Nolikums

Skriešanas seriāls “Sietiņieža cilpas 2016”
Nolikums 


Organizators: Kocēnu novada dome sadarbībā ar Ziemeļvidzemes orientēšanās centru un Kocēnu sporta klubu.

Laiks un vieta: Stāvlaukums pie Sietiņieža, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

Brīvais starts no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00.

Reģistrācija un SPORTident izsniegšana no plkst. 17.30.

Dalībnieki var izmantot personīgas SPORTident, kas jāpiereģistrē startā.

Norises datumi:

 • 1. posms 6. oktobrī;

 • 2. posms 13. oktobrī;

 • 3. posms 20. oktobrī;

 • 4. posms 27. oktobrī;

 • 5. posms 3. novembrī;

 • Apbalvošana - 10. novembrī.

Dalībnieki: startē ikviens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji. Organizatori neatbild par sacensību laikā iegūtām traumām.

Pieteikšanās: sacensību norises dienā sacensību norises vietā.

Dalības maksa:

 • Bērniem līdz 11 gadu vecumam - bez maksas;

 • Bērniem un jauniešiem vecumā no 12 gadiem līdz 17 gadiem – 1,00 EUR;

 • Jauniešiem no 18 gadu vecuma un pieaugušajiem – 2,00 EUR.

Distance, dalībnieku vecuma grupas un kontrollaiks:

Visi dalībnieki startē vienā distancē ar apļa garumu 1,20 km.


Dzimšanas gads

Grupa

Distance

(cilpas garums)

Kontrollaiks

2006. gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-ās

S10

V10

1,20 km

Līdz 30 min.

2003. - 2005. gadā dzimušie/-ās

S13

V13

1,20 km

Līdz 30 min

2000. - 2002. gadā dzimušie/-ās

S16

V16

1,20 km

Līdz 30 min

1977. – 1999. gadā dzimušie/-ās

S20

V20

1,20 km

Līdz 60 min

1962. - 1976. gadā dzimušie/-ās

S40

V40

1,20 km

Līdz 60 min

1961. gadā dzimušie/-ās un vecāki/-ās

S55

V55

1,20 km

Līdz 60 min

Nūjotāji - viena vecuma grupa visiem

S

V

1,20 km

Līdz 60 min

Distance būs marķēta ar koka mietiņiem, uz kuriem būs zīmes ar gaismu atstarojošiem elementiem.

Ar distances attēlojumu kartē varēs iepazīties Ziemeļvidzemes orientēšanās centra mājaslapā internetā www.zvoc.lv un Kocēnu novada domes mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv ne vēlāk kā divas dienas pirms kārtējā sacensību posma.

Skriešana norisināsies pa takām ar grants, grunts, koku sakņu atklājumiem vai dabīgiem šķēršļiem.

Visu vecuma grupu dalībnieki skrien, nūjo pa vienu distanci noteiktā laika limita ietvaros. Dalībnieks pats seko pavadītajam laikam distancē uz datora lielā pulksteņa starta vietā.

Tiek fiksēti pilnie noskrietie apļi dalībnieku grupas noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, t.i. var skriet īsāku laika posmu nekā noteikts konkrētajai vecuma grupai, bet nedrīkst pārsniegt noteikto maksimālo laika limitu.

Laika kontrole ar SPORTident tiks izmantota apļu uzskaitei. Uzsākot skrējienu, startā jāatzīmējas ar SPORTident. Turpmāk jāatzīmējas pēc katras cilpas veikšanas. Pārtraucot distanci, jāatzīmējas finišā. Organizatoru SPORTident jānodod sekretariātā uzreiz pēc finišēšanas.

Distances veikšanai dalībnieks izmanto personīgo rokas bateriju vai pieres lukturīti. Organizatori gaismas lukturīšus neizsniegs.

Vērtēšana:

Kopvērtējumā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi (prioritārā secība):

 • 3 (trijos) labākajos posmos veiktais apļu skaits. Vērtē pilnos noskrietos apļus, kas veikti katras dalībnieku grupas atbilstošā kontrollaikā. Apļu skaitu kontroli veiks ar SPORTident. Tiks fiksēts arī distances laiks, kas būs kā kontroles mehānisms katram dalībniekam savu spēku pārbaudei.

 • Ja kopvērtējumā dalībniekiem sakrīt apļu skaits, tad tiek ņemts vērā, cik posmos attiecīgie dalībnieki ir piedalījušies. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš piedalījies vairāk posmos.

 • Ja sakrīt posmu skaits, kuros dalībnieki ir piedalījušies, tiek ņemts vērā dalībnieka pēdējā posmā veikto apļu skaits. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš pēdējā posmā ir veicis vairāk apļu.

 • Ja sakrīt pēdējā posmā veikto apļu skaits, augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš distanci veicis ātrākā laikā.

Apbalvošana:

Rezultāti tiks publicēti www.zvoc.lv un www.kocenunovads.lv.

Kopvērtējuma apbalvošana notiks 10. novembrī pēc plkst. 19.00 sacensību norises vietā pēc Lāčplēša dienai veltīta skrējiena norises.

1. - 3. vietas ieguvēji kopvērtējumā katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām.

Īpašie noteikumi:

 • Organizatora SPORTident nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir 40,00 EUR.

 • Ja dalībnieks kaut vienā cilpā saīsinās distanci, viņa rezultāts tiks anulēts.

 • Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot par to www.kocenunovads.lv.  

Ċ
Krista Gromova,
2016. gada 25. okt. 06:13
Comments