KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai

Projekta nosaukums: Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai.

Projekta mērķis
Īstermiņa: infrastruktūras bāzes paplašināšana un atjaunošana, nodrošinot videi draudzīgu atpūtu un brīvā laika pavadīšanu Vaidavas ciema pludmalē, lai mazinātu antropogēno slodzi citās ezera piekļuves vietās un veidotu vienu centralizētu atpūtas vietu.
Ilgtermiņa: publiskās pludmales izveide un labiekārtošana, kļūstot par populāru un modernu atpūtas vietu aizsargājamā teritorijā, Kocēnu novada iedzīvotājiem un viesiem, centralizējot antropogēno slodzi.

Projektā risināmā problēma, esošās situācijas apraksts, nepieciešamība

Pašreiz Vaidavas ezera pludmales zona ir aptuveni 30 m plata, lai gan vēsturiski tā ir bijusi plašāka. Paplašināmā zona pašreiz ir aizaugusi ar niedrēm. Ilgtermiņā pastāv risks, ka niedres turpina samazināt arī jau esošo pludmales zonu, un tās pastāvēšana ilgtermiņā var tikt apdraudēta. Līdz ar iedzīvotāju interesi par atpūtu pie ūdeņiem ir palielinājies apmeklētāju daudzums, kas vēlas kvalitatīvi atpūsties, taču pašreiz pieejamā pludmales atpūtas zona ir par šauru. Kocēnu novada dome jau ir iepriekš ieviesusi infrastruktūras uzlabošanas projektus, kas nodrošina dažādas iedzīvotāju grupu intereses par brīvā laika pavadīšanu, kam turpmākais solis būtu atpūtas zonas paplašināšana un infrastruktūras objektu ierīkošana atbilstoši vides prasībām. Ir novēroti gadījumi, kad nepietiekamas pludmales pieejamības gadījumos cilvēki meklē citas peldvietas un piekļuves ezeram. Tādējādi paplašinās ezera apkārtnes piesārņotā teritorija, kas rada papildus slogu gan ezera apsaimniekošanai, gan vides piesārņojumam. Paplašinot pludmales zonu būtu nodrošināta piekļuve ezeram vienuviet un apmeklētājiem nebūtu nepieciešams meklēt citas piekļuves vietas.

Projekta plānotie rezultāti
Pludmales zonas paplašināšanai un infrastruktūras objektu ierīkošanai ir izvirzīti pieci uzdevumi:
1. Projekta ietvaros plānots paplašināt esošo pludmali par aptuveni 50 m. Pludmales paplašināšanai nepieciešama ezera attīrīšana no niedru apauguma, grunts papildināšana ar smilti, pludmales ierīkošana ar smilti)
2. Ierīkot 3 jaunas pludmales ģērbtuves. Esošās ģērbtuves pludmalē ir novecojušas un tās nepieciešams atjaunot, lai uzlabotu ainavisko vidi, jo esošās koka konstrukcijas ir savu mūžu nokalpojušas.
4. Iegādāties divas jaunas pārvietojamās tualetes, vienu no tām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
5. Pludmales zonā plānots izvietot ezerā pontonu laipas. Viena laipa paredzēta laivu piestātnei. Otra laipa paredzēta peldēšanas zonas norobežošanai. Papildus laipām ezerā plānots arī ierīkot celiņus piekļūšanai pludmales zonā cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu ratiņiem, lai maksimāli nodrošinātu vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām.

Projekta rezultāti
Projekts noslēdzies ar daļēju plānoto aktivitāšu īstenošanu. Uzstādītas trīs jaunas pludmales ģērbtuves un divas pārvietojamās tualetes, viena no tām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tika izstrādāts arī būvprojekts pludmales infrastruktūras uzlabošanai, tomēr līdz tā saskaņošanai ar ezera īpašnieku - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju būvniecība nenotiks.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 19 259 eiro, no teim 8944 eiro ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 10 315 eiro - Kocēnu novada domes finansējums.

11.08.2020.

Vaidavas ezera pludmales infrastruktūras sakārtošanas projekta virzība

Kocēnu novada pašvaldība informē, ka parakstu vākšanā, kas norisinājās no 12. jūnija līdz 25. jūnijam, tika saņemti 607 paraksti, no kuriem iedzīvotāju sapulcē 12. jūnijā Vaidavas kultūras un amatniecības centrā prezentēto ezera pludmales infrastruktūras sakārtošanas projektu atbalsta 580 personas, savukārt “pret” bija parakstījušās 27 personas.

Kocēnu novada pašvaldība informē, ka parakstu vākšanā, kas norisinājās no 12. jūnija līdz 25. jūnijam, tika saņemti 607 paraksti, no kuriem iedzīvotāju sapulcē 12. jūnijā Vaidavas kultūras un amatniecības centrā prezentēto ezera pludmales infrastruktūras sakārtošanas projektu atbalsta 580 personas, savukārt “pret” bija parakstījušās 27 personas.

Ņemot vērā savākto parakstu daudzumu un parakstījušos cilvēku interesi par projekta tālāko gaitu, Kocēnu novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstules Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Dabas aizsardzības pārvaldei, kurās lūdz atļaut atgriezties pie sākotnējās pludmales paplašināšanas ieceres, veicot projektā nelielus uzlabojumus būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā. Vēstuļu pielikumā pievienoti atzinumi no Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna izstrādes eksperta tūrisma jomā Dr.geogr., Vidzemes augstskolas asociētā profesora Andra Klepera, būvinženiera Arņa Urbāna, materiāli no iedzīvotāju tikšanās 12. jūnijā Vaidavā, foto materiāli, kurā atspoguļota aktuālā situācija 2020. gada vasarā Vaidavas ezera pludmalē un citi dokumenti.

Kā atzinumā norāda Dr.geogr., asoc.prof. A.Klepers, Vaidavas ezers ir otrs lielākais ezers Gaujas nacionālā parka teritorijā, Vaidavas ciems un ezera piekraste atrodas Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas neitrālajā zonā, kamēr pārējā lielākā ezera piekrastes daļa ir dabas lieguma teritorijā, kas lielā mērā ietekmē šīs vietas publisko piekļuvi. Atbilstoši LR Civillikuma 1. pielikumam “Publisko ezeru un upju saraksts” ezers iekļauts publisko ūdeņu sarakstā, katram brīvi atļaujot ūdens ikdienišķu lietošanu, ciktāl ar to nekaitē sabiedrībai un neaizskar zemes īpašnieka tiesības –

šajā kontekstā arī nav pretrunā ar Gaujas nacionālā parka izveides mērķi. Sabiedrība šajā kontekstā uztverama plašāk ar dažādu piesaistes intensitāti un nolūku ezeram: Vaidavas ciema un pagasta iedzīvotāji, tuvākās apkārtnes iedzīvotāji (tajā skaitā arī Valmieras pilsētas iedzīvotāji), Vaidavas ciemā un pludmalē organizēto publisko pasākumu apmeklētāji, tūristi (gan vietējie, gan ārvalstu) un tūrisma nozares uzņēmēji (uzņēmējdarbība attīstība un jaunu darba vietu radīšana Vaidavas pagastā un tā apkārtnē), personas ar invaliditāti un kustību ierobežojumiem – Eiropas Savienības attīstības prioritātes nosaka, ka šādām publiskām atpūtas vietām jānodrošina piekļuva visām sabiedrības grupām. Profesors norāda, ka kopumā apmeklējumu skaits Vaidavas ezera apkārtnē gada laikā vērtējams ~45 tūkstošu ietvaros, kas salīdzinoši ir liela apmeklētības slodze dabiskai pamatnei. Būtiski piebilst, ka Vaidavas ezers ir starp labākajām alternatīvām dabisko peldvietu izvēlē aptuveni 50 tūkstošiem iedzīvotāju, kuri dzīvo 15 minūšu brauciena attālumā no Vaidavas ezera pludmales Turklāt, līdzās infrastruktūrai, izveidoti arī sporta, atpūtas un viesmīlības pakalpojumi, pieejami mazumtirdzniecības veikali, kas ezera apmeklējuma pieredzējumu padara pilnvērtīgāku, kvalitatīvāku, salīdzinot ar citām alternatīvām.

Analizējot plānotās infrastruktūras izveidi, A.Klepers norāda, ka aptuveni puse no visa apmeklējumu skaita koncentrējas aptuveni 35 peldsezonai optimālajās dienās ar apmeklējumu skaitu vismaz 500 cilvēki dienā vai līdz 250 apmeklējumiem vienlaikus. Izņēmumu veido publiskie pasākumi, kad apmeklējumu skaits dienā pārsniedz 1000 cilvēkus, ko apliecina arī 12. jūlijā notikušais grupas “Lādezers” koncerts Vaidavas ezera pludmalē esošajā estrādē izraisīja ļoti plašu apmeklētāju interesi, no kuriem lielākā daļa ceļu uz Vaidavu bija mērojuši no citām pašvaldībām. Tas nozīmē, ka infrastruktūras izveide šeit ir obligāts nosacījums, lai mazinātu antropogēno slodzi uz vidi, atslogotu apkārtnes teritorijas no centieniem piekļūt ezeram (tostarp krastiem, kas ietilpst dabas lieguma zonā). Apmeklētāju plūsmas pārdomātai virzībai vajadzīga atbilstoša segmentēšana, atbilstoši dažādām vajadzībām paredzot ūdens aktivitāšu zonu, peldēšanas zonu, bērnu zonu, piekļuvi apmeklētājiem ar kustību ierobežojumiem, nosakot kārtību par suņu uzturēšanos pie ezera u.c. Tas veicinātu gan ūdens kvalitātes uzturēšanu, gan apmeklētāju drošību vienlaikus.

Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto atbildi, kurā norādīts, ka projekta turpmākai īstenošanai nepieciešams tūrisma nozares eksperta, saldūdeņu eksperta un ainavu eksperta izvērtējums Vaidavas ezera pludmales paplašināšanas un labiekārtošanas būvprojektam, pašvaldība ir nosūtījusi nepieciešamo dokumentāciju izvērtējuma veikšanai.

Lai risinātu labierīcību problēmu, Kocēnu novada pašvaldība, kā jau tas bija sākotnēji plānots, projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai” ietvaros jūlijā pludmales teritorijā ir papildus uzstādījusi divas jaunas pārvietojamās tualetes.16.06.2020.

Aicinām piedalīties balsojumā par Vaidavas ezera pludmales attīstības projektu

Kocēnu novada iedzīvotāji un Vaidavas ezera pludmales apmeklētāji aicināti izteikt viedokli par pašvaldības uzsākto Vaidavas ezera pludmales attīstības projektu, kurā izstrādāts tehniskais projekts un kura īstenošana, pamatojoties uz 92 Vaidavas ciema iedzīvotāju parakstītu pretenziju, pašlaik ir apturēta.

Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu paust atbalstu projekta turpmākai virzībai, pašvaldība ir sagatavojusi parakstu lapas, kurās iespējams parakstīties “PAR” vai “PRET” plānotajām infrastruktūras attīstības iecerēm, kas tika prezentētas aizvadītajā piektdienā, 12. jūnijā, sapulcē Vaidavas kultūras un amatniecības centrā.

Kā iepriekš ziņots, projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai” ietvaros plānota esošās pludmales paplašināšana par 50 metriem, vienlaikus to attīrot no niedru apauguma, papildinot ezera grunti un pludmales zonu ar smilti un granti. Paredzēts uzstādīt betona un plastikāta pontonu laipas – viena laipa paredzēta kā laivu un SUP dēļu piestātne, savukārt otra laipa norobežos peldēšanas zonu. Bērniem paredzēti divi slīdkalniņi ūdenī. Papildus laipām plānots arī ierīkot celiņus piekļūšanai pludmales zonai personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, lai maksimāli nodrošinātu vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām, kā arī paredzēti soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas un informatīvs stends. Plānotais celiņu un pontonu laipu kopējais garums aptuveni 175 metru. Apmeklētāju ērtībām ir ierīkotas trīs jaunas pludmales ģērbtuves. Papildus esošajām pārvietojamām tualetēm tiks uzstādītas vēl divas, viena no tām personām ar īpašām vajadzībām.

Parakstu lapas līdz 24. jūnijam (ieskaitot) pieejamas Vaidavas pagasta pārvaldē un veikalā “Jancis”, veikalā "Top" Rubenē, kā arī Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos un veikalā “Lats”.

Projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.


28.05.2020.

Par Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanas projekta virzību

Šī gada februāra sākumā Kocēnu novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas vides aizsardzības fonds saņēma 92 Vaidavas ciema iedzīvotāju parakstītu pretenziju pret būvniecības ieceri Vaidavas ezera pludmales paplašināšanai un labiekārtošanai.

Reaģējot uz saņemto pretenziju, Kocēnu novada domes pārstāvji 14. februārī piedalījās sarunās ar Dabas aizsardzības pārvaldes un projekta finansētāja – Latvijas vides aizsardzības fonda – pārstāvjiem.

Sarunu rezultātā panākta vienošanās, ka, ņemot vērā Vaidavas iedzīvotāju vēlmes, Vaidavas ezera pludmales paplašināšanas un labiekārtošanas projektā plānotie būvdarbi netiks īstenoti.

Jāatzīmē, ka sagatavojot būvniecības ieceri, pašvaldība konsultējās ar būvinženieriem un nozares ekspertiem, kas atzina, ka plānotie būvdarbi, ņemot vērā Skandināvijas un citu valstu pieredzi, ir uzskatāmi par drošāko, labāko un piemērotāko risinājumu Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanai. Projekts paredzēja izbūvēt ūdens līmeņa svārstībām piemērotāko un ekspluatācijā ilgtspējīgāko variantu, kas būtu pielāgots Vaidavas ezera ainavai un videi.

Projekta īstenošanas rezultātā Vaidavas ezera pludmalē būtu uzstādītas pašlīmeņojošas un pārvietojamas peldošas betona (ar īpašu, vidē iekļaujošu materiālu un krāsojumu apstrādātas) pontona laipas ar lapegles terases dēļu segumu, kas nostiprinātas ar enkuru sistēmu (apstrādātas ar drošu materiālu, nosedzot konstrukciju), kas izvietota zem laipām, tādējādi netraucējot drošai ekspluatācijai. Laipu izvietojums tika plānots kā norobežojoša konstrukcija, kas nodrošinātu peldētāju drošību dēļ ezera gultnes dziļuma straujās maiņas. Norobežojošās konstrukcijas kalpotu arī bērnu drošībai, lai viņi neiepeldētu dziļāk ezerā.

Latvijas vides aizsardzības fonds ir vērsis uzmanību uz saņemto iedzīvotāju neapmierinātību ar plānotajām aktivitātēm, kas neatbilst fonda mērķim finansēt uz vides saglabāšanu vērstus projektus, kam seko sabiedrības neapmierinātības faktors. Saņemot vaidaviešu parakstītu iesniegumu, arī Kocēnu novada dome respektē iedzīvotāju viedokli un nevēlas īstenot projektu, kam ir negatīva ietekme uz iedzīvotāju vajadzībām, tādēļ būvniecības process ir pārtraukts.

Drīzumā Vaidavas pagasta pārvalde demontēs pašreizējo un bīstamā stāvoklī esošo koka laipu un jaunu neuzstādīs, jo projekta iecere, pamatojoties uz saņemto pretenziju, ir noraidīta. Pamatojoties uz Kocēnu novada domes un Dabas aizsardzības pārvaldes sarunu, turpmāk visas darbības, kas saistītas ar Vaidavas ezera peldvietas sakārtošanu – niedru pļaušanu, smilts piebēršanu peldvietas paplašināšanai, laipu būvniecību – veiks Dabas aizsardzības pārvalde, kuras valdījumā ir šis ezers.

Kocēnu novada domes darbības prioritātes ir rūpes par pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanu Kocēnu novada iedzīvotājiem un dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana. Lai šos mērķus sasniegtu, tiek meklētas iespējas, kā papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem piesaistīt investīcijas no dažādiem fondiem. Ņemot vērā iepriekšminēto, Kocēnu novada domes sēdē 30. martā pieņemts lēmums turpināt projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu, veicot tajā izmaiņas, kas tika izrunātas tikšanās reizē ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas vides aizsardzības fonda pārstāvjiem un kurās ņemti vērā iedzīvotāju pretenzijā minētie priekšlikumi – sagatavots projektēšanas uzdevums par piebraucamā ceļa, stāvlaukuma, koka laipas no stāvlaukuma līdz ezermalai un jaunu tualešu izbūvi.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka  pašlaik norisinās Gaujas Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna turpmākajiem 12 – 15 gadiem izstrāde. Plāna izstrādē piedalīties aicināti arī iedzīvotāji, sniedzot savus priekšlikumus. Plašāka informācija ŠEIT.

Plānoto Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanas, tajā skaitā laipu izbūves, darbu vizualizācijas:
 
 
 
Projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.


10.04.2019.

Turpinās pilnveidot Vaidavas ezera pludmales infrastruktūru

Turpinot aktīvu darbu pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanas, lai izveidotu Kocēnu novadu kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgāko vietu Ziemeļvidzemē, Kocēnu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu, kas paredz projekta īstenošanu Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošanai un antropogēnās slodzes mazināšanai. 
 
Projekta mērķis ir Vaidavas ezera pludmales infrastruktūras bāzes paplašināšana un atjaunošana, nodrošinot videi draudzīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai mazinātu antropogēno slodzi citās ezera piekļuves vietās un veidotu vienu centralizētu atpūtas vietu.

Pašreiz Vaidavas ezera pludmales zona ir aptuveni 30 metrus plata, lai gan vēsturiski tā ir bijusi plašāka. Paplašināmā zona šobrīd ir aizaugusi ar niedrēm, un ilgtermiņā pastāv risks, ka niedres turpinās samazināt arī jau esošo pludmales zonu un tās pastāvēšana var tikt apdraudēta.

Līdz ar pieaugošo iedzīvotāju interesi par atpūtu pie publiskajām ūdenstilpēm un pašvaldības veiksmīgo sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, attīstot pakalpojumu infrastruktūru (Valmiermuižas Vasarnīca, Aktīvās atpūtas centra “Eži” vasaras filiāle “Vaidaveži” u.c.), būtiski palielinājies Vaidavas ezera pludmales apmeklētāju skaits, kas vēlas kvalitatīvi atpūsties, taču pašreiz pieejamā pludmales atpūtas zona ir kļuvusi par šauru. Kocēnu novada dome jau iepriekš ieviesusi infrastruktūras uzlabošanas projektus, un nākamais solis būtu atpūtas zonas paplašināšana un infrastruktūras objektu ierīkošana atbilstoši vides prasībām, lai mazinātu gadījumus, kad nepietiekamas pludmales pieejamības dēļ cilvēki meklē citas peldvietas un piekļuves ezeram, tādējādi paplašinot ezera apkārtnes piesārņojumu, kas rada papildus slogu gan ezera apsaimniekošanai, gan videi.

Projekta ietvaros plānots esošo pludmali paplašināt par 50 metriem, vienlaikus to attīrot no niedru apauguma, papildinot ezera grunti un pludmales zonu ar smilti. Plānots izbūvēt divas laipas – pludmales zonā viena laipa paredzēta kā laivu piestātne, savukārt otra laipa norobežos peldēšanas zonu. Papildus laipām plānots arī ierīkot celiņus piekļūšanai pludmales zonai personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, lai maksimāli nodrošinātu vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām. Plānotais laipu garums ir aptuveni 50 metru un celiņu garums aptuveni 100 metru. Apmeklētāju ērtībām tiks ierīkotas trīs jaunas pludmales ģērbtuves, kā arī izveidos nojumi, kurā būs pieejamas izlietnes, pārvietojamo tualešu novietošanai un iegādāsies divas jaunas pārvietojamās tualetes,

Projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” kopējās izmaksas ir 44 700 eiro, no kuriem 70% jeb 31 290 eiro ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 13 410 eiro Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada maija nogalei.

Comments