Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Kocēnu novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā nodrošinās brīvpusdienas vairākām izglītojamo grupām
  Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 6. aprīlī pieņemts lēmums nodrošināt iespēju saņemt brīvpusdienas pārtikas pakas veidā šādām izglītojamo grupām: 
   - Kocēnu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 1. – 9. klases skolēniem, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī skolēniem no ģimenēm, kuras finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze; 
   - Kocēnu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī audzēkņiem no ģimenēm, kuras finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, pie nosacījuma, ka audzēkņi neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ārkārtējās situācijas laikā.

  Savukārt Kocēnu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, kā arī ģimenei nav piešķirtas brīvpusdienas no citas pašvaldības, brīvpusdienas tiks nodrošinātas, sadarbojoties ar pašvaldību, kurā izglītojamais deklarēts.

  Kas ir Covid-19 ietekme?


  Covid-19 izraisītā krīzes finansiālā ietekme – ja izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (vienam vai abiem) valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekmē ir izbeigtas darba attiecības, piešķirts darba atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai samazināta darba par 30% un vairāk.

  Kā saņemt atbalstu?

  Vienam no izglītojamā vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas publicēta ŠEIT un tā jāiesniedz:

   - Kocēnu novada izglītības iestāžu 1. – 9. klašu skolēniem: e-klases sistēmā;
   - Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem: jānosūta uz izglītības iestādes e-pasta adresi: Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas (Dikļi, Zilaiskalns): cielavina@kocenunovads.lv, Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” (Bērzaine, Kocēni, Rubene): auseklitis@kocenunovads.lv;
   - Kocēnu novadā deklarētajiem izglītojamiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādē: Kocēnu novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu: izglitiba@kocenunovads.lv.

  Kā pieņems lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu?

  Sociālais dienests apstrādās iesniegto informāciju no izglītības iestādēm un Izglītības pārvaldes, izmantojot pieejamās datu bāzes, un pieņems lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu.

  Kas nodrošinās pārtikas pakas sagatavošanu un kāds būs tās saturs?

  Pārtikas pakas sagatavos SIA “Vectēvs”, ar kuru Kocēnu novada dome noslēgusi līgumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs.

  Pakas saturu veidos tā, lai vecāki no tajā pieejamajiem produktiem varētu pagatavot bērnam maltīti. Tajā būs iekļauti dārzeņi, augļi, maize, graudaugu produkti, gaļas produkti, piena produkti u.c. Pārtikas pakas saturs katru nedēļu būs atšķirīgs.

  Pārtikas pakas saturs naudas izteiksmē atbildīs summai 13 eiro vienai mācību nedēļai jeb 2,60 eiro dienā.

  Kā notiks brīvpusdienu piegāde?

  Brīvpusdienas (pārtikas pakas) tiks piegādātas vienu reizi nedēļā Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un to veiks Kocēnu novada izglītības iestādes, iepriekš sazinoties ar vecākiem, lai informētu par saņemšanas datumu, laiku un vietu.

  Lai saņemtu pārtikas paku, būs jāuzrāda skolēna apliecība. Šis nosacījums neattiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

  Izglītojamā likumiskajam pārstāvim katras nedēļas pirmdienā būs jānosūta apliecinājums par brīvpusdienu saņemšanu, izmantojot to pašu saziņas veidu, ko lietoja, lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai.

  Savukārt Kocēnu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, brīvpusdienas tiks nodrošinātas, sadarbojoties ar pašvaldību, kurā izglītojamais deklarēts.


  Publicēja 2020. gada 7. apr. 05:06 plkst. Elīna Upīte
 • Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums
  Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk - DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu.

  Izvērtējuma veikšanas procesā secināts, ka periodā no 2016.gada jūnija līdz 2019. gada decembrim ir pozitīvi mainījusies sadarbības partneru attieksme pret deinstitucionalizācijas procesu kopumā. Savukārt, kā lielākos ieguvumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, sadarbības partneri izceļ iegūto drošības sajūtu un jaunas prasmes, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki ir novērojuši uzlabojumus bērna attīstībā, bet pašiem vecākiem ir mazinājusies nolemtības sajūta, kā arī ir novērojama aktīvāka vecāku socializēšanās.

  Izvērtējums uzskatāmi parāda projekta mērķa grupas pieaugumu VPR pašvaldībās, kas apstiprina nepieciešamību pēc jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides reģionā un deinstitucionalizācijas procesa turpmāko ieviešanu.

  Vidzemes plānošanas reģiona DI plāna izvērtējums pieejams šeit: http://jauna.vidzeme.lv/upload/VPR_DI_izvertejums.pdf
  Publicēja 2020. gada 7. apr. 02:18 plkst. Elīna Upīte
 • Nelegāla atkritumu izmešana ir atklājama un sodāma
  SIA “ZAAO” aicina būt atbildīgiem un izmest atkritumus tam paredzētās vietās. Atgādinām, ka ZAAO darbības reģionā ir plaši attīstīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma gan nešķirotu sadzīves atkritumu nodošanai, gan otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu dalītai nodošanai.

  Mājsaimniecībās radušos atkritumus nedrīkst atstāt dažāda tilpuma maisos zemē pie publiskiem konteineriem vai tos novietot uz vai pie pilsētās izvietotajām mazajām atkritumu urnām. Tāpat atkritumu maisus nedrīkst novietot pie EKO laukumu nožogojuma un vārtiem, nedrīkst atkritumus izmest mežos un citās zaļajās zonās.

  Vēršam uzmanību, ka aizvien vairāk pašvaldības publiskās vietās izvieto novērošanas kameras nelegālo atkritumu izmetēju fiksēšanai. Bieži izdodas identificēt neatļautās vietās atstātu atkritumu maisu saimniekus, jo nereti tajos tiek konstatēta informācija, kas liecina par atkritumu izmetēja identitāti. Noskaidrotā informācija kopā ar foto fiksāciju tiek nodota pašvaldību policijai, pārkāpuma izskatīšanai un soda piemērošanai.

  Katrs atkritumu radītājs ir atbildīgs par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu un pārkāpumu izdarīšanu var tikt piemērots administratīvais sods pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa. Fiziskajām personām naudas sods var sasniegt pat 1000 eiro, bet juridiskajām personām tas var tik noteikts līdz 2900 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez to konfiskācijas.

  Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību, kā arī apkārtējās vides tīrību!
  Publicēja 2020. gada 6. apr. 04:05 plkst. Elīna Upīte
 • Izsoles sludinājums
  Kocēnu novada dome organizē zemes nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Veczeltiņi 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

  Kadastra numurs 9664 013 0024, kopējā platība 1,0 ha. Izsoles sākumcena: 70,00 eiro/gadā, izsoles minimālais solis – 20,00 eiro. Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi.

  Izsole notiks 29. aprīlī plkst. 10.00, reģistrācija dalībai izsolē līdz 28. aprīlim plkst. 16.00 attālināti ŠEIT.


    KARTE  (meklētājā jāievada kadastra numurs 9664 013 0024)

  Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!
  Publicēja 2020. gada 3. apr. 04:15 plkst. Elīna Upīte
 • Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
  Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Apsekošana norisinās arī Kocēnu novadā, apsekojamās teritorijas redzamas ŠEIT.

  Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apsekošanu veic katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi – ilglaicīgi veidojušās un pareizi apsaimniekotas teritorijas, kurās sastopama lielāka dabas daudzveidība – daļā novadu tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros.

  Dabas vērtību apsekošanu ietekmē arī pati daba un laikapstākļi, piemēram, 2017. gada ilgstošās lietavas un plūdi un 2018. gada maija un jūnija mēnešu sausums aizkavēja sezonu lauku darbu izpildi, jo laikapstākļi neļāva apsekot vairākas biotopu grupas. Šīs teritorijas plānots apsekot šogad.

  Biotopu kartēšanā būs iesaistīti vairāk nekā simts eksperti, kuri dabā apsekos plānotās teritorijas, aizpildīs anketu, atzīmējot redzamās sugu sabiedrības un biotopa robežas kartē, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku” (https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC_MON/BIOTOPI_met_160722.pdf).

  Sezonas izskaņā visas aizpildītās anketas nonāks Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā, un pēc datu kvalitātes pārbaudes biotopu īpašnieki saņems informāciju par rezultātiem. No iepriekšējo sezonu iesniegtajiem datiem pašlaik ir pārbaudītas divas trešdaļas. Līdz ar īpašnieku apziņošanu, rezultātus pakāpeniski ievada dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub), kas pieejama ikvienam. Datu pieejamība digitālā formātā ļaus zemes īpašniekiem taupīt laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu utt.

  Biotopu apzināšana ir viena no trim dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” aktivitātēm. Visu aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam.
  Publicēja 2020. gada 3. apr. 03:36 plkst. Elīna Upīte
 • Par braukšanas maksas atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā
  Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020.gada 22.marta līdz 1.jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ārkārtējās situācija laikā var turpināt bez maksas izmantot reģionālo maršrutu autobusus. Pārējām pasažieru grupām, kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus, jābūt derīgai attiecīgajai apliecībai. Izņēmumi attiecas tikai uz personām ar I un II grupas invaliditāti un personām vecumā līdz 18 gadiem ar invaliditāti. ​

  Personām ar invaliditāti
  Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, pasažierim arī turpmāk būs jāuzrāda invaliditātes apliecība (arī tad, ja tās termiņš ir beidzies). Tomēr, neskatoties uz šiem izņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi apliecību termiņam un, tuvojoties tā beigām, laikus pasūtīt jaunu. Par apliecības pagarināšanu jāvēršas Veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā pa pastu vai elektroniski.

  Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs 
  ir tiesības bez maksas braukt ar reģionālo maršrutu autobusiem, uzrādot derīgu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai. Apliecība, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

  Daudzbērnu ģimenes locekļiem
  Uzrādot derīgu 3+ karti un atbilstoši normatīvo aktu par braukšanas maksas atvieglojumiem prasībām nepieciešamos dokumentus, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālo maršrutu autobusā. 3+ karte, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

  Vairāk par atlaides iespējām, izmantojot SIA “VTU Valmiera” pakalpojumu, var uzzināt uzņēmuma mājaslapā vtu-valmiera.lv, sadaļā “Atlaides”
     Publicēja 2020. gada 3. apr. 00:35 plkst. Kristers Blūms
 • No 6. aprīļa Zilākalnā būs atvērta pirmsskolas izglītības dežūrgrupa
  Lai sniegtu atbalstu strādājošiem vecākiem, no pirmdienas, 6. aprīļa, Zilākalnā būs atvērta pirmsskolas izglītības dežūrgrupa, kurā atradīsies dažāda vecuma bērni.

  Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ārkārtējās situācijas laikā vest bērnu uz bērnudārzu. Tas pieļaujams tikai īpašos gadījumos – ja vecāki darba specifikas dēļ nevar strādāt attālināti (piemēram, medicīnas darbinieki, policisti u.c. profesiju pārstāvji) un nav citu iespēju, kā nodrošināt bērna pieskatīšanu.

  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

  Bērniem tiks nodrošināta ēdināšana saskaņā ar spēkā esošo vecāku maksu par ēdināšanu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī tiks saglabāts līdzšinējais pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

  Ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādē darbs tiks organizēts tā, lai pēc iespējas izvairītos no bērnu ciešas kontaktēšanās, to ievērojot arī ēdināšanas un diendusas laikā, regulāri tiks tīrītas un vēdinātas telpas. Ņemot vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta rekomendācijas, lai pasargātu bērnu un personāla veselību, pirmsskolas izglītības iestādē nepiederošas personas neuzturēsies, vecāki ar bērniem nāks tikai līdz ārdurvīm, kur tos sagaidīs dežurants.

  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar direktora vietnieci izglītības jautājumos Iveta Derkača, tālr. 29578658.
  Publicēja 2020. gada 2. apr. 06:11 plkst. Elīna Upīte
 • Vietējās pārtikas piegādātāji - www.novadagarsa.lv
  Iespēju katrā valsts reģionā atrast sev tuvāko vietējās pārtikas ražotāju, kurš nodrošina arī savas produkcijas piegādi, ikvienam iedzīvotājam piedāvā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra jaunais elektroniskais katalogs www.novadagarsa.lv.

  Tajā var atzīmēt izvēlni “Iespējama piegāde” un atrast sev tuvāko vietējo produktu ražotāju. Interaktīvajā kartē var uzklikšķināt uz izvēlētās saimniecības nosaukuma un redzēt, kādi tieši produkti pieejami pašlaik, kā tos iespējams pasūtīt, kā veicama apmaksa.

  Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Lai izmantotu kataloga sniegtās iespējas, aicinām ar sev interesējošo saimnieku sazināties individuāli. Tādējādi uzreiz kļūs skaidrs, vai viņam pieejami jūs interesējošie produkti, kā tieši viņš tos piedāvā saņemt un – kā veikt apmaksu. Šādā veidā katrs pats var izveidot SAVU pārtikas piegādātāju sarakstu, ko izdrukāt, likt pie ledusskapja un lietot.”

  Katalogā informācija tiek aktualizēta regulāri, tādēļ aizvien pieejami dati par jauniem saimniekiem un viņu piedāvāto produkciju. Pašlaik katalogā ievadīta informācija jau par vairāk nekā 380 saimniecībām, no kurām piegādes nodrošina 267.

  Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “Ļoti ceram, ka šī interneta vietne kļūs ne vien par zemnieku, mājražotāju, pašvaldību iecienītāko portālu savu ražotāju sasaistei un kopā savešanai pārtikas produktu iepirkšanai, bet arī noderēs ikkatram, kurš vēlas savā galdā celt pašmāju ražotāju produkciju. Lai mums laba veselība, un rūpēsimies cits par citu!”

  Katalogs izveidots LLKC rīkotā pasākuma “Novada Garša” ietvaros.

  Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!
  Publicēja 2020. gada 2. apr. 06:03 plkst. Elīna Upīte
 • No 1. aprīļa ārsti kompensējamo zāļu receptē norāda aktīvo vielu un aptiekās izsniedz zāles ar zemāko maksu
  1. aprīlī spēkā stājas jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu receptē norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu1. Savukārt aptiekā no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa.

  Jaunās kārtības mērķis ir pārņemt līdzīgu praksi kā citās ES valstīs, kā arī novērst esošo situāciju, kad pacienti ik gadu pārmaksā ap 25 miljoniem eiro, jo nopērk dārgākas zāles, lai gan ir zemākas cenas zāles ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību, kas ir tikpat kvalitatīvas un drošas. Turklāt Latvijas pāreju uz šo jauno kārtību atzinīgi novērtē arī Pasaules Veselības organizācija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).

  “Lai pāreja uz jauno kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtību noritētu veiksmīgi un palīdzētu pacientiem gadā ietaupīt līdz 25 miljoniem eiro, aicinu uzticēties ārstu un farmaceitu profesionalitātei, jo ārstēšanu nodrošina zāļu sastāvā esošā aktīvā viela jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums, nevis zāļu forma, izskats, iepakojums, krāsa vai citas īpašības. Zāļu aktīvās vielas nosaukums parasti ir norādīts uz to iepakojuma latīņu valodā, maziem burtiem vai nereti slīprakstā līdzās lieliem burtiem uzrakstītajam zāļu nosaukumam. Turklāt svarīgi atcerēties, ka jebkurām zālēm ir jāatbilst stingriem kvalitātes, drošuma un ārstnieciskās iedarbības standartiem, kas ir vienādi visā Eiropā,” uzsver veselības ministre Ilze Viņķele.

  Stingru atbalstu Latvijas pārejai uz jauno zāļu izrakstīšanas kārtību izteikusi gan Pasaules Veselības organizācija, gan OECD, kas Veselības ministrijai adresētā vēstulē uzsver, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana ne vien veicina racionālu zāļu lietošanu un ļauj pacientiem ietaupīt, bet arī ievērojami uzlabo vispārējo veselības aprūpes kvalitāti. Turklāt šī kārtība veiksmīgi darbojas gan Lietuvā un Igaunijā, gan tādās turīgās valstīs kā Vācija, Somija, Nīderlande, Dānija, Zviedrija un citās.

  “Latvijas valsts iestāžu īstenotās reformas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Kā liecina citu valstu pieredze, starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana zāļu receptēs palielina gan zāļu finansiālo pieejamību, gan pieejamo zāļu klāstu, vienlaikus veicinot valsts līdzekļu efektīvāku izmantošanu,” norādīts OECD vēstulē.

  OECD arī uzsver, ka “Latvijā šobrīd divas trešdaļas izdevumu medikamentiem sedz paši pacienti. Tāpēc politika, kas vērsta uz to, lai pārvaldītu un veicinātu patentbrīvu un bioloģiski līdzīgu zāļu lietošanu, var uzlabot gan zāļu pieejamību pacientiem, gan valsts līdzekļu efektīvu izlietojumu. Patentbrīvu zāļu lietošana Latvijā kopumā vērtējama kā laba. 2017. gadā 74% no kopējā zāļu patēriņa bija patentbrīvās zāles, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem OECD valstīs un par 20% pārsniedz OECD vidējo līmeni. Tomēr pastāv iespējas vēl pilnīgāk izmantot patentbrīvu zāļu lietošanas veicināšanas potenciālu, lai palielinātu konkurenci zāļu cenām un samazinātu pacientu līdzmaksājumus par zālēm.”

  Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere skaidro, ka “no brīža, kad tika paziņots par jauno valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtību un zemākās cenas principu, zāļu ražotāji cenu ir samazinājuši jau 250 kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem medikamentiem. Turklāt ir palielinājies kompensējamo zāļu klāsts ar vienādu zemāko cenu, jo ražotāji arī iepriekš dārgākām zālēm ir samazinājuši cenu, ļaujot pacientiem izvēlēties no plašāka zāļu klāsta. Proti, ja iepriekš nereti bija tikai vienas lētākās kompensējamās zāles kādai diagnozei, tagad ražotāji samazinājuši zāļu cenu un nodrošinājuši, ka ir trīs vai četras tādas pašas iedarbības zāles ar vienādu zemāko cenu (jeb lētākās zāles).”

  “Savukārt pacientu vēl plašāku tiesību nodrošināšanai gandrīz katrā trešajā zāļu receptē jeb 30% gadījumu ārsti arī pēc 1. aprīļa varēs izrakstīt zāļu komerciālo nosaukumu, norādot tam medicīnisku pamatojumu, piemēram, ja kādam pacientam tiek novērotas blaknes vai ir individuāla reakcija, kā alerģija. Lēmumu, kuras zāles pacients lietos, jāpieņem pacienta un ārsta sarunā pirms receptes izrakstīšanas,” uzsver I. Kaupere.

  Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens norāda: “Lai mazinātu gadījumus, kad izrakstītās zāles nevar iegādāties, esam izveidojuši informācijas sistēmu, kur katru dienu apkoposim informāciju par katru zāļu iepakojumu, kas ir atrodams zāļu lieltirgotavās Latvijā. Jau šobrīd tā strādā un ikvienam ir atrodama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Zāļu reģistrs”. Tām zāļu lieltirgotavām, kuras izplata kompensējamās zāles, ir pienākums sniegt Aģentūrai katru dienu informāciju par to krājumos esošo visu zāļu pieejamību un daudzumu. Tas nozīmē, ka nodrošināsim operatīvi informāciju par zāļu faktisko pieejamību Zāļu reģistrā, tādējādi gan ārsti, gan farmaceiti būs informēti par aktuālo stāvokli zāļu lieltirgotavās. Mēs esam viena no vadošajām valstīm, kas piedāvā aktuālo informāciju par kompensējamo zāļu faktisko pieejamību visās Latvijas lieltirgotavās. Turklāt no š.g. 1 jūlija būs pieejama informācija arī par pārējo lieltirgotavu, kas neizplata kompensējamās zāles, visu zāļu krājumiem. Lai gan tas neatrisinās zāļu piegādes pārtraukumus, mērķis ir mazināt gadījumus, kad pacientam tiek izrakstītas konkrētas zāles, kas zāļu lieltirgotavā nav pieejamas. Tāpat risinājums mazinās slodzi farmaceitiem, meklējot lieltirgotavas, kur zāles var sagādāt.”

  Nacionālā veselības dienesta (NVD) aprēķini liecina, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana valsts kompensējamo zāļu receptēs jau līdz šim ir bijusi ierasta prakse daudziem ārstiem arī Latvijā. Tāpat dati apliecina, ka lielākā daļa pacientu, kuri līdz šim lietojuši lētākās kompensējamo zāļu sarakstā esošās references zāles, arī turpmāk varēs lietot sev ierasto medikamentu. NVD ir izvērtējis, ka vairāk nekā 85% gadījumu references medikamenti kompensējamo zāļu sarakstā nav mainījušies.

  Jau šobrīd trīs no četriem patērētajiem zāļu iepakojumiem Latvijā ir patentbrīvās jeb ģenēriskās zāles. Svarīgi minēt, ka patentbrīvās zāles drīkst reģistrēt tikai tad, kad oriģinālām (patentētajām) zālēm ir beidzies ražotāja pieteiktais datu aizsardzības darbības laiks, kas ir ne mazāk kā 10 gadi. Līdz ar to šīs zāles pacienti ir lietojuši jau vismaz šādu laika periodu.

  Fakti:
  • Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, no 1. aprīļa ārsts kompensējamo zāļu receptē norādīs tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu, nevis zāļu nosaukumu. No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību pacientam aptiekā izsniegs zāles par zemāko maksu.
   • Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, garšu un citas īpašības.
   • Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var būt dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai iepakojums) un var atšķirties to cena.
  • Valsts maksā par zālēm (kompensē) ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību, kurām ir zemākā cena. 
  • Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts pēc 1. aprīļa kompensējamo zāļu receptē norādīs un valsts pacientam kompensēs arī dārgākas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
  • Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients lietos valsts kompensētās zālēs, šādā gadījumā ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu recepti. 
  • Ja pacients izvēlēsies nelietot valsts kompensējamās zāles, tad par zālēm būs jāmaksā pašam pilna cena.
  • Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām valsts kompensējamām zālēm vairs nevarēs.
  • Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno kārtību un kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” materiāli ir publicēti tīmekļa vietnē www.esparveselibu.lv - https://esparveselibu.lv/kampana/zini-un-neparmaksa
  2020. gada 1. aprīlī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kas paredz, ka, izrakstot kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās zāles, vismaz 70% gadījumu no visu ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita gada laikā tiks norādīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu komerciālais nosaukums.
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 23:53 plkst. Elīna Upīte
 • Attālinātas speciālistu konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
  Šī brīža situācija valstī un pasaulē mums liek būt radošiem arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Veiksmīgu risinājumu, pielāgojoties sociālās distancēšanās periodam, ir raduši daudzfunkcionālā centra „Solis Augšup” speciālisti, kuri piedāvā tiešsaistē saņemt ABA terapeita konsultācijas, izmantojot aplikāciju Whatsapp, Skype vai citu, abām pusēm pieejamu komunikācijas platformu. Arī ģimeņu atbalsta un attīstības centrs “PASKATIES” aicina vecākus saņemt attālinātas klīniskā psihologa konsultācijas, bet bērniem ir iespēja saņemt ABA terapiju izmantojot Whatsapp, Skype vai Messenger aplikāciju.

  Ar to, kā notiek attālināta ABA terapeita konsultācija dalās daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” vadītāja Diāna Mekša:
  • Vecāks varēs sazvanīties vai sarakstīties ar izvēlēto speciālistu, izmantojot Skype, Whatsapp vai citu, abām pusēm pieejamu komunikācijas platformu;
  • Speciālists vecākam nosūtīs anketu, kuru nepieciešams aizpildīt un nosūtīt atpakaļ speciālistam pirms pirmās konsultācijas;
  • Vecāks vienosies ar speciālistu par iespējamo konsultācijas datumu un laiku;
  • Pirmās konsultācijas laikā vecāks ar speciālistu izrunā visu nepieciešamo un saplāno tālāko terapijas procesu (speciālists var lūgt nofilmēt noteiktas situācijas ar bērnu);
  • Saņemsiet nepieciešamo online konsultāciju skaitu, lai varētu efektīvi realizēt terapijas procesu. Terapijas process var notikt sinhroni (speciālists tiešsaitē palīdz realizēt terapijas procesu) vai asinhroni (jūs varat sūtīt video ar terapijas procesa realizēšanu, speciālists noteiktā laikā to analizēs, sniegs atgriezenisko saiti par paveikto un tālākas rekomendācijas uzlabošanai);
  • Speciālists sūtīs bērna attīstības programmu vai nevēlamās uzvedības mazināšanas programmu rakstiskā veidā. Programma iekļaus sevī nepieciešamas metodes un aprakstītas procedūras, kā trenēt noteiktu prasmi vai kādas stratēģijas izmantot, lai mazinātu nevēlamo uzvedību.
  Kā notiek pats terapijas process?
  • ABA terapeits raksta un sūta vecākiem detalizēti aprakstītu katras prasmes trenēšanas procedūru un nodarbības plānu, sadalītu pa soļiem. Nodarbības plāns palīdz vecākiem sekot līdzi nodarbības struktūrai un iepriekš plānot nepieciešamos materiālus darbam.
  • ABA terapeits izrunā ar vecākiem nodarbības plānu un prasmes, ko trenēs stundas laikā. Izrunā ar vecākiem svarīgus momentus un uzdot jautājumus par procedūru vai atbild uz vecāku jautājumiem.
  • Vecāks darbojas ar bērnu, sekojot nodarbības plānam. ABA terapeits verbāli sniedz atgriezenisko saiti par to, cik korekti vecāks izpilda noteikto procedūru, sniedz instrukcijas darba laikā, lai efektīvi mācītu bērnu dažādām prasmēm (komunikācija, pašaprūpe, atdarināšanas prasmes, spēlēšanās prasmes u.c.), kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu vecākam.
  • Nodarbības beigās ABA terapeits saņem atgriezenisko saiti no vecāka par vajadzībām, grūtībām un izdošanos, kā arī vienojas par nākamo nodarbības plānu, izmaiņām, ko nepieciešams veikt un materiālu sagatavošanu.
  • Speciālists cenšas uzturēt un nodrošināt tādu darba apjomu un sadarbību, kas ir pieņemama no vecāku puses.
  • Ja ģimenē ir vairāki bērni, tad speciālists plāno, kā iesaistīt māsu vai brāli terapijas procesā, ja vecākiem nav iespējas sadalīt uzmanību vienam bērnam nodarbības laikā.
  Ja jūsu bērnam projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izstrādātajā individuālā atbalsta plānā ir rekomendēta ABA terapija vai jūs vēlaties saņemt psihologa konsultācijas, aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu vai projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo pakalpojumu eksperti Laini Zālīti par iespēju šos pakalpojumus saņemt attālināti. Atgādinām, ka individuālo atbalsta plānu iespējams aktualizēt, ja bērnam ir nepieciešamība pēc pakalpojumiem, kuri sākotnēji plānā nav iekļauti.

  “Svarīgi ir sniegt vecākiem skaidru un strukturētu informāciju par vides organizēšanu mājās, lai nodarbība notiek raiti un efektīvi. To ieteicams darīt rakstiski, sadalot uzdevumus pa soļiem un aprakstot, ko katrā uzdevumā sagaidāt no bērna un vecāka. Tā pat, ir būtiski nodarbību laikā sniegt vecākam instrukcijas un pozitīvu atgriezenisko saisti par paveikto, lai viņš spētu virzīt bērnu uz veiksmīgu uzdevuma izpildi un mācīt jaunās prasmes!”- Diāna Mekša.

  Protams, ne visus pakalpojumus ir iespējams sniegt attālināti, bet šobrīd aicinām arī citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējus domāt par risinājumiem un izmantot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, lai nodrošinātu nepārtrauktu rehabilitāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atrodoties mājās.

  Vairāk par daudzfunkcionālo centru „Solis Augšup” iespējams uzzināt: https://www.nepaliecviens.lv/lv/daudzfunkcionalais-centrs-berniem-ar-autismu-solis-augsup vai https://www.facebook.com/centrssolisaugsup/?epa=SEARCH_BOX.

  Vairāk par ģimeņu atbalsta un attīstības centrs “PASKATIES” iespējams uzzināt: https://www.pa-skaties.lv/ vai https://www.facebook.com/paskaties/.
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 23:01 plkst. Elīna Upīte
 • Aicinām darbā Būvvaldes vadītāju/arhitektu (-i) uz nenoteiktu laiku
  Kocēnu novada dome aicina darbā Būvvaldes vadītāju/arhitektu (-i) uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 

  Prasības pretendentiem: 
  • Augstākā arhitekta izglītība un arhitekta profesionālā kvalifikācija;
  • Būvniecības nozares normatīvo aktu pārzināšana;
  • Pieredze darbā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Prasme strādāt Būvniecības informācijas sistēmā;
  • Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, motivēt citus darbiniekus, koordinēt darbu kopēju izpildi;
  • Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku, datorprogrammām (MS Office, Open Office, Auto CAD);
  • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.
  Galvenie pienākumi:
  • Izskatīt un virzīt lēmuma pieņemšanai iesniegumus par būvniecības iecerēm;
  • Kontrolēt iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un lēmumos ietverto nosacījumu izpildei;
  • Pārstāvēt Būvvaldi pašvaldības domes un komiteju darbā, darba grupu sēdēs, pašvaldības iestāžu rīkotajās sanāksmēs;
  • Plānot, organizēt un kontrolēt Būvvaldes darbu, pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;
  • Pieņemt apmeklētājus būvniecības procesa jautājumos;
  • Izskatīt un saskaņot vides veidojošo elementu (t.sk. reklāmas, noformējumu, informāciju, krāsojumu) projektus;
  • Apzināt Būvvaldes uzturēšanai un uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, izstrādāt budžeta plānu un kontrolēt apstiprināto finanšu līdzekļu ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
  Piedāvājam: 
  • Darba laiku 40 stundas nedēļā; 
  • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu; 
  • Iespēju apliecināt savas spējas;
  • Atalgojums 1565,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas; 
  • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).
  Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2020. gada 14. aprīlim plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Būvvaldes vadītāja/arhitekta amatam").

  Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26004855.

  Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
  1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
  2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv;
  3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv.
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 11:09 plkst. Elīna Upīte
 • Turpinās projektu iesniegšana jauniešu iniciatīvu īstenošanai - pagarināts projektu iesniegšanas termiņš

  Kocēnu novada pašvaldība aicina biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. marta līdz 30. aprīlim( termiņš pagarināts no 31.marta) iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  Konkursa mērķi:
  - Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  - Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

  Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

  Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

  "PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

  Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

  Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

  Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 30. aprīlim.

  Rezultāti tiks paziņoti līdz 29. maijam.

  Plānotais projekta uzsākšanas laiks: no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums: no 3 līdz 18 mēnešiem.

  Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

  Projektus var iesniegt:

  - personīgi Kocēnu novada domes klientu apkalpošanas centrā, Alejas ielā 8, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā;

  - pasta sūtījumā, adresējot Kocēnu novada domei Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV - 4220;

  elektroniski kā elektronisku dokumentu nosūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv. 

  Papildu informācija:

  Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Svetlana Tomsone
  Tālrunis: 25605539
  E-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv  DOKUMENTI

  Atklāta projektu konkursa "PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” NOLIKUMS

  1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā" (paraugs, pievienot savas pašvaldības plānu)
  2. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa"
  3. pielikums "Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā"
  4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem"
  5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

  Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

  Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

  Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”


  INFORMATĪVIE MATERIĀLI

  Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

  Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

  Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

  Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


  Publicēja 2020. gada 1. apr. 05:07 plkst. Kristers Blūms
 • Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā
  SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā bez maksas ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos vai pieteikt konkrētā atkritumu veida savākšanu no saimniecības adreses par maksu.

  ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Atgādinām, ka dedzināt un aprakt plēves, maisus un citu lauksaimniecības iepakojumu ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izdarīts kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan cilvēku veselībai. Aicinām lauksaimniekus atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, dodoties uz RAAC “Daibe”, EKO laukumiem vai piesakoties izbraukuma pakalpojumam. Apliecinām, ka savāktās plēves un plastmasas kannas pēc pāršķirošanas, atbilstoši pārstrādes rūpnīcu kvalitātes prasībām, nonāks pārstrādes rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.”

  1) Lauksaimniecības iepakojumu RAAC “Daibe” pieņem bez maksas neierobežotā daudzumā atbilstošā kvalitātē, iepriekš piesakoties pa tālr. 28394140 :

  - Skābbarības ruļļu, bedru plēves tiek pieņemtas bez salmu, zāles, skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu utml. piemaisījuma. Nepieņem plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu plēvi.

  - HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt izskalotām; nepieņem remontu darbos izmantotas kannas vai kannas ar krāsu piejaukumiem.

  - Big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejaukumiem.

  Ja lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, par tā nodošanu RAAC “Daibe” tiek piemērota nodošanas maksa 66.79 eiro par tonnu plus PVN. Iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini (pārskaitījums, bankas karte).

  2) HDPE kannas un big-bag maisus tīrus, bez piejaukumiem klienti bez maksas var nodot EKO laukumos – ierobežojums vienai atvešanas reizei uz EKO laukumu ir 5 m3.

  3) Lauksaimniecības iepakojums no klientu adresēm tiks vākts ar presmašīnu vai automašīnu ar hidromanipulatoru, piemērojot samaksu atkarībā no savākšanas veida, materiāla veida un daudzuma. Lūgums ievērot materiāla nodošanas kvalitātes prasības! Pieteikumus lauksaimniecības iepakojuma savākšanai no saimniecības pieņem darba laikā pa tālruni 29221847 vai e-pastā: zaao@zaao.lv. Plašāka informācija par pakalpojuma maksu pieejama www.zaao.lv sadaļā Lauksaimniekiem.

  ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

  ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes. ZAAO apkalpo Alojas, Amatas, Apes, Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Smiltenes, Strenču, Valkas, Vecpiebalgas, Viļakas novadu pašvaldības un Valmieras pilsētas pašvaldību.

  Plašāka informācija par pakalpojumu un struktūrvienību darba laiki pieejami uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 02:34 plkst. Elīna Upīte
 • Turpinās Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas atjaunošana, pieejamības uzlabošana un interaktīvas ekspozīcijas ''Pa Hronikas pēdām'' izveidošana
  Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca turpina Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ''Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos'' īstenošanu.

  2019. gada vasarā Rubenes draudze spēra pirmos soļus ceļā uz balto dārzu un ES finansējuma piesaistīšanā (LEADER finansējums, partnerība ''No Salacas līdz Rūjai''). Šodien šajā vēsturiskajā vietā ikviens pamana rosīšanos ap pašu Dievnamu: Rubenes baznīcas cēlā ēka pēc SIA ''Lejinieku projektēšanas birojs'' (Mikus Lejnieks) tehniskā projekta risinājuma, ar būvuzņēmēja SIA ''Warss+'' prasmīgajām rokām un Būvuzrauga Arņa Urbāna stingrā uzraudzībā iegūst atjaunotu veidolu.

  Tiek veikta ēkas fasādes renovācija, jumta rekonstrukcija.  Baznīcas tornim, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Vaidavas ezeru un Gaujas Nacionālā parka senieleju – nozīmīgāko reģiona dabas mantojuma daļu, tiek atjaunots jumta segums un kāpnes uz skatu platformu.
  Baznīcas torņa gailis, kas torņa smailē mīt no tālā 1754. gada (gravējums), ir devies atgūt savu sākotnējo spožumu un atbrīvoties no kara laikā gūtajām četrām šautajām brūcēm.  Baznīcas iekštelpās ir nomainīts grīdas segums, tiek restaurēti soli, kas tiks aprīkoti ar apsildes elementiem.  Ekspozīcijai, siltumnoturībai un ēkas neierobežotai pieejamībai tiek iebūvēta ekspozīcijas stikla siena, kas nodrošinās ekspozīcijas pieejamību 24 stundas diennaktī. Projekts paredz sakārtot iekštelpu apkures sistēmu kā arī nomainīt esošos logus uz baznīcas vēsturiskajiem logiem iespējami pietuvināta dizaina rūtīm. Logu izgatavošanu esam uzticējuši Kocēnu novada uzņēmējam SIA ''WoodHeart''.

  Domājot par pielāgotību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pie baznīcas ieejas tiks ierīkota uzbrauktuve personām ar kustību traucējumiem. Ekspozīcijas telpā izvietots apraksts Braila rakstā.

  Lai radītu gatavību lielāka apmeklētāju skaita uzņemšanai, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiek izbūvēts automašīnu stāvlaukums.

  Īpaši sarežģīts un rūpīgs darbs gan no projektētāja, gan būvuzņēmēja ir paveikts vēsturiskā un sagurušā koka guļbūves kalpotāja namiņa pārtapšanā par staltu Rubenes baznīcas vēstures stāsta liecinieci.

  Multimediālās ekspozīcijas ''Pa Hronikas pēdām'' vēsturisko liecību 3D modulācijas ekspozīcijas objektu izveidošanu un instalācijas uzstādīšanu nodrošina pieredzējušais uzņēmums SIA ''DdStudio''.

  Pasūtītāja dotais uzstādījums ar ietverto nosaukumu – ''Pa Hronikas pēdām'' ir pietiekami universāls un uzdod veidot atraktīvu ekspozīciju par būtiskiem kultūrvēstures notikumiem ne tikai lokālā vai Latvijas mēroga, bet plašākā reģiona kontekstā. Ekspozīcijas stāstu veidos selektīvi atlasīti, akcentēti notikumi un norises ar kopīgu kontekstu, izceļot Rubeni, kas pašlaik manifestējas kā vienīgā vai vismaz centrālā vieta priestera Indriķa/Henriha darbības un tā Hronikas atspoguļotāja.

  Ekspozīcijas sadaļu vienojošs motīvs Divi priesteri: Livonijas Indriķa/Henriha un Kristofs Harders. Personības, kuras saistītas ar Rubenes draudzi un notikumiem ar 500 gadu laika distanci.

  Indriķa Livonijas hronika ir pirmais pilnīgākais rakstītās vēstures avots, kas stāsta par notikumiem Baltijā 12. gs. beigās un 13. gs. pirmajos gadu desmitos. Lai gan Hronikā tēlotie notikumi neaptver pat nepilnu pusgadsimtu, politiskās, ekonomiskas un kultūras dzīves jautājumus Latvijas un Igaunijas vēsturi tā atspoguļo tik spilgti kā neviena cita šī laika hronika vai dokuments.

  Kā vēstīts iepriekš, projekta vadošais partneris ir Siguldas novada dome, partneri Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze.

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes aktivitātēm ir 237 677,00 eiro, tajā skaitā Kocēnu novada domes priekšfinansējums Snieguma rezerves nodrošināšanai 14 498,30 eiro, Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums 41 943,00 eiro.

  Projekta īstenošanas termiņš saistībā ar arheoloģiskajiem izrakumiem, vēsturisko logu izpētes darbiem un izmaiņu iekļaušanu tehniskajā projektā pagarināts līdz 2020. gada nogalei.

  Publicēja 2020. gada 31. marts 23:30 plkst. Kristers Blūms
 • Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem
  No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

  Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav. Saimniecības turpina izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.”

  Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.

  Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.

  Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

  Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”.

  Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

  Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
  Publicēja 2020. gada 31. marts 22:50 plkst. Kristers Blūms
Parāda ziņas 1 - 15 no 3945. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1