Ziņas‎ > ‎

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2020. gada 30. jūn. 06:57Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 30. jūn. 06:59 ]

Četros lēmumos, pamatojoties uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu īrnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme izpirkt izīrēto dzīvokli, tika nolemts ierosināt konkrēto nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Krumpiņas 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 013 0047), uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Plašāka informācija sekos!

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Ceriņu iela 2”, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 008 0518), uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Plašāka informācija sekos!

Nolēma atbalstīt Mazsalavas novada domes darījumu, kurā tā paredz nekustamā īpašuma “Zaļā klēts”, Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā atsavināšanu, rīkojot otro izsoli par nosacīto cirsmu cenu 57 500 eiro.

Apstiprināja 2020. gada 29. maijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krogzemji 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 6,29 ha platībā ieguva Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība “Krogzemji” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 490 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 29. maijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rubenes centrs”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 5,6 ha platībā ieguva Kocēnu pagasta A.Stumpa zemnieku saimniecība “Krogzemji” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 470 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 29. maijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rudzupuķes”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 1,19 ha platībā ieguva fiziska persona par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 34 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 1. jūnijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straumēni”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 1,56 ha platībā ieguva Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Sarimāra” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 104 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 1. jūnijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straumēni”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 5,02 ha platībā ieguva Valmieras rajona Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība “Zīvāni” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 270 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2020. gada 17. jūnijā notikušās nekustamā īpašuma “Krumpiņas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā izsoles rezultātus, kurā piedalījās 11 dalībnieki, pārdodot nekustamo īpašumu fiziskai personai par augstāko nosolīto cenu 15 300 eiro.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada domes kustamo mantu – pasažieru autobusu IVECO 50C 17, pārdodot to Jaunjelgavas novada domei par brīvu cenu 12 250 eiro.

Nolēma, ka zemes rezerves fondā ieskaitītais nekustamais īpašums “Noriņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 004 0093), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 1,69 ha platība (kadastra apzīmējums 9644 004 0093) piekrīt Kocēnu novada pašvaldībai un ir ierakstāms zemesgrāmata uz pašvaldības vārda.

Nolēma, ka zemes rezerves fondā ieskaitītais nekustamais īpašums “Purviņi”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 005 0060), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,9926 ha platība (kadastra apzīmējums 9644 005 0059) un zemes vienība 1,28 ha platība (kadastra apzīmējums 9644 005 0060) piekrīt Kocēnu novada pašvaldībai un ir ierakstāms zemesgrāmata uz pašvaldības vārda.

Apstiprināja Kocēnu novada domes konkursa biznesa ideju līdzfinansēšanai nolikumu. Nolēma organizēt 2020. gada Kocēnu novada domes konkursu biznesa ideju līdzfinansēšanai no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. augustam vai līdz finansējuma apgūšanai. Plašāka informācija ŠEIT.

Nolēma atbalstīt amatiermākslas kolektīvu darbības līgumu pagarināšanu līdz 2020. gada 31. jūlijam šādiem kolektīviem: Dikļu sieviešu korim "Lira", Dikļu pūtēju orķestrim, Dikļu kultūras centra amatierteātrim, Dikļu kultūras centra modes deju grupai "Maģija", Kocēnu kultūras nama jauktajam korim “Imera” un tā vokālajam ansamblim "Imera", Kocēnu novada laikmetīgajam teātrim “Volatus”, Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju koiektīvam "Savieši".

Nolēma piešķirt papildu finansējumu Kocēnu novada domes rīkotajam vasaras nodarbinātības pasākumam jauniešiem 1192 eiro apmērā, lai nodrošinātu pilnu finansējuma apmēru programmā iesaistītajiem 105 jauniešiem vecuma no 13 Iīdz 17 gadiem. Tāpat nolēma piešķirt papildu finansējumu Kocēnu novada domes un Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajam vasaras nodarbinātības pasākumam jauniešiem 2402 eiro apmērā, lai nodrošinātu pilnu finansējuma apmēru programmā iesaistītajiem 43 jauniešiem vecuma no 15 līdz 20 gadiem.

Apstiprināja Vaidavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrādi par autostāvvietas izmantošanu Vaidavas ciemā – Ezera ielas stāvlaukumā un iezīmētajās teritorijās Parka ielā. Plašāka informācija ŠEIT.

Apstiprināja 2020. gada 29. jūnijā notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Magazīni”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību – asfaltētu laukumu 0,4860 ha platībā ieguva biedrība “Auto-Moto INSTRUKTORI", kas tajā plāno izveidot auto un moto mācību braukšanas laukumu. Nomas maksa gadā: 830 eiro un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.Plašāka informācija par Kocēnu novada domes sēžu norisi un tajās pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT.

Izsludināts biznesa ideju konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!”

Publicēja 2020. gada 30. jūn. 06:39Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 30. jūn. 06:49 ]

Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi biznesa ideju konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!”, kura ietvaros piešķirs līdzfinansējumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Biznesa ideju pieteikumi tiks pieņemti no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. augustam vai līdz finansējuma izlietošanai.

Konkursā tiek piešķirts projektiem, kas paredz vismaz vienu no rādītājiem:
 • jaunu darba vietu radīšanu;
 • jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
 • atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 • komercdarbības attīstību ar augstu pievienoto vērtību (inovācija, eksportspēja u.tml.) un/vai eksporta pazīmēm.

Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 2000 eiro. Konkursa kopējais budžets 2020. gadā ir 2000 eiro.
 
2020. gada konkursa nolikums papildināts ar nosacījumu, ka pēc projekta īstenošanas uzņēmumam komercdarbība/saimnieciskā darbība jāveic Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vismaz divus gadus.

Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi pašvaldības administācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, sūtot pa pastu un adresējot to Kocēnu novada domei, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220 ar norādi “Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu) vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti nosūtot uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv.

Iesniegtos projektus vērtēs komisija – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājs, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas projektu speciāliste un lauku konsultante, Valmieras biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs, ALTUM Vidzemes reģiona nodaļas vadītājs, Kocēnu novada uzņēmēji.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Antu Šulmeistari-Tupreini, mob. tel.: 26102553, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Konkursa dokumenti:

Aicinām darbā sociālo darbinieku (uz noteiktu laiku)

Publicēja 2020. gada 29. jūn. 23:44Elīna Upīte

Kocēnu novada pašvaldība aicina darbā sociālo darbinieku uz noteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 

Prasības pretendentiem/-ēm: 
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālā darbā;
 • Teicamas saskarsmes prasmes un pozitīva domāšana;
 • Spēja strādāt efektīvi arī paaugstinātās spriedzes apstākļos un/ vai ierobežotā termiņā un vadīt savas emocijas (paškontrole) stresa situācijās;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus;
 • Vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (“C” līmeņa 2. pakāpe);
 • Labas datora prasmes, labas zināšanas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

Galvenie pienākumi: 
 • Pieņemt iedzīvotājus un nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Dikļu pagastā, nepieciešamības gadījumā arī citos novada pagastos;
 • Nodrošināt asistenta pakalpojuma izvērtēšanu, piešķiršanu un administrēšanu Kocēnu pašvaldībā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Veikt sociālo darbu ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, sadarbojoties ar citiem dienesta darbiniekiem;
 • Vadīt sociālos gadījumus, organizēt starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, kas saistīts ar personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās situācijas uzlabošanu.

Piedāvājam: 
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Iespēju apliecināt savas spējas;
 • Darba algu 984,70 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu: soc.dienests@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Sociālā dienesta sociālā darbinieka vakancei") vai iesniegt Kocēnu novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 27891673.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv.

"Auseklītis" gūst panākumus akcijā "Dabai labu darīt"

Publicēja 2020. gada 29. jūn. 02:00Elīna Upīte

Arī 2019./2020. mācību gadā Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” vides izglītības pedagogi aicināja izglītības iestādes iesaistīties akcijā “Dabai labu darīt”, lai pārstrādē nonāktu pēc iespējas vairāk otrreiz izmantojamu izejvielu un tiktu taupīti dabas resursi.

Kopā izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi un viņu atbalstītāji savāca 227 tonnas makulatūras un 255,60 m3 PET pudeļu. Akcijā piedalījās 74 izglītības iestādes – 44 skolas un 29 pirmsskolas un pirmsskolas grupas, tajā skaitā arī Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādes.

Pirmskolas izglītības iestāžu kategorijā, vērtējot savāktās makulatūras apjomu, 2. vietu ieguva Kocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Kocēnos, savācot 5,2 tonnas makulatūras.

Konkursa laureāti saņēma dāvanu kartes kancelejas preču veikalos, kā arī segtas transporta pakalpojumu izmaksas uzvarētāju izvēlētam izpētes braucienam.

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” ir pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” vides izglītības realizēšanas vieta.

Autostāvvietu izmantošanai pie Vaidavas ezera pludmales no 1. jūlija piemēros maksu

Publicēja 2020. gada 26. jūn. 05:41Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 29. jūn. 03:30 ]

Kocēnu novada pašvaldība informē, ka no 1. jūlija līdz 15. septembrim tiks piemērota maksa par autostāvvietu izmantošanu mehānisko transportlīdzekļu – mopēdu, motorolleru, motociklu, vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu, novietošanai Vaidavas ezera pludmales tuvumā, savukārt, tāpat kā līdz šim, ciema un pludmales apmeklētājiem pieejamas arī vairākas bezmaksas autostāvvietas ciema teritorijā.

Maksas autostāvvietas atrodas asfaltētajā laukumā Ezera ielā un Parka ielā – iezīmētajā zonā brauktuves malā un zaļajā zonā no Parka ielas 17 līdz Nākotnes ielai.

Stāvvietas maksa diennaktī: 3 eiro. Stāvvietas darba laiks: plkst. 00.00 - 24.00 (piemēram, novietojot automašīnu stāvvietā plkst. 18.30, tā stāvvietā varēs atrasties līdz pusnaktij).

Norēķiniem izmantojama mobilā lietotne MOBILLY vai jāsūta īsziņa uz informatīvajās zīmēs, kas uzstādītas pie autostāvvietām, norādīto tālruņa numuru. Norēķinoties par autostāvvietas izmantošanu ar īsziņas starpniecību, kuras izmaksas tiek pievienotas rēķinam par mobilajiem sakariem, mobilais operators ietur 0,25 eiro komisijas maksu par darījumu.

Vaidavas ciema un Vaidavas ezera pludmales apmeklētājiem ir iespēja bez maksas izmantot šādas autostāvvietas ciema teritorijā – laukumā Skolas ielā (starp Vaidavas kultūras un amatniecības centram un veikalu “Jancis”), Nākotnes ielā, kā arī sporta laukuma teritorijā Nākotnes ielā.

Aicinām ciema un pludmales apmeklētājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus – gan braukšanas ātruma ierobežojumus, gan izvietotās ceļa zīmes!

 
Lai palielinātu attēlu, uzspiedietu uz tā!

Darba laika izmaiņas vasarā Kocēnu novada pašvaldībā

Publicēja 2020. gada 26. jūn. 02:39Elīna Upīte

No 1. jūlija līdz 31. augustam Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos un pagastu pārvaldēs mainīts darba laiks.

Kocēnu novada pašvaldības administrācijas, tajā skaitā arī iestāžu – būvvaldes, bāriņtiesas, un pagastu pārvalžu darbinieki strādās no plkst. 7.30 līdz plkst. 16.00 ar 30 minūšu pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iepriekšminētās darba laika izmaiņas piemēros no 29. jūnija.

Aizvadītajā diennaktī izdemolēti Rubenes kapi, policija aicina atsaukties aculieciniekus

Publicēja 2020. gada 26. jūn. 01:40Elīna Upīte

Valsts policija informē, ka aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 25. jūnija līdz 26. jūnija rītam, Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā, Rubenē “Rubenes kapos” vairākiem kapiem ir nolauzti krusti, apgāzti kapa pieminekļi un izrauti puķu stādi.

Par notikušo policijā sākts kriminālprocess.

Policija aicina atsaukties notikuma aculieciniekus, kuri var sniegt noderīgu informāciju, palīdzot noskaidrot sīkākus notikušā apstākļus un iespējamās iesaistītās personas. Tāpat aicinām atsaukties ikvienu, kurš cietis no ļaundaru pretlikumīgajām darbībām, zvanot 22014143 vai 110.

Kapu svētki

Publicēja 2020. gada 25. jūn. 23:31Elīna Upīte

Bērzaines (Jaunburtnieku) kapos – 8. augustā plkst. 15.00.

Dikļu kapos – 25. jūlijā plkst. 15.00.

Dauguļu kapos – 1. augustā plkst. 14.00.

Sprēstiņu kapos – 1. augustā plkst. 15.00.

Kocēnu kapos – 19. jūlijā plkst. 15.00.

Rubenes kapos – 26. jūlijā plkst. 14.00.

Noslēgušies Kocēnu novada domes Endomondo izaicinājumi

Publicēja 2020. gada 25. jūn. 01:12Kristers Blūms   [ atjaunināts 2020. gada 25. jūn. 01:12 ]

21. jūnijā noslēgušies Kocēnu novada domes organizētie Endomondo izaicinājumi “Izkustini pavasari” un “Ieskrien pavasarī”. Izaicinājumi sākās 27. martā un ilga līdz 21. jūnijam, kopā pulcējot 191 aktīvu dalībnieku!

Izaicinājums tika sadalīts divās daļās – velobraucējiem “Izkustini pavasari” , savukārt skrējējiem/pastaigas cienītājiem “Ieskrien pavasarī”.

“Izkustini pavasari” kopā piedalījās 79 aktīvi dalībnieki. Kopā sakrāti 46,852 km.

Uzvarētājs “Izkustini pavasari” izaicinājumā ar 4539,39 km Vadims Juscenko; otrā vieta Jānis Butāns ar 3986,51km, bet trešais - Māris Permaņickis ar 2746,99 km.

“Ieskrien pavasarī” kopā piedalījās 112 aktīvi dalībnieki, kopīgi pieveicot 30,481 km.

Uzvarētājs izaicinājumā “Ieskrien pavasarī” - Aleksandrs Semjonovs ar 2002,06 km; otrajā vietā Endomondo lietotāja ar segvārdu Dace 1197,15 km un trešā Santa Fromberga 1177,02 km.

Abu izaicinājumu pirmo trīs vietu ieguvēji balvā iegūst piemiņas balvas no Kocēnu novada. Uzvarētājus aicinām pieteikties balvas saņemšanai, rakstot uz e-pastu sports@kocenunovads.lv.

Apsveicam uzvarētājus!

Pašvaldības kasēs uz nenoteiktu laiku nav pieejama naudas izmaksa, izmantojot POS termināli

Publicēja 2020. gada 19. jūn. 04:18Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 19. jūn. 04:27 ]

Pašlaik Kocēnu novada pašvaldības kasēs uz nenoteiktu laiku nav pieejama skaidras naudas izmaksa no bankas kartes, izmantojot POS termināli.

Ierobežojumi saistīti ar uzlabojumiem, ko SEB banka veic maksājumu karšu pieņemšanas sistēmā.

Par laiku, kad pakalpojums būs pieejams, informēsim atsevišķi.

Pakalpojumu, kas sniedz iespēju veikt naudas izmaksu pašvaldības kasēs, kurās uzstādīti POS termināli, Kocēnu novada pašvaldība ieviesa jau 2012. gadā, tā risinot problēmu, kas radās privātbankām slēdzot bankomātus un liedzot iedzīvotājiem iespēju saņemt skaidru naudu. Jāatzīmē, ka Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tikai viens bankomāts - Kocēnos, savukārt POS termināli un līdz ar to arī skaidras naudas izmaksa pieejama visās Kocēnu novada pašvaldības kasēs - Bērzainē, Dikļos, Kocēnos, Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā.

1-10 of 4068