zāļu receptēs jau līdz šim ir bijusi ierasta prakse daudziem ārstiem arī Latvijā. Tāpat dati apliecina, ka lielākā daļa pacientu, kuri līdz šim lietojuši lētākās kompensējamo zāļu sarakstā esošās references zāles, arī turpmāk varēs lietot sev ierasto medikamentu. NVD ir izvērtējis, ka vairāk nekā 85% gadījumu references medikamenti kompensējamo zāļu sarakstā nav mainījušies.

Jau šobrīd trīs no četriem patērētajiem zāļu iepakojumiem Latvijā ir patentbrīvās jeb ģenēriskās zāles. Svarīgi minēt, ka patentbrīvās zāles drīkst reģistrēt tikai tad, kad oriģinālām (patentētajām) zālēm ir beidzies ražotāja pieteiktais datu aizsardzības darbības laiks, kas ir ne mazāk kā 10 gadi. Līdz ar to šīs zāles pacienti ir lietojuši jau vismaz šādu laika periodu.

Fakti:
 • Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, no 1. aprīļa ārsts kompensējamo zāļu receptē norādīs tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu, nevis zāļu nosaukumu. No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību pacientam aptiekā izsniegs zāles par zemāko maksu.
  • Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu un citas īpašības.
  • Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var būt dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai iepakojums) un var atšķirties to cena.
 • Valsts maksā par zālēm (kompensē) ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību, kurām ir zemākā cena. 
 • Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts pēc 1. aprīļa kompensējamo zāļu receptē norādīs un valsts pacientam kompensēs arī dārgākas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
 • Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs, šādā gadījumā ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu recepti. 
 • Ja pacients izvēlēsies nelietot valsts kompensējamās zāles, tad par zālēm būs jāmaksā pašam pilna cena.
 • Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām valsts kompensējamām zālēm vairs nevarēs.
 • Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno kārtību un kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” materiāli ir publicēti tīmekļa vietnē www.esparveselibu.lv - https://esparveselibu.lv/kampana/zini-un-neparmaksa
2020. gada 1. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kas paredz, ka, izrakstot kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās zāles, vismaz 70% gadījumu no visu ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita gada laikā tiks norādīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu komerciālais nosaukums.

Attālinātas speciālistu konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Publicēja 2020. gada 1. apr. 23:01Elīna Upīte

Šī brīža situācija valstī un pasaulē mums liek būt radošiem arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Veiksmīgu risinājumu, pielāgojoties sociālās distancēšanās periodam, ir raduši daudzfunkcionālā centra „Solis Augšup” speciālisti, kuri piedāvā tiešsaistē saņemt ABA terapeita konsultācijas, izmantojot aplikāciju Whatsapp, Skype vai citu, abām pusēm pieejamu komunikācijas platformu. Arī ģimeņu atbalsta un attīstības centrs “PASKATIES” aicina vecākus saņemt attālinātas klīniskā psihologa konsultācijas, bet bērniem ir iespēja saņemt ABA terapiju izmantojot Whatsapp, Skype vai Messenger aplikāciju.

Ar to, kā notiek attālināta ABA terapeita konsultācija dalās daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” vadītāja Diāna Mekša:
 • Vecāks varēs sazvanīties vai sarakstīties ar izvēlēto speciālistu, izmantojot Skype, Whatsapp vai citu, abām pusēm pieejamu komunikācijas platformu;
 • Speciālists vecākam nosūtīs anketu, kuru nepieciešams aizpildīt un nosūtīt atpakaļ speciālistam pirms pirmās konsultācijas;
 • Vecāks vienosies ar speciālistu par iespējamo konsultācijas datumu un laiku;
 • Pirmās konsultācijas laikā vecāks ar speciālistu izrunā visu nepieciešamo un saplāno tālāko terapijas procesu (speciālists var lūgt nofilmēt noteiktas situācijas ar bērnu);
 • Saņemsiet nepieciešamo online konsultāciju skaitu, lai varētu efektīvi realizēt terapijas procesu. Terapijas process var notikt sinhroni (speciālists tiešsaitē palīdz realizēt terapijas procesu) vai asinhroni (jūs varat sūtīt video ar terapijas procesa realizēšanu, speciālists noteiktā laikā to analizēs, sniegs atgriezenisko saiti par paveikto un tālākas rekomendācijas uzlabošanai);
 • Speciālists sūtīs bērna attīstības programmu vai nevēlamās uzvedības mazināšanas programmu rakstiskā veidā. Programma iekļaus sevī nepieciešamas metodes un aprakstītas procedūras, kā trenēt noteiktu prasmi vai kādas stratēģijas izmantot, lai mazinātu nevēlamo uzvedību.
Kā notiek pats terapijas process?
 • ABA terapeits raksta un sūta vecākiem detalizēti aprakstītu katras prasmes trenēšanas procedūru un nodarbības plānu, sadalītu pa soļiem. Nodarbības plāns palīdz vecākiem sekot līdzi nodarbības struktūrai un iepriekš plānot nepieciešamos materiālus darbam.
 • ABA terapeits izrunā ar vecākiem nodarbības plānu un prasmes, ko trenēs stundas laikā. Izrunā ar vecākiem svarīgus momentus un uzdot jautājumus par procedūru vai atbild uz vecāku jautājumiem.
 • Vecāks darbojas ar bērnu, sekojot nodarbības plānam. ABA terapeits verbāli sniedz atgriezenisko saiti par to, cik korekti vecāks izpilda noteikto procedūru, sniedz instrukcijas darba laikā, lai efektīvi mācītu bērnu dažādām prasmēm (komunikācija, pašaprūpe, atdarināšanas prasmes, spēlēšanās prasmes u.c.), kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu vecākam.
 • Nodarbības beigās ABA terapeits saņem atgriezenisko saiti no vecāka par vajadzībām, grūtībām un izdošanos, kā arī vienojas par nākamo nodarbības plānu, izmaiņām, ko nepieciešams veikt un materiālu sagatavošanu.
 • Speciālists cenšas uzturēt un nodrošināt tādu darba apjomu un sadarbību, kas ir pieņemama no vecāku puses.
 • Ja ģimenē ir vairāki bērni, tad speciālists plāno, kā iesaistīt māsu vai brāli terapijas procesā, ja vecākiem nav iespējas sadalīt uzmanību vienam bērnam nodarbības laikā.
Ja jūsu bērnam projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izstrādātajā individuālā atbalsta plānā ir rekomendēta ABA terapija vai jūs vēlaties saņemt psihologa konsultācijas, aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu vai projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo pakalpojumu eksperti Laini Zālīti par iespēju šos pakalpojumus saņemt attālināti. Atgādinām, ka individuālo atbalsta plānu iespējams aktualizēt, ja bērnam ir nepieciešamība pēc pakalpojumiem, kuri sākotnēji plānā nav iekļauti.

“Svarīgi ir sniegt vecākiem skaidru un strukturētu informāciju par vides organizēšanu mājās, lai nodarbība notiek raiti un efektīvi. To ieteicams darīt rakstiski, sadalot uzdevumus pa soļiem un aprakstot, ko katrā uzdevumā sagaidāt no bērna un vecāka. Tā pat, ir būtiski nodarbību laikā sniegt vecākam instrukcijas un pozitīvu atgriezenisko saisti par paveikto, lai viņš spētu virzīt bērnu uz veiksmīgu uzdevuma izpildi un mācīt jaunās prasmes!”- Diāna Mekša.

Protams, ne visus pakalpojumus ir iespējams sniegt attālināti, bet šobrīd aicinām arī citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējus domāt par risinājumiem un izmantot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, lai nodrošinātu nepārtrauktu rehabilitāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atrodoties mājās.

Vairāk par daudzfunkcionālo centru „Solis Augšup” iespējams uzzināt: https://www.nepaliecviens.lv/lv/daudzfunkcionalais-centrs-berniem-ar-autismu-solis-augsup vai https://www.facebook.com/centrssolisaugsup/?epa=SEARCH_BOX.

Vairāk par ģimeņu atbalsta un attīstības centrs “PASKATIES” iespējams uzzināt: https://www.pa-skaties.lv/ vai https://www.facebook.com/paskaties/.

1-10 of 3945