Ziņas‎ > ‎

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

Turpmāk par norisēm uzzini Valmieras novada pašvaldības mājaslapā

Publicēja 2021. gada 1. jūl. 00:28Elīna Upīte

No 1. jūlija oficiālā Valmieras novada pašvaldības mājaslapa ir www.valmierasnovads.lv. Tajā tiks publicētas visas novada aktualitātes.

Valmieras novadu veido valstspilsēta Valmiera, četras pilsētas - Mazsalaca, Rūjiena, Seda, Strenči, un 26 pagasti - Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna.

Uz laiku slēgtas pašvaldības kases

Publicēja 2021. gada 30. jūn. 22:10Elīna Upīte

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ieviešot jaunu programmatūru, 1. un 2. jūlijā būs slēgtas kases Bērzainē, Dikļos, Kocēnos, Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Publicēja 2021. gada 30. jūn. 05:03Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 30. jūn. 05:07 ]

Kocēnu novada domes sēdē 2021. gada 22. jūnijā pieņemtie lēmumi:

Nolēma īstenot Kocēnu novada pašvaldības investīcijas projektu “Ventilācijas sistēmas izbūve Rubenes pamatskolā”, kura kopējās izmaksas ir 130 430,00 eiro, no kuriem 97 361,00 eiro ir valsts budžeta finansējums un 33 069,00 eiro – Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Apstiprināja Kocēnu sporta skolas organizēto nometņu “Rubene 2021” (2. – 6. augustā, 9. – 13. augustā) dalības maksu: 45,00 eiro vienai personai. Noteica dalības maksas samazinājumu 20% apmērā ģimenēm, kurām divi un vairāk bērni piedalās nometnē.

Nolēma piešķirt naudas balvu 300,00 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas vīriešu virslīgas florbola komandas “Rubene” un sieviešu virslīgas florbola komandas “Rubene” sportistiem (-ēm) un treneriem par izciliem sasniegumiem sportā, izcīnot Latvijas čempionāta florbolā zelta medaļas, un par Kocēnu novada vārda popularizēšanu valsts mērogā. Kopumā šim mērķim no pašvaldības budžeta tiks atvēlēti 13 200,00 eiro.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību “Purviņi”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Zemes vienības platība: 9926 m2. Izsoles sākuma cena: 4210,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lejas Pankas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,5622 ha platībā (kadastra apzīmējums 9664 004 0233) un būves (kadastra apzīmējums 9664 004 0080 024), pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma cena: 6600,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 10.30 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma atsavināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību “Noriņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novads, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Zemes vienības platība: 1,93 ha. Kadastra apzīmējums: 96440040093. Izsoles sākuma cena: 7510,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 11.00 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība ir 30,2 ha un kadastra apzīmējums 9664 011 0068. Nomas tiesību izsoles sākuma cena: 2114,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 13.30 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Purenes”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā lauksaimniecībā izmantojamai zemes vienībai, kuras platība ir 1,28 ha un kadastra apzīmējums 9644 005 0060. Nomas tiesību izsoles sākuma cena: 85,00 eiro. Izsole notiks 2021. gada 30. jūlijā plkst. 14.00 pašvaldības ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru par Kocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Kalves”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra numurs: 9664 012 0128, platība 7207 m², atsavināšanu, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Pēc vērtējuma saņemšanas pašvaldības domes sēdē tiks apstiprināta izsoles sākumcena un noteikumi.

Apstiprināja 2021. gada 6. maijā notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Baltmuižnieki 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, iznomājot to SIA “GL ROŽKALNI” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu - 72,00 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2021. gada 6. maijā notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bekmaņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, iznomājot to Valmieras novada Bērzaines pagasta Gata Kezika zemnieka saimniecībai “AMATAS” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu – 2410,00 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Apstiprināja 2021. gada 6. maijā notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Viduskošas”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, iznomājot to fiziskai personai par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu – 75,00 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

Nolēma pārjaunot nomas līgumu ar SIA “NOVA” par telpu daļas Vaidavas kultūras un amatniecības centrā (uz ēkas jumta 4m² un telpās 1m²), kopā 5m², Skolas ielā 1A, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā bezvadu datu pārraides komplekta izvietošanai un aparatūras skapja projekcijas uz grīdas izvietošanai un nosakot telpu nomas maksu 16,00 erio mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

Nolēma pārjaunot nomas tiesiskās attiecības starp Kocēnu novada domi un SIA “Mazais Ansis” par pašvaldībai piederošā zemesgabala “Mazais Ansis”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, daļas 1,5229 ha platībā (kadastra apzīmējums 9664 015 0106) atpūtas kompleksa “Mazais Ansis” paplašināšanai un attīstībai un atļaut būvēt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašumu objektus, ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus. Pieņemts lēmums noslēgt apbūves tiesību līgumu līdz 2036. gada 22. jūnijam ar SIA “Mazais Ansis” par iepriekšminētās zemes vienības daļas apbūvi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Nekustamā īpašuma "Kapteiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Apstiprināja lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9664 008 0267, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0675 un nolēma izdot tā Grafiskās daļas karti “Funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Kocēnu novada domes 21.06.2021. saistošos noteikumus Nr. 4/2021.

Apstiprināja Kocēnu novada domes 2020. gada publisko pārskatu. Publicēts ŠEIT.

Apstiprināja Kocēnu novada pašvaldības autoceļiem un ielām uzturēšanas klases vasaras sezonai, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu, ielu uzturēšanai plānoto finansējumu un autoceļu, ielu ekonomisko un sociālo nozīmi, atbilstoši pielikumam. Publicēts ŠEIT.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas izmaiņas Latvijas Pasta darbībā nav gaidāmas, lūdz klientus novados precizēt adreses

Publicēja 2021. gada 29. jūn. 05:59Elīna Upīte

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijas Pasta darbībā izmaiņas nav paredzamas – uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši patlaban spēkā esošajām adrešu indeksu teritorijām, un tajās nav plānotas izmaiņas. Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas būs novadu nosaukumos vietās, kur notiks to apvienošana. Latvijas Pasts aicina klientus veikt attiecīgas izmaiņas saņēmēju adrešu pierakstā novados, ko ietekmēs reforma, tajā skaitā interneta veikalu profilos, lai Latvijas Pasts sūtījumus varētu apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas adrešu pierakstā nemainīsies.

Latvijas Pasta darbībā pēc administratīvi teritoriālās reformas un 2021. gada pašvaldību vēlēšanām izmaiņas nav paredzamas – tāpat kā līdz šim, uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši noteiktajām pasta indeksu teritorijām, kurās nav plānotas izmaiņas. Savukārt pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ir piesaistīts mazākajai administratīvajai vienībai – pilsētai vai pagastam, nevis novadam.

Vienīgās izmaiņas, kas skars klientus, būs precīza novada nosaukuma norādīšanas nepieciešamība tajās adresēs, kuras skars novadu apvienošanas procesi. Citas adreses sastāvdaļas – pilsētu un pagastu nosaukumi, indekss – adrešu pierakstos pēc reformas nemainīsies.

Taču līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijas Pasts aicina visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan juridiskās personas – parūpēties kā par savas, tā arī par savu klientu adrešu korektu pierakstu, ja tajās reformas rezultātā mainīsies attiecīgais novads. Maksimāli precīzs adreses pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus.

Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un nomainīt savu adresi, norādot jauno novadu, piemēram, interneta veikalos izveidotajos klienta profilos, un atcerēties par korektu pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus citās vietnēs, tajā skaitā, piemēram, abonējot preses izdevumus.

Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci tālāk saviem klientiem, nepieciešams jau laikus sakārtot klientu adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām novadu robežām pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Latvijas Pasts atgādina, ka, aizpildot sūtījuma adresi, ir jānorāda šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums, pilsēta/pagasts, novads, pasta indekss.

Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu, svarīgi, lai adresāta vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi un saprotami, jo šādā gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja identitāte, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Vaidavā veido sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Publicēja 2021. gada 29. jūn. 05:20Elīna Upīte

Kocēnu novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības struktūrforndu finansējumu, turpina veidot infrastruktūru deinstucionalizācijas plāna īstenošanai.

Kā iepriekš vēstīts, 2019. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” ieviešanu. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta ietvaros plānots izveidot arī sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, audioterapijai, sāls istabai un sensorai istabai (Skolas ielā 1a, Vaidavā).

Šobrīd norit aktīvs darbs sensorās istabas aprīkojuma iegādei, telpa tiks aprīkota ar šādām iekārtām:
 • Interaktīva projekcija spēlēm, lai attīstītu lietotāju kustību koordināciju, reakciju, loģisko domāšanu, komandas un individuālo darbu;
 • Muzikālā spēle – interaktīva, krāsaina nodarbību taciņa, kas piemērota krāsu apguvei un saskaņošanai, vecina kustības, radošumu, klausīšanās prasmes, cēloņu un seku izpratni;
 • Interaktīvs sienas panelis, lai radītu sensoru vidi vizuālai, akustiskai un taktilai stimulācijai;
 • Mīksts bumbiņu baseins, kas nodrošina taktilo, vizuālo un dzirdes stimulāciju;
 • Burbuļu caurule, lai izveidotu daudzsensoru pasīvu un interaktīvu vidi – vizuālu, taustes un skaņas stimulāciju;
 • Muzikālā ūdens gulta, kas paredzēta izmantošanai snooezelen vidē, piemērota relaksācijai, sajūtu stimulācijai un psihoterapijai;
 • Spīdošs paklājs ar audumā iestrādātām gaismas diodēm vizuālai stimulācijai un relaksācijai;
 • Taktilais panelis ar dažādām tekstūrām ergoterapijai un motorikas attīstīšanai;
 • Spīdošās gaismas šķiedras ar gaismas avotu, kas nodrošina vizuālo un taustes stimulāciju;
 • Plāksnītes kāju sajūtām, lai pastaigājoties ar basām kājām varētu iegūt dažādas sajūtas – mākslīgā zāle, smilšpapīrs, metāls, plīšs, stikla pērlītes, akrila stikls, u.c.;
 • Gaismas molberts, uz kā var zīmēt ar akvareļiem, guašu un notīrāmajiem marķieriem;
 • Aximo veida puzle, kas paredzēta motorikas, iztēles un loģiskās domāšanas attīstīšanai;
 • Aromterapijas difuzors relaksējošas atmosfēras radīšanai.
2015. gadā Labklājības ministrija Latvijā uzsāka deinstitucionalizācijas procesu, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, lai veicinātu personu ar invaliditāti patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, kā arī aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Kocēnu novadā izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” kopējās plānotās izmaksas ir 949 550,06 eiro. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 467 713,56 eiro, valsts budžeta finansējums 82 560,14 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 252,12 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 381 024,24 eiro.

Pasniegtas "Kocēnu novada uzņēmēju gada balvas 2020"

Publicēja 2021. gada 28. jūn. 04:57Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2021. gada 11. jūl. 22:57 ]

20. jūnijā Neikenkalna dabas koncertzālē, Dikļos Kocēnu novada dome godināja novada uzņēmējus, pasniedzot “Kocēnu novada uzņēmēju gada balvu 2020”.

Laureāti:
 • “Gada mājražotājs” un “Kocēnu novada iedzīvotāju izvēle” – SIA “Berga vīns”;
 • “Ģimene lauku sētā” – Gravu ģimene/ Z/S “Jaunzemnieki”;
 • “Kocēnu novada zelts 2009 – 2020” – SIA “AK12”, SIA “BYKO LAT”, SIA “Klasmann-Deilmann Latvia”, SIA
 • “R.K.C.F. Renesanse”, SIA “Silviko”, SIA “VTU Valmiera”,
 • “Gada pakalpojumu sniedzējs” – masiere, fizioterapeite Jolanta Tauriņa-Ieveniece;
 • “Radošais uzņēmējs” – Judīte Bukša/ Sudrabkalnu Viesistaba;
 • “Cīnītājs” – Malda Mencena/ SIA “Aptieka Dikļi”;
 • “Gada tūrisma uzņēmējs” – Mini Zoo “Mežiņi”;
 • “Rosīgie jaunieši”- Rūdolfs Ločmelis/ Latvijas Steiku klubs;
 • “Gada jaunums” – “Thunderwood furniture”;
 • “Gada lauksaimnieks” – Z/S “Tūtes”;
 • “Kocēnu novada vārda popularizētājs” – “Vaidaveži”;
 • “Gada ražotājs” – SIA “Woodheart”.
Īpašās balvas “Kocēnu novada zelts 2009 – 2020” saņēma tie uzņēmumi, kas Kocēnu novada pastāvēšanas laikā ir sasnieguši augstus rezultātus tādos rādītājos kā darbinieku skaits, apgrozījums un nodokļu maksājumi valsts budžetā. “Kocēnu novada zelts 2009 – 2020” – SIA “VTU Valmiera”, SIA “AK12”, SIA “BYKO LAT”, SIA “Klasmann Deilmann Latvia”, SIA “R.K.C.F. Renesanse”, SIA “Silviko”.

Laureātus ar muzikālu priekšnesumu iepriecināja dziedātāja Elza Rozentāle un etnodžeza grupa “Bur Mani”.
Aktuālās vakances Ziemeļvidzemes pamatskolā - Sociālais pedagogs, izglītības psihologs un angļu valodas skolotājs

Publicēja 2021. gada 28. jūn. 04:31Kristers Blūms

Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā Sociālo pedagogu uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Darba pienākumi:
 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā un sabiedrībā;
 • plānot un īstenot konkrētas darbības bērnu socializācijas jomā (plānot un vadīt sociālo / dzīves prasmju apguves grupas, atbalsta grupas skolēniem, nodrošināt individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem);
 • vadīt gadījumu un pārkāpumu risināšanas procesu;
 • veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām.

Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
Darba alga 862,50 – 920 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv . Tālrunis uzziņām 26423042


Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā Izglītības psihologu uz noteiktu laiku uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Galvenie pienākumi:
 • Rūpēties par personības psiholoģisko veselību un veikt preventīvo darbu labvēlīgas vides pilnveidošanā.
 • Palīdzēt bērnam sevi labāk saprast un pārvarēt grūtības, pilnveidot saskarsmes iemaņas un labāk sagatavoties neatkarīgai dzīvei.
 • Veikt psiholoģiski – pedagoģiskos izpēti, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu.
 • Plānot un organizēt proforientācijas izpēti un profkonsultācijas.

Prasības kandidātam:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar izglītības psihologa kvalifikāciju;
 • kvalifikācija saglabāšanai ir nepieciešamā profesionālās pilnveides izglītība (ieskaitot piedalīšanās semināros, kursos, kā arī piedalīšanās supervīzijās);
 • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Profesijas kods 244503

Darba alga 900,00 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv. Tālrunis uzziņām 26423042


Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju

Prasības kandidātam:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un angļu valodas skolotāja kvalifikācija;
 • speciālā izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Galvenie darba pienākumi:
 • īsteno izglītības programmu angļu valodā atbilstoši izglītības standartam, kā arī ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni;
 • strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (izmanto mācību metodes un līdzekļus atbilstoši skolēnu speciālām izglītības vajadzībām);
 • sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātāju, kā arī atbalsta personālu izglītības mērķu sasniegšanā.

Darba slodze – apmēram 11 stundas (0,4 slodze)
Bruto alga 364 eiro
Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Kocēnu novads


CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ziemelvidzeme@kocenunovads.lv. Tālrunis uzziņām 26423042

Ielu remontdarbi Kocēnos

Publicēja 2021. gada 22. jūn. 05:07Elīna Upīte

Nākamās nedēļas sākumā, 28. - 29. jūnijā, Gravas, Zemeņu un Parka ielās Kocēnos notiks ceļu remontdarbi - asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Pirms darbu uzsākšanas ielas tiks attīrītas no putekļiem, kā rezultātā būs vērojams putekļu mākonis.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!

Kocēnu novada domes deputāti pulcējas pēdējā sēdē

Publicēja 2021. gada 22. jūn. 05:05Elīna Upīte

Šodien, 22. jūnijā, Kocēnos, Kocēnu kultūras namā Kocēnu novada domes deputāti pulcējās pēdējā sēdē.

Kopumā kopš pašvaldības izveides 2009. gadā notikušas 225 domes sēdes, kurās pieņemti vairāk kā pieci tūkstoši lēmumu.

Savukārt domes trešais sasaukums, kas uz pirmo sēdi pulcējās 2017. gadā 15. jūnijā, aizvadījis 70 domes sēdes. Šajā sasaukumā strādāja Jānis Olmanis, Evija Nagle, Jānis Dainis, Sarmīte Bračka, Ivars Jēkabsons, Ivars Ādamsons, Sandra Grīnliņa, Vineta Vintere, Nauris Jurgenbergs, Jānis Zvirbulis, Modris Kokins, Roberts Ločmelis, Gints Neimanis, Inese Sudraba, Jānis Bērziņš.

Kocēnu novada pašvaldība novēl gaišus Līgo svētkus un Jāņus!

Publicēja 2021. gada 22. jūn. 04:24Kristers Blūms

Lai Līgo dienā līksmi skan dziesmas un spoži deg svētku ugunskurs! 
Lai no dabas smeltā enerģija, sagaidot Jāņu dienas saullēktu, pavada visu atlikušo gadu!

1-10 of 4754