KONTAKTI‎ > ‎

Sociālais dienests

KONTAKTINFORMĀCIJA

 Speciālists TelefonsE-pasts 

Dienesta vadītāja

Solvita Rumba


27891673
 
solvita.rumba@kocenunovads.lv

soc.dienests@kocenunovads.lv  
 Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Sandra Eglīte

 
25414982
  
sandra.eglite@kocenunovads.lv

Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators

Sarmīte Bračka

 

27891674 
 

sarmite.bracka@kocenunovads.lv

Sociālās aprūpētāja

Inese Lapsiņa

 

  
 

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām

Antra Ulmane


29232478

 

antra.ulmane@kocenunovads.lv

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma

Sanda Kakse

 

25636999 
 

sanda.kakse@kocenunovads.lv

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Sanita Dārziņa

 

28685852

 
sanita.darzina@kocenunovads.lv 
 Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem  

Eva Gulbe - Zāģere


25445245

 

eva.gulbe-zagere@kocenunovads.lv

Psihologi Kocēnu novadā

Vineta Gončare, Inese Ķirse, Iveta Kreišmane


28685852


 
soc.dienests@kocenunovads.lv 


PIEŅEMŠANAS LAIKI

Kocēnos

Pieņem sociālā darbiniece Sanita Dārziņa

Pirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00

Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00


Dikļos

Pieņem sociālā darbiniece Anna Larionova

Pirmdienās: 13.00 -17.30

Trešdienās: 8.30 - 12.00

 

Dauguļos

Pieņem sociālā darbiniece Anna Larionova

Katra mēneša otrajā pirmdienā: 10.00 - 12.00


Vaidavā

Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane

Pirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00

Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00


Rubenē

Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane

Otrdienās: 9.00 - 14.00


Bērzainē

Pieņem sociālā darbiniece Sanda Kakse

Otrdienās: 10.00 - 12.00; 13.00 - 16.00


Zilākalnā

Pieņem sociālā darbiniece Sanda Kakse

Pirmdienās: 13.00 - 17.30

Trešdienās:  8.30 - 12.00Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba pieņem iedzīvotājus:

• Kocēnos - katra mēneša pirmajā trešdienā sociālā dienesta telpās no plkst. 9.00 - 12.00

• Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagastā - pēc iepriekšējas vienošanās (zvanīt pa tālr. 27891673)


PĀRSKATS PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU, MATERIĀLO ATBALSTU UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 
KOCĒNU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM NO 2011. GADA LĪDZ 2016. GADAMKOCĒNU NOVADA DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBAS PRIORITĀTES UN PAMATVIRZIENI


 • Balstoties uz inovatīvu dienesta attīstību, nodrošināt Kocēnu novadā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvusociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

 • Veicināt personu aktīvu līdzdarbību savas ģimenes sociālās situācijas uzlabošanā un veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.

 • Nodrošināt augstu klientu apkalpošanas un darbinieku apmierinātības līmeni.

Sociālā dienesta darbības kārtību nosaka Kocēnu novada domes Sociālā dienesta nolikums Kocēnu novada domes Sociālais dienests pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina

 • Sociālo palīdzību (materiāls atbalsts) - pabalstu izmaksa pēc iedzīvotāju iesnieguma saņemšanas, ienākumu deklarācijas (materiālo resursu) un sociālās situācijas izvērtēšanas.

Tiesības saņemt sociālos pabalstus Kocēnu novadā ir:

   • personai vai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss;

   • vientuļam pensionāram vai vientuļai personai ar invaliditāti (kuram nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kura ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 260,00 euro;

   • pensionāram, kurš dzīvo viens, atsevišķi no bērniem, un kura ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 180,00 euro.


Pabalstu veidus, pieprasīšanas un izmaksas kārtību nosaka Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 5/2014 (ar grozījumiem 18/2014) "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā"


Pabalstu veidi, ko piešķir novada iedzīvotājiem konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot viņu materiālos resursus, ar mērķi nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas un noteikt pašvaldības sociālās labklājības sistēmu.

Materiālo atbalstu sniedz personai vai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Kocēnu novadā (izņemot materiālu atbalstu audžuģimenei), lai atbalstītu pašvaldības iedzīvotājus noteiktās dzīves situācijās.

  • materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

  • materiāls atbalsts audžuģimenei;

  • materiāls atbalsts bēru gadījumā;

  • materiāls atbalsts dzīves jubilejās;

  •  materiāls atbalsts pirmās grupas invalīdiem mājokļa pielāgošanai;

  • brīvpusdienas Kocēnu novada vispārizglītojošo iestāžu audzēkņiem;


Pabalstu pieprasīšanas un izmaksas kārtību nosaka Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 6/2014 (ar grozījumiem 20/2014) "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"


 • Sociālos pakalpojumus (pakalpojumi, kurus sniedz dažādi speciālisti un institūcijas) - emocionāls atbalsts un konkrēta, situācijai atbilstoša, palīdzība novada iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj atrisināt problēmu.

 • Valsts finansēts asistenta pakalpojums (personām ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5- 18 gadu vecumam ar invaliditāti)

 • Īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi institūcijās pilngadīgām personām un bērniem (krīzes centri, ārpusģimenes aprūpe, pansionāti);

 • Īslaicīga dzīvesvietas jautājuma risināšana - Krīzes dzīvoklis un Sociālās dzīvojamās telpas piešķiršana.

 • Individuālās psihologu konsultācijas izpētes testi, atzinumu sniegšana dienesta klientiem un novada pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

 • Aprūpe mājās - sociālās aprūpes pakalpojumi vientuļiem(kuriem nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) pensionāriem personas dzīves vietā.

 • Dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu valsts apmaksātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem SIVA( sociālās integrācijas valsts aģentūra) un VDEĀK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija)

 • Starpinstitucionālās sanāksmes – sociālo gadījumu risināšana, iesaistot vairāku nozaru pārstāvjus (bāriņtiesu, policiju, izglītības iestādi u.c.) kopīgam darbam ar ģimeni krīzes pārvarēšanai

 • Eiropas Komisijas pārtikas paku izdalīšana vistrūcīgākajiem novada iedzīvotājiem.

 • Valmieras novada fonda sniegtās palīdzības nogādāšana novada iedzīvotājiem (paciņas vientuļajiem senioriem, labdarības akcija «Skolas soma»).

 • Humānās palīdzības, (mazlietotu apģērbu mēbeļu un sadzīves priekšmetu) saņemšana un nodošana maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.SOCIĀLĀ DIENESTĀ IZMAKSĀJAMO PABALSTU VEIDI UN TO SAŅĒMĒJU MĒRĶGRUPAS

Nr.

Pabalsta veids

Pabalsta apmērs (EUR)

Pabalsta saņēmējs

1.

GMI pabalsts

Līdz 49,80 (vienu reizi mēnesī)

 • Trūcīgas ģimenes loceklis/trūcīga persona, kuras ienākumi ir zem 49,80 euro

2.

Dzīvokļa pabalsts

115,00 (vienu reizi gadā)

 • Trūcīga ģimene/persona

 • Vientuļš pensionārs, vientuļa persona ar invaliditāti (kurai nav LR Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) (ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 260,00euro)

 • Pensionārs, persona ar invaliditāti, kura dzīvo viena, atsevišķi no bērniem (ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 180,00euro)

3.

Dzīvokļa pabalsts

Līdz 20,00 (vienu reizi mēnesī)

 • Bārenis vai bez vecāku gādības palicis jaunietis, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

4.

Brīvpusdienas 100% apmērā skolēniem (Kocēnu novada pašvaldībā esošās iestādēs)


 • Bērni, kuri mācās novada vispārizglītojošās skolās

 • Trūcīgo ģimeņu bērni, kuri apgūst pamatizglītības programmu no 2.-9.klasei Valmieras 2. Vidusskolā (izņemot vakara (maiņu) vidusskolu)

5.

Brīvpusdienu atlaide vidusskolā


Līdz 1,50 dienā

 • Trūcīgo ģimeņu bērns, kurš apgūst vispārējo vidējo izglītību

6.

Uztura maksu atlaide pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā


 • Trūcīgo ģimeņu piecgadīgais un sešgadīgais bērns, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu

 • Daudzbērnu ģimenes bērns

7.

Uztura maksu atlaide pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā


 • Trūcīgo ģimeņu bērns, kurš vēl neapgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu

 • Piecgadīgais un sešgadīgais bērns, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu

8.

Pabalsts veselības aprūpei

Līdz 40,00 (vienu reizi mēnesī - aptiekā)

 • Trūcīgas ģimenes loceklis vai trūcīga persona, kurai piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte

 • Vientuļš pensionārs, vientuļa persona ar invaliditāti (kurai nav LR Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kurai piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte (ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 260,00 euro)

9.

Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai

30% apmērā no ārstniecības izdevumu summas, nepārsniedzot 150,00 (vienu reizi gadā)

 • Persona, kura sasniegusi pensijas vecumu un kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 260,00 euro)10.Apbedīšanas pabalsts – ārkārtas situācijā260,00

 • Trūcīga persona, ja tās ģimenes loceklis vai apgādībā bijusi persona ir mirusi un ja tai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu (mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Kocēnu novada administratīvajā teritorijā)

11

Materiāls atbalsts bēru gadījumā

100,00

 • Persona, kura uzņēmusies veikt Kocēnu novada administratīvajā teritorijā deklarētas personas apbedīšanu

12.

Pabalsts ārkārtas gadījumos

līdz 215,00

 • Persona, kura ir ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ)

13.

Materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

200,00

 • Viens no bērna vecākiem, ja abi bērna vecāki un bērns ir deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

14.

Materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

100,00

 • Viens no bērna vecākiem, ja tikai viens no bērna vecākiem un bērns ir deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

15.

Materiāls atbalsts audžuģimenei (bērna uzturam)

145,00 (ikmēneša)

 • Audžuģimene, kurā uzturas bērns, par kura ievietošanu ir lēmusi Kocēnu novada bāriņtiesa

16.

Materiāls atbalsts audžuģimenei (apģērba un mīkstā inventāra iegādei)

75,00 (vienreizējs)

 • Audžuģimene, kurā uzturas bērns, par kura ievietošanu ir lēmusi Kocēnu novada bāriņtiesa

17.

Materiāls atbalsts dzīves jubilejā

30,00

 • Personai 80, 85, 90 gadu jubilejā, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

 • Personai 91 gada jubilejā un turpmāk katru gadu, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada teritorijā

18.

Materiāls atbalsts dzīves jubilejā

150,00

 • Personai 100 gadu jubilejā, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

19.

Materiāls atbalsts mājokļa pielāgošanai

285,00

(vienu reizi piecos gados viena mājokļa pielāgošanas izdevumiem)

 • Persona ar 1. grupas invaliditāti, kura pārvietojas ratiņkrēslā un kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

20.

Par izdevumu segšanu, uzturoties pansionātā


 • Vientuļa persona (kurai nav LR Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kura sasniegusi pensijas vecumu un kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

 

esf_pilotprojekts3.gif


Iesnieguma veidlapas:

Saistošie noteikumi:

  

ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 16. marts 02:51
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 16. marts 02:51
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
Ċ
Eva Eglīte,
2017. gada 19. sept. 13:43
Comments