KONTAKTI‎ > ‎Dzimtsarakstu nodaļa‎ > ‎

Laulību reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu cenrādis:

Pakalpojuma veidsValsts nodeva (EUR)Dokumentu noformēšana/ ceremonijas organizēšana (EUR)Kopējā maksa (EUR)
Svinīga laulību reģistrācija, ja viens no laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā14,00 20,00 34,00 
Svinīga laulību reģistrācija, ja laulātie nav deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā14,00 30,0044,00 
Svinīga laulību reģistrācija Kocēnu novada pagastu pārvaldēs14,0060,0074,00 
Svinīga laulību reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē 14,00 10,0024,00 

Pakalpojumu cenrādis spēkā no 01.09.2014.

Kocēnu novada domes norēķinu rekvizīti


         • Atbilstoši Civillikumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai Civillikumā norādīto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi.
         • Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.
         • Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
         • Pēc laulības noslēgšanas izsniedz laulības apliecību.

Iesnieguma par laulības noslēgšanu un citu dokumentu iesniegšana:

         • Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
         • Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus - pasi vai personas apliecību (eID).

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
         • bijušā laulātā miršanas apliecību;
         • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
         • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
         • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
 • Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.
 • Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Šķēršļi laulības noslēgšanai:
 • Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.
 • Tāpat aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto un aizbildnim ar aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības. Aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

http://kocenunovads.lv/upl_files/kaazu_piedaavaajums_09072014.pdf
Comments