KONTAKTI‎ > ‎Sociālais dienests‎ > ‎

Kocēnu novada domes Sociālā dienesta darbības prioritātes un pamatvirzieni


Kocēnu novada domes Sociālā dienesta darbības prioritātes un pamatvirzieni
 • Balstoties uz inovatīvu dienesta attīstību, nodrošināt Kocēnu novadā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvusociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.
 • Veicināt personu aktīvu līdzdarbību savas ģimenes sociālās situācijas uzlabošanā un veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.
 • Nodrošināt augstu klientu apkalpošanas un darbinieku apmierinātības līmeni.

Sociālā dienesta darbības kārtību nosaka Kocēnu novada domes Sociālā dienesta nolikums


Kocēnu novada domes Sociālais dienests pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina:
 • Sociālo palīdzību (materiāls atbalsts) - pabalstu izmaksa pēc iedzīvotāju iesnieguma saņemšanas, ienākumu deklarācijas (materiālo resursu) un sociālās situācijas izvērtēšanas.

Tiesības saņemt sociālos pabalstus Kocēnu novadā ir:
 • trūcīga persona ( ģimene), ja ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz 128,06 EUR;
 • maznodrošināta persona ( ģimene), ja ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz 215,00 EUR;
 • vecuma pensionārs, kurš dzīvo viens, un  kuram ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, un ienākumi ir mazāki par 301,00 EUR mēnesī;
Atgādinām, ka trūcīgai un maznodrošinātai personai ( ģimenei):
 • nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums;(par nekustamo īpašumu Kocēnu novadā netiek uzskatīts viens lauksaimniecības zemes un/vai meža īpašums, kura platība nepārsniedz 5 ha, kur dzīvo un ir deklarēts iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga mājsaimniecība ar iesniedzēju un kurām nepieder citi nekustamie īpašumi).
 • nepieder vairāk par vienu motorizētu transportlīdzekli;(Kocēnu novadā personai, ģimenei var piederēt viens transportlīdzeklis ne jaunāks par 10 gadiem, kas uz statusa piešķiršanas brīdi personas vai ģimenes īpašumā ir ilgāk par 12 mēnešiem)
 • nav noslēgusi uztura līgumu.
 • persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā.
Atbilstību trūcīgas personas ( ģimenes) statusam izvērtē, pamatojoties uz: 
 • 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmo daļu;
 • Kocēnu novada domes 05.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2014 “Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes ( personas) statusam Kocēnu novadā”.
Atbilstību maznodrošinātas personas ( ģimenes) statusam izvērtē, pamatojoties uz:
 • 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmo daļu;
 • Kocēnu novada domes 30.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 “Par maznodrošinātās ģimenes vai personas statusa noteikšanu Kocēnu novadā”;
 • Kocēnu novada domes 05.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2014 “Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes ( personas) statusam Kocēnu novadā”.

Pabalstu veidus, pieprasīšanas un izmaksas kārtību nosaka Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 5/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā"


Pabalstu veidi, ko piešķir novada iedzīvotājiem konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot viņu materiālos resursus, ar mērķi nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas un noteikt pašvaldības sociālās labklājības sistēmu.

Materiālo atbalstu sniedz personai vai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Kocēnu novadā (izņemot materiālu atbalstu audžuģimenei), lai atbalstītu pašvaldības iedzīvotājus noteiktās dzīves situācijās.


Pabalstu pieprasīšanas un izmaksas kārtību nosaka Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 6/2014  "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"

 • Sociālos pakalpojumus (pakalpojumi, kurus sniedz dažādi speciālisti un institūcijas) - emocionāls atbalsts un konkrēta, situācijai atbilstoša, palīdzība novada iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj atrisināt problēmu.
 • Valsts finansēts asistenta pakalpojums (personām ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5- 18 gadu vecumam ar invaliditāti)
 • Īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi institūcijās pilngadīgām personām un bērniem (krīzes centri, ārpusģimenes aprūpe, pansionāti);
 • Īslaicīga dzīvesvietas jautājuma risināšana - Krīzes dzīvoklis un Sociālās dzīvojamās telpas piešķiršana.
 • Individuālās psihologu konsultācijas - izpētes testi, atzinumu sniegšana dienesta klientiem un novada pastāvīgajiem iedzīvotājiem.
 • Aprūpe mājās - sociālās aprūpes pakalpojumi vientuļiem(kuriem nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) pensionāriem personas dzīves vietā.
 • Dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu valsts apmaksātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem SIVA ( sociālās integrācijas valsts aģentūra) un VDEĀK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija)
 • Starpinstitucionālās sanāksmes – sociālo gadījumu risināšana, iesaistot vairāku nozaru pārstāvjus (bāriņtiesu, policiju, izglītības iestādi u.c.) kopīgam darbam ar ģimeni krīzes pārvarēšanai
 • Eiropas Komisijas pārtikas paku izdalīšana vistrūcīgākajiem novada iedzīvotājiem.
 • Valmieras novada fonda sniegtās palīdzības nogādāšana novada iedzīvotājiem (paciņas vientuļajiem senioriem, labdarības akcija «Skolas soma»).
 • Humānās palīdzības, (mazlietotu apģērbu mēbeļu un sadzīves priekšmetu) saņemšana un nodošana maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.Sociālā dienestā izmaksājamo pabalstu veidi un to saņēmēju mērķagrupas

Lai izvērtētu personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusam jāvēršas Kocēnu novada domes Sociālajā dienestā Kocēnos Alejas ielā -8 vai pie attiecīgā pagasta sociālā darbinieka un jāaizpilda ienākumu un materiālo resursu  deklarācija.

Nr.

Pabalsta veids

Pabalsta apmērs (EUR)

Pabalsta saņēmējs

1.

GMI pabalsts

Līdz 53 EUR (vienu reizi mēnesī)

 • Trūcīgas ģimenes loceklis/trūcīga persona, kuras ienākumi ir zem 53.00 euro 

2.

Dzīvokļa pabalsts

120 EUR (vienu reizi 12 mēnešos)

 • Trūcīga vai maznodrošināta ģimene/persona

3.

Dzīvokļa pabalsts

Līdz 20 EUR (vienu reizi mēnesī)

 • Bārenis vai bez vecāku gādības palicis jaunietis, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

4.

Brīvpusdienas 100% apmērā skolēniem (Kocēnu novada pašvaldībā esošās iestādēs)

Noteikts pašvaldības  noslēgtajā līgumā ar  ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju

 • Bērni, kuri mācās novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs 

5.

Brīvpusdienu atlaide vidusskolā


Līdz 1,50 EUR dienā

 • Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērns, kurš apgūst vispārējo vidējo izglītību 

6.

Uztura maksu atlaide pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā

Noteikts pašvaldības noslēgtajā  līgumā ar  ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju

 • Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu piecgadīgais un sešgadīgais bērns, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 • Daudzbērnu ģimenes bērns, kurš apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi 

7.

Uztura maksu atlaide pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā

Noteikts pašvaldības noslēgtajā  līgumā ar  ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju

 • Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērns, kurš vēl neapgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu 

8.

Ikmēneša pabalsts veselības aprūpei

Līdz 50 EUR (vienu reizi mēnesī natūrā ar pārskaitījumu aptiekai)

 • Trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte un konkrētai diagnozei ar ārsta izziņu noteikti regulāri lietojami medikamenti. 

9.

Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai

30% apmērā no ārstniecības izdevumu summas, esošā gada laikā  nepārsniedzot 150 EUR 

 • Maznodrošinātām personām, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas ( 2018.gadā 50% no 430 EUR =215 EUR) 70% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas atsevišķi dzīvojošam pensionāram, kurš dzīvo viens un personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura dzīvo viena (2018.gadā 70% no 430 EUR +301 EUR)

10.


Materiāls atbalsts bēru gadījumā

100 EUR

 • Persona, kura uzņēmusies veikt Kocēnu novada administratīvajā teritorijā deklarētas personas apbedīšanu

11

Pabalsts krīzes situācijā

Līdz 215 EUR

 • Piešķir personai (ģimenei) neizvērtējot viņu ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

12.

Materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

200 EUR

 • Viens no bērna vecākiem, ja abi bērna vecāki un bērns ir deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

13.

Materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

100 EUR

 • Viens no bērna vecākiem, ja tikai viens no bērna vecākiem un bērns ir deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

14.

Materiāls atbalsts audžuģimenei (bērna uzturam)

215 EUR mēnesī (par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai)

258 EUR mēnesī  (par bērnu no 7-18 gadu vecuma sasniegšanai)

 • Audžuģimene, kurā uzturas bērns, par kura ievietošanu ir lēmusi Kocēnu novada bāriņtiesa

15.

Materiāls atbalsts audžuģimenei (apģērba un mīkstā inventāra iegādei)

75 EUR ( vienu reizi gadā)

 • Audžuģimene, kurā uzturas bērns, par kura ievietošanu ir lēmusi Kocēnu novada bāriņtiesa

16.

Materiāls atbalsts dzīves jubilejā

30 EUR

 • Personai 80, 85, 90 gadu jubilejā, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

 • Personai 91 gada jubilejā un turpmāk katru gadu, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada teritorijā

17.

Materiāls atbalsts dzīves jubilejā

150 EUR

 • Personai 100 gadu jubilejā, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

18.

Materiāls atbalsts mājokļa pielāgošanai

285 EUR(vienu reizi piecos gados viena mājokļa pielāgošanas izdevumiem)


 • Persona ar 1. grupas invaliditāti, kura pārvietojas ratiņkrēslā un kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

19.

Par izdevumu segšanu, uzturoties pansionātā


 • Vientuļa persona (kurai nav LR Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kura sasniegusi pensijas vecumu un kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

 

Pabalsti tiek izmaksāti personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā!