Nolikums


Skriešanas seriāla rudens sezona 
VAIDAVAS CILPAS 2017 
NOLIKUMS
Organizators 
Kocēnu novada dome sadarbībā ar Kocēnu sporta skolu un Ziemeļvidzemes orientēšanās centru. 

Laiks un vieta 
Vaidavas ezera pludmalē, Vaidavā (Vaidavas pagasts, Kocēnu novads). Brīvais starts no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00. Reģistrācija un SPORTident izsniegšana no plkst. 17.30 (dalībnieki var izmantot personīgas SPORTident, kas jāpiereģistrē startā). 

Norises datumi 
 1. posms – 5. oktobrī; 
 2. posms – 12. oktobrī; 
 3. posms – 19. oktobrī; 
 4. posms – 26. oktobrī; 
 5. posms – 02. novembrī.
Dalībnieki 
Startē ikviens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji. Organizatori neatbild par sacensību laikā iegūtām traumām. 

Pieteikšanās 
Sacensību norises dienā norises vietā vai iepriekš līdz katras trešdienas plkst.18:00 tiešsaistē.

Dalības maksa 
 • Vecuma grupām S,V10 un S,V13 - bez maksas; 
 • Vecuma grupām S,V16 – 1,00 EUR; 
 • Parējām grupām – 2,00 EUR. 
Distance, dalībnieku vecuma grupas un kontrollaiks

Visi dalībnieki startē vienā distancē ar apļa garumu 1,20 km.

Dzimšanas gads

Grupa

Distance

Kontrollaiks

2007. gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-as

S10;

V10

1,20 km

Līdz 30 min

2004. - 2006. gadā dzimušie/-ās

S13;

V13

1,20 km

Līdz 30 min

2001. - 2003. gadā dzimušie/-ās

S16;

V16

1,20 km

Līdz 30 min

1978. – 2000. gadā dzimušie/-ās

S20;

V20

1,20 km

Līdz 60 min

1963. - 1977. gadā dzimušie/-ās

S40;

V40

1,20 km

Līdz 60 min

1962. gadā dzimušie/-ās un vecāki/-as

S55;

V55

1,20 km

Līdz 60 min

Nūjotāji - viena vecuma grupa visiem

S;

V

1,20 km

Līdz 60 min


 • Distance marķēta ar gaismu atstarojošiem elementiem. 
 • Ar distances attēlojumu kartē varēs iepazīties Kocēnu novada domes mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv ne vēlāk kā divas dienas pirms pirmā sacensību posma. 
 • Skriešana norisināsies pa takām ar grants, grunts, asfaltbetona segumu, koku sakņu atklājumiem vai dabīgiem šķēršļiem. 
 • Visu vecuma grupu dalībnieki skrien, nūjo pa vienu distanci noteiktā laika limita ietvaros. Dalībnieks pats seko pavadītajam laikam distancē uz datora lielā pulksteņa starta vietā. Tiek fiksēti pilnie noskrietie apļi dalībnieku grupas noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, t.i. var skriet īsāku laika posmu nekā noteikts konkrētajai vecuma grupai, bet pārsniedzot noteikto maksimālo laika limitu - tas netiek ņemts vērā. 
 • Apļu laika kontroles uzskaitei tiks izmantota SPORTident atzīmēšanās iekārta. Uzsākot skrējienu, startā jāatzīmējas ar SPORTident. Turpmāk jāatzīmējas pēc katras cilpas veikšanas starta/finiša zonā. Pārtraucot distanci, jāatzīmējas finišā. Organizatoru SPORTident jānodod sekretariātā uzreiz pēc finišēšanas. 
 • Distances veikšanai dalībnieks izmanto personīgo rokas vai pieres lukturīti. Organizatori gaismas lukturīšus neizsniedz.
Vērtēšana
Kopvērtējumā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi (prioritārā secībā): 
 • 4 (četros) labākajos posmos veiktais apļu skaits. Vērtē pilnos noskrietos apļus, kas veikti katras dalībnieku grupas atbilstošā kontrollaikā. Apļu skaitu kontroli veiks ar SPORTident. Tiks fiksēts arī distances laiks, kas būs kā kontroles mehānisms katram dalībniekam savu spēku pārbaudei. 
 • Ja kopvērtējumā dalībniekiem sakrīt apļu skaits, tad tiek ņemts vērā, cik posmos attiecīgie dalībnieki ir piedalījušies. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš piedalījies visos posmos. 
 • Ja sakrīt posmu skaits, kuros dalībnieki ir piedalījušies, tiek ņemts vērā dalībnieka pēdējā posmā veikto apļu skaits. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš pēdējā posmā ir veicis vairāk apļu. 
 • Ja sakrīt pēdējā posmā veikto apļu skaits, augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš distanci veicis ātrākā laikā. 

Apbalvošana
 • Visi rezultāti tiks publicēti www.kocenunovads.lv
 • Kopvērtējuma apbalvošanas norises vieta un laiks tiks paziņots ne vēlāk kā līdz 02.novembrim. 1. - 3. vietas ieguvēji kopvērtējumā katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām. 
Īpašie noteikumi 
 • Organizatora SPORTident nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir 40,00 EUR. 
 • Ja dalībnieks kaut vienā cilpā saīsinās distanci, viņa rezultāts tiks anulēts. 
 • Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot par to www.kocenunovads.lv.
Comments