KONTAKTI‎ > ‎

Bāriņtiesa

barintiesa@kocenunovads.lv

 AmatsVārds, uzvārds    
Telefons    
  E-pasts  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 Dace Jukāma
27891660


dace.jukama@kocenunovads.lv

barintiesa@kocenunovads.lv 

 Bāriņtiesas sekretāre

Anda Liezere 

27891660 

anda.liezere@kocenunovads.lv

barintiesa@kocenunovads.lv


Kocēnos bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Jukāma pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (tālr. 28653999):
 • pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00;
 • trešdienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.00.
 • ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00.
Zvanīt darba laikā - katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.

Par iedzīvotāju pieņemšanu Kocēnu novada Dikļu, Vaidavas, Zilākalna un Bērzaines pagastos zvanīt: 28653999 vai 27891660.

Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:

Adopcija - iesniegums par personas atzīšanu par adoptētāju jāiesniedz dzīvesvietas bāriņtiesā personīgi.

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana 
Bāriņtiesā jāiesniedz: 
 1. iesniegums par apliecības izgatavošanu;
 2. bērna fotogrāfija;
 3. pilngadību sasniegušajiem bērniem- izglītības iestādes izziņa par to, ka ir sekmīgs audzēknis.

Bērnu tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

Pašvaldības sociālais dienests bērna ārpusģimenes aprūpes laikā sniedz palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē. Atbilstoši LR Civillikuma 203.panta trešajā daļā noteiktajam, ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākiem aizgādības tiesības.

Aizgādnība

 • personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu, gara slimības vai plānprātības dēļ un tās mantai;
 • personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • mantojumam
 • testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa aizgādņus pirmām kārtām izvēlas no Civillikuma 355. vai 661.pantā minētajām personām un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības. 

Vecāku domstarpību izšķiršana


Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:

 • Bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
 • Bērna un vecāku domstarpības;
 • Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

Mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:

 • Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai;
 • Bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu;
 • Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus. 

 

Apliecinājumu funkciju izpilde

Notariālās darbības

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79.pants) tiek iemaksātas novada domes kasē. 

Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:

Darījuma akta projekta sagatavošana  
 11,38 EUR
Darījuma apliecināšana 
7,11 EUR 
Testamenta sastādīšana vai atsaukšana 
 18,50 EUR
Testamenta pieņemšana glabāšanā 
34,15 EUR  
Pilnvaras sagatavošana4,27 EUR 
 Pilnvaras apliecināšana 2,85 EUR
Paraksta apliecināšana 
2,85 EUR  
 Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana1,42 EUR par katru lappusi 
Noraksta vai izraksta sastādīšana 
1,42 EUR par katru lappusi 
 Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana 0,43 EUR par katru lappusi
 Paziņojuma izsniegšana 4,27 EUR
 Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu 4,27 EUR
 Nostiprinājuma lūguma sastādīšana 7,11 EUR
Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma 
 4,27 EUR
Mantojuma saraksta sastādīšana 
 48,38 EUR
 Cita veida dokumentu sastādīšana 4,27 EUR par katru lappusi

Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.

Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglinājumus. 

Noderīga informācija

LR Labklājības ministrija

Par adopciju

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpēs nodrošināšanai Apvienotajā Karalistē     Inforgrafika


Apakšlapas (1): Aktualitātes
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 10. dec. 07:05
Ċ
Atis Rudzītis,
2017. gada 3. janv. 22:35
Ċ
Atis Rudzītis,
2016. gada 5. marts 03:34
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 24. apr. 06:28
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 15. apr. 22:50
Ċ
Elīna Upīte,
2019. gada 30. apr. 03:30