KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎

KONKURSS "Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā"

Kocēnu novada domes

apbalvojuma Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā”

nolikums (PDF)I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 1. Apbalvojuma “Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā” (turpmāk tekstā- Apbalvojums”) mērķis:

  1. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;

  2. motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;

  3. popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē;

  4. attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai. 

 2. Aktivitātes organizators: Kocēnu novada dome (turpmāk tekstā- Dome).

 3. Dome ir tiesīga iesaistīt ar Apbalvojumu saistīto aktivitāšu norisē iesaistīt sadarbības partnerus.

II KONKURSA NORISE

 1. Pieteikumu iesniegšana apbalvojumam tiek izsludināta ar publikāciju Domes interneta vietnē www.kocenunovads.lv un/vai pašvaldības informatīvajā izdevumā "Kocēnu Novada Vēstis". 

 2. Pieteikumu iesniegšana Apbalvojuma saņemšanai un vērtēšana tiek organizēta 2 (divās) kārtās:

  1. 1.kārta - Pieteikumu iesniegšana

   1. Pieteikumu iesniegšana tiek organizēta elektroniskā veidā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas;

   2. Pieteikumu var iesniegt ikviens interesents (objekta īpašnieks/ apsaimniekotājs /lietotājs vai jebkura cita persona);

  2. 2.kārta- Vērtēšana

   1. Pēc pieteikumu apkopošanas tos vērtē Domes izveidota un apstiprināta Vērtēšanas komisija.

   2. Vērtēšanas komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentus piedalīties konkursā.

 3. Vērtēšanas komisija savā darbībā ir tiesīga piesaistīt ekspertus.

III VĒRTĒŠANA

 1. Vērtēšanas komisija izvērtē pieteikumus un nosaka Apbalvojuma saņēmējus šādās nominācijās:

  1. Sakoptākā individuālā māja/ģimenes māja ciematā;

  2. Sakoptākā lauku sēta/ģimenes māja (ārpus apdzīvotām vietām);

  3. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;

  4. Sakoptākais uzņēmums;

  5. Vērtēšanas komisija ir tiesīga ierosināt papildus nominācijas, bet ne vairāk kā 5 (piecas) kopumā Apbalvojuma ietvaros.

 2. Vērtēšanas komisija vērtē pieteikumus, apsekojot objektus klātienē, personīgi sazinoties ar īpašniekiem.

 3. Vērtēšanas komisijas katrs loceklis vērtē pieteikumus saskaņā ar Pielikumā Nr.1 minētajiem kritērijiem.

 4. Iepriekšējo 2 (divu) gadu Domes līdzīgu organizētu konkursu/aktivitāšu laureāti netiek vērtēti.

 5. Katrs Vērtēšanas komisijas loceklis aizpilda savu vērtējuma tabulu, apliecinot vērtējumu ar savu parakstu.

 6. Par Apbalvojuma saņēmēju tiek atzīts tas dalībnieks, kas attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktus.

 7. Apbalvojuma saņēmējus Vērtēšanas komisija apkopo līdz kārtējā gada 1.septembrim. 

 8. Apbalvojumu pasniegšana- katrā nominācijā 1(viens)- notiek Domes organizētā svinīgā pasākumā 1 (vienu) reizi gadā.

 9. Apbalvojumu saņēmēji saņem Kocēnu novada domes apbalvojumu- Atzinības rakstu un atribūtu.

IV PAPILDUS NOTEIKUMI

 1. Vērtēšanas komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus publicēt vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājaslapā un citos saziņas līdzekļos.


Pielikums Nr.1

Vērtēšanas veidlapa

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Kopskats

5


Iebraucamais ceļš

5


Celiņi

5


Zāliens

5


Augu kompozīcijas

5


Atpūtas vietas/zonas

5


Mazās arhitektūras formas

5


Ēkas

5


Atkritumu savākšana

5


Karoga masts/turētājs

5


Īpašuma nosaukuma noformējums

5


Papildus punkti (lūdzu, pamatot)KOPĒJAIS

60