KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Projektu arhīvsProjekti

Informatīvais materiāls "Kocēnu novada domes un Burtnieku novada pašvaldības investīciju projekti" ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda atbalstu, projekta "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās" (ID. Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/​048/30) ietvaros. Par informatīvā materiāla saturu atbild Kocēnu novada dome un Burtnieku novada pašvaldība.

ESF.jpg 
Ieguldijums_tava_nakotne.jpg  ES_ar_parakstu.jpg 

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētie projekti:

Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā

Kocēnu novada dome - projekta sadarbības partneris.
Mērķis:
Paaugstināt Vidzemes reģiona pašvaldību speciālistu kapacitāti inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā.

Īstenošanas laiks:
01.09.2011. - 01.06.2012.

Rezultāti:
Īstenota „Inovāciju ekonomikas attīstības izaicinājumi un potenciāls Vidzemes reģiona pašvaldībās, reģiona inovāciju potenciālam atbilstošu finansēšanas instrumentu apzināšanas” izpēte, inovatīvās ekonomikas attīstības veicināšanas projektu konsultantu apmācība, izveidots projektu konsultantu tīkls, sniegtas pilotkonsultācijas.

Finansētājs:
Eiropas Sociālais fonds (ESF), 100% intensitāte

Statuss: Īstenots
ESF_180.jpg
 Ieguldijums_180.jpg
 ES_180.jpg

Publikācijas

Nolēma piedalīties projektā

Kocēnu novada dome kā sadarbības partneris iesaistīties Vidzemes plānošanas reģiona projektā (3.lpp)


Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībā


Mērķis:
Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu institūciju līdzfinansēto projektu īstenošanā, nodrošinot darbiniekiem teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus, kā arī publicitātes pasākumus vietējās un starptautiskās partnerības veicināšanai.

Īstenošanas laiks:
2011. gada jūlijs - 2012. gada septembris

Rezultāti:

Organizētas apmācības Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību speciālistiem:
Projektu vadība ES fondu un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā;
Iepirkumu procesa organizēšana ES fondu un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā;
Energoefektivitātes projektu sagatavošana un ieviešana;
Pārrobežu sadarbības projektu attīstība;
ES fondu un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu publicitātes pasākumi.
Izstrādāts informatīvais materiāls par pašvaldībās īstenotajiem projektiem, kas ievietots Kocēnu un Burtnieku novada mājaslapās, tādējādi sekmējot vietējo un starptautisko partnerību.

Izmaksas (kopējās):
8 459, 10 LVL

Finansētājs:
Eiropas Sociālais fonds (ESF), 100% intensitāte

Statuss:
Tiek īstenots
ESF_180.jpg 
 Ieguldijums_180.jpg 
 ES_180.jpg 
Publikācijas:

Iesniegts projekta pieteikums (4.lpp) 

 
 

Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana


Mērķis:
Piesaistot atbilstošo nozaru speciālistus, paaugstināt Kocēnu novada administratīvo kapacitāti un pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu iespējas un kvalitāti.


Īstenošanas laiks:
2010. gada novembris - 2012. gada novembris

Rezultāti:
Izstrādāta Kocēnu novada nozaru attīstības programma 2012. - 2019. gadam;
Izstrādāts informatīvais buklets un metodiskie norādījumi atbalstam ģimenēm ar bērniem;
Izveidotas atbalsta grupas ģimenēm ar bērniem;
Kvalitatīvi uzraudzīti pašvaldības būvobjekti;
Izvērtēti tehniskie projekti un nodrošināta maksimāli profesionāla tehnisko specifikāciju sagatavošana un piedāvājumu izvērtēšana būvdarbu iepirkumos;
Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana un izmantošana, sekmējot projekta ilgtspēju.

Izmaksas:
18 500 LVL

Finansētājs:
Eiropas Sociālais fonds (ESF), 100% intensitāte

Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana


Mērķis:
Paaugstināt pašvaldības teritorijas plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu Kocēnu novada teritorijas attīstības plānošanas procesu.

Īstenošanas laiks:
21.12.2010. - 31.12.2013.

Rezultāti:
Projekta ietvaros Kocēnu novada pašvaldībā izstrādāti divi nozīmīgi attīstības plānošanas dokumenti:
"Kocēnu novada teritorijas plānojums 2014. - 2025. gadam";
"Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam."

Izmaksas:
46 132 LVL

Finansētājs:
Eiropas Sociālais fonds (ESF), 100% intensitāte

Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā


Mērķis:
Veicināt sociālās rehabilitācijas un alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstību Kocēnu novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu nodarbinātību un veicinātu integrāciju sabiedrībā.

Īstenošanas laiks:
01.04.2011. - 01.04.2013.

Rezultāti:
Izstrādātas un īstenotas motivācijas programmas "Sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana" un "Sociālās iekļaušanas un nodarbinātības veicināšana", veicinot mērķgrupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū;
Izstrādāts un īstenots psihologu kurss "Apmācību programma vecākiem par bērnu un pusaudžu emocionālo audzināšanu, lai veicinātu neatkarīgu personības veidošanos un iekļaušanos sabiedrībā";
Izveidots izmitināšanas pakalpojums (krīzes dzīvoklis), kas nodrošinās īslaicīgu (līdz 24 stundām) izmitināšanas vietu krīzes situācijā nonākošām personām.

Izmaksas:
100 000 LVL

Finansētājs:
Eiropas Sociālais fonds (ESF), 100% intensitāte

Statuss:
Tiek īstenots

ESF_180.jpg 
 Ieguldijums_180.jpg 
 ES_180.jpg 

Publikācijas:

Saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai (2.lpp) 

Parakstīts līgums par projekta uzsākšanu (4.lpp) 

 
 
 
 
 
 
 

  Kocēnu novada sociālā riska grupas iedzīvotāji piedalās apmācībās 

  Veicināta iedzīvotāju nodarbinātība Kocēnu novadā 

  Kocēnu novada sociālā riska grupas iedzīvotāji turpina piedalās apmācībās 

     .ERAF_istais     
   Ieguldijums_tava_nakotne.jpg   
   ES_ar_parakstu.jpg

  Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti:

   Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta


   Mērķis:
   Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

   Īstenošanas laiks:
   16.01.2014. - 15.04.2014.

   Rezultāti:
   Rekonstruēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls. Ūdensapgādes sistēmā nodrošināta droša, nepārtraukta un stabila ūdens padeve patērētājiem un spiediens sistēmā. Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens attīrīšana.

   Izmaksas:
   604 252,99 EUR

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% intensitāte

   Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta


   Mērķis:
   Ūdensapgādes sistēmas tīklu atjaunošana kā rezultātā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens zudumu apjoms un nelietderīgais elektroenerģijas patēriņš.
   Notekūdeņu infiltrācija un pieplūdes samazināšana, novēršot NAI darbības traucējumus.
   Jaunas pieslēguma vietas potenciālajiem patērētājiem.


   Īstenošanas laiks:
   2011. gada jūlijs - 2012. gada novembris


   Rezultāti:
   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1330 m;
   Notekūdeņu sūkņu stacijas izbūve;
   Notekūdeņu novadīšanas spiedvada izbūve 570 m;
   Notekūdeņu novadīšanas tīklu rekonstrukcija 2375 m;
   Notekūdeņu novadīšanas tīklu paplašināšana 140 m;
   Ūdenstorņa tvertnes krāsošana, siltināšana un balsta kosmētiskais remonts.


   Izmaksas (kopējās):
   279 718,23 LVL

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% intensitāte

   Statuss:
   Tiek īstenots
   ERAF_180.JPG 
    Ieguldijums_180.jpg 
    ES_180.jpg 
   Publikācijas:

   Iesniegts projekta pieteikums (3.lpp)

   Kocēnu novada ciematos plānots turpināt attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas (2.lpp)  

   Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas  

   Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas (3.lpp)

   Bērzainē un Rubenē uzlabotas ūdenssaimniecības sistēmas

   KOCĒNU NOVADA VĒSTIS: Bērzainē un Rubenē uzlabotas ūdenssaimniecības sistēmas (5.lpp)


   Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta


   Mērķis:
   Ūdensapgādes sistēmas tīklu atjaunošana kā rezultātā tiks saglabāta dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens zudumu apjoms un nelietderīgais elektroenerģijas patēriņš.
   Notekūdeņu infiltrācija un pieplūdes samazināšana, novēršot NAI darbības traucējumus.
   Jaunas pieslēguma vietas potenciālajiem patērētājiem.


   Īstenošanas laiks:
   2011. gada jūlijs - 2012. gada novembris


   Rezultāti:
   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2170 m;
   Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 680 m;
   Jauna urbuma izbūve un vecā ūdens dziļurbuma tamponāža;
   Jaunu pašteces tīklu izbūve 1215 m;
   Notekūdeņu sūkņu stacijas izbūve;
   Notekūdeņu novadīšanas spiedvada izbūve 855 m;
   Notekūdeņu novadīšanas tīklu rekonstrukcija 940 m;
   Iegādāts elektroenerģijas ģenerators.


   Izmaksas (kopējās):
   357 085,47 LVL

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% intensitāte

   Statuss:
   Tiek īstenots
    ERAF_180.JPG Ieguldijums_180.jpg ES_180.jpg 
   Publikācijas:

   Iesniegts projekta pieteikums (3.lpp) 

   Kocēnu novada ciematos plānots turpināt attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas (2.lpp) 

   Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas  

   Bērzainē un Rubenē uzlabotas ūdenssaimniecības sistēmas

   KOCĒNU NOVADA VĒSTIS: Bērzainē un Rubenē uzlabotas ūdenssaimniecības sistēmas (5.lpp)  


   Dauguļu speciālās internātpamatskolas mācību vides un sociālo prasmju uzlabošana


   "Dauguļu speciālās internātpamatskolas mācību vides un sociālo prasmju uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām"

   Mērķis:
   Uzlabot Dauguļu speciālās internātpamatskolas mācību vidi un pilnveidot sadzīves prasmes izglītojamiem.

   Īstenošanas laiks:
   01.01.2010. - 31.01.2011.

   Rezultāti:
   Dauguļu speciālās internātpamatskolas aktu zāles un divu koridoru renovācijas darbi;
   mācību materiālu, mācību aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde;
   skolas autotransporta piemērošana izglītojamo ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.

   Izmaksas:
   70280,00 LVL

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% intensitāteStatuss:
   Īstenots
    ERAF_180.JPG Ieguldijums_180.jpg
     ES_180.jpg
   Publikācijas:

   Dauguļu speciālajā internātpamatskolā uzlabota mācību vide  

   Projekts noslēdzies 


   Infrastruktūras uzlabošana Vaidavas speciālajā internātpamatskolā


   Mērķis:
   Uzlabot Vaidavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūru un mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
   Īstenošanas laiks:
   01.04.2010. - 31.12.2010.

   Rezultāti:
   Vaidavas internātpamatskolas rekonstrukcijas darbi:
   jumta seguma nomaiņa;
   ieejas kāpņu pārbūve;
   pagalma rekonstrukcija.

   Izmaksas:
   127875,00 LVL

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% intensitāte

   Valmieras novada izglītības iestāžu informatizācija


   Mērķis:
   Nodrošināt skolas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, uzlabojot izglītības procesa kvalitāti un efektivitāti.

   Īstenošanas laiks:
   01.01.2010. - 30.06.2012.


   Rezultāti:
   Datortehnikas iegāde izglītības iestādēs:
   13 stacionārie un 2 portatīvie datori, 1 multimediju komplekts (interaktīvā tāfele un projektors) Kocēnu pamatskolā.
   9 stacionārie un 2 portatīvie datori, 1 multimediju komplekts (interaktīvā tāfele un projektors) Rubenes pamatskolā.
   8 stacionārie un 2 portatīvie datori, 1 multimediju komplekts (interaktīvā tāfele un projektors) Jura Neikena Dikļu pamatskolā;
   4 stacionārie un 2 portatīvie datori, 1 multimediju komplekts (interaktīvā tāfele un projektors) Jaunburtnieku pamatskolā;Paralēli datortehnikas iegādei izglītības iestādēs ierīkots lokālais datortīkls.

   Izmaksas:
   47006,11 LVL

   Finansētājs:
   100% apmērā finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļiem.

   Statuss:
   Tiek īstenots

   Multimediju tehnikas komplekts Nr. 2 sastāv no:
   Portatīvā datora Hewlett Packard ProBook 6560b ; Data Harvest demonstrācijas sensoriem; Digitālā interaktīvā tāfele ActivBoard 378 ar stereo skaņas sistēmu, digitālā projektora, digitālās interaktīvās tāfeles un projektora stiprinājumiem, sienas pieslēguma paneļa ar pieslēguma vadiem; ActiView digitālās datu kameras; Programmnodrošinājuma latviešu valodā - ActivInspire, Data Harvest EasySense, Windows 7 Pro, Office 2010 Professional Academic, Tildes Birojs 2011.
   Skolotāja portatīvais dators Nr.1 Iekārtu komplekts sastāv no: Hewlett Packard Pro Book 6560b portatīvā datora ar vienotu programmnodrošinājumu.
   Skolas personāls pirms aprīkojuma piegādes 02.04.2012. ir apmeklējuši Ievadinstruktāžu Multimedija tehikas piegādei. Piegādes termiņš Rubenes pamatskolai 11. 04.2012. Kocēnu, J. Neikena un Jaunburtnieku pamatskolām 10.04.2012.
   Projekta ietvaros ierosināti grozījumi un veikts pasūtījums stacionāro datoru piegādei IZM elektronisko pakalpojumu sistēmā.
   Preču piegādi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.2.apakš¬aktivitātes "Izglītības iestāžu informatizācija" ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2011/25/AK/ERAF) - vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/593 ietvaros nodrošina SIA „Lattelecom".

    

    ERAF_180.JPG Ieguldijums_180.jpg 
    ES_180.jpg 
   Publikācijas:

   Valmieras novadā realizēs projektu "Izglītības iestāžu informatizācija"

   Noslēgumam tuvojas Kocēnu novada izglītības iestāžu informatizācijas projekts 

   Noslēgumam tuvojas skolu informatizācijas projekts (6.lpp) 

   Kocēnu novada izglītības iestāžu informatizācija - finiša taisnē (6.lpp)

    

   Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārta


   Mērķis:
   Ūdensapgādes sistēmas tīklu atjaunošana kā rezultātā tiks saglabāta dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens zudumu apjoms un nelietderīgais elektroenerģijas patēriņš.
   Notekūdeņu infiltrācija un pieplūdes samazināšana, novēršot NAI darbības traucējumus.
   Jaunas pieslēguma vietas potenciālajiem patērētājiem.

   Īstenošanas laiks:
   2010. gada septembris - 2012. gada jūnijs

   Rezultāti:
   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1750 m;
   Ūdensapgādes tīklu sacilpošana 325 m;
   Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 3795 m;
   Ūdenstorņa tvertnes remonts, krāsošana un siltināšana.

   Izmaksas:
   343 364, 77 LVL

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% intensitāte

   Statuss:
   Tiek īstenots
    ERAF_180.JPG Ieguldijums_180.jpg 
    ES_180.jpg 
   Publikācijas:

   Kocēnos tiks veikti ūdensaimniecības sistēmas rekonstrukcijas 2. kārtas darbi 

   Kocēnu novada ciematos plānots turpināt attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas (2.lpp)

   Izsludināts atklāts konkurss par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu otrās kārtas būvniecību Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā

   Noslēgusies iepirkuma procedūra "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārta" tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība"" (6.lpp)

   Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas  

   Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas (3.lpp)

   Uzsākta tehniskā projekta izstrāde (3.lpp) 

   Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārta" ietvaros izstrādāts tehniskais projekts  

   Kocēnos uzlabota ūdenssaimniecības sistēma 


   Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu ciemā, II kārta

   Mērķis:
   Ūdensapgādes tīklu tehniskā stāvokļa uzlabošana, tiks sacilpoti ūdens tīkli, kā rezultātā tiks saglabāta dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ūdens zuduma apjoms un samazināts nelietderīgais elektroenerģijas apjoms;
   Uzlabot kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli, novērst infiltrācijas un noplūdes apjomus;
   Jaunas pieslēguma vietas potenciālajiem patērētājiem.

   Īstenošanas laiks:
   2012. gada aprīlis - 2013. gada decembris.

   Rezultāti:
   Ūdensapgādes tīklu izbūve 150m.;
   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 865m.;
   Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2365m.

   Izmaksas:
   230 318,43 LVL (bez PVN)

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% Intensitāte


   Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagasta Vaidavas ciemā, II kārta

   Mērķis:
   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un sacilpošana, Izbūvējot jaunu urbumu, tiks nodrošināta stabila un nepārtraukta ūdens padeve.
   Ūdenstorņa nr.1 demontāža un ūdenstorņa nr.2 rekonstrukcija.
   Uzlabot kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli, novērst infiltrācijas un eksfiltrācijas apjomus;
   Jaunas pieslēguma vietas potenciālajiem patērētājiem.

   Īstenošanas laiks:
   2012.gada aprīlis - 2013.gada jūnijs.

   Rezultāti:
   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2400m.;
   Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1980m;
   Ūdenstorņa renovācija.

   Izmaksas:
   304 720,49 LVL (bez PVN)

   Finansētājs:
   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 85% Intensitāte

     

    ELFLA_logo.jpg  
     Ieguldijums_tava_nakotne.jpg   
    ES_ar_parakstu.jpg 

    Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie projekti:


    Rosinošas rotaļas rītdienai

    Mērķis:
    Kocēnu pagasta pirmskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšana, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku dažādās aktivitātēs

    Īstenošanas laiks:
    01.12.2013. - 15.12.2014.

    Rezultāti:
    Izveidots rotaļu laukums, pieejams bērnudārza bērnu aktivitātēm, kā arī visiem pārējiem pagasta bērniem pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta pagastā.

    Izmaksas:
    9244,96 EUR

    Finansētājs:
    Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 90% intensitāte

    Statuss:
    Tiek īstenots

       

     

    Publikācijas:

    Kocēnos izveidos jaunu bērnu rotaļu laukumu  


    Sabiedriskās aktivitātes Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
    Mērķis:
    Labiekārtot Vaidavas kultūras un amatniecības centru ar mūsdienīgiem un funkcionāliem krēsliem, nodrošinot pasākumu pieejamību un komfortu lielākam dalībnieku skaitam.

    Īstenošanas laiks:
    04.06.2013. - 01.09.2014.

    Rezultāti:
    Projekta ietvaros iegādāti krēsli lielajai zālei.

    Izmaksas:
    19438,05 EUR

    Finansētājs:
    Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 90% intensitāte

    Statuss:
    Tiek īstenots

       

     

    Publikācijas:

    Lai skan, lai dun visā manā novadā
    Mērķis:
    Iegādāties metāla pūšamos instrumentus Kocēnu novada Dikļu pagasta pūtēju orķestra “Lāča bērni” vajadzībām. Atbalstīt pašdarbības kolektīvu izaugsmi un attīstību. Popularizēt pūšamo instrumentu izmantojumu izpildītājmākslā.

    Īstenošanas laiks:
    04.06.2013. - 01.09.2014.

    Rezultāti:
    Tiks iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti, nodrošinot muzikālās kvalitātes stabilitāti, kā arī veicinot jaunu dalībnieku piesaisti orķestrim. Iegādātie mūzikas instrumenti ļaus izveidot plašāku mūzikas partitūru klāstu, sniegt kvalitatīvākas koncertprogrammas.

    Izmaksas:
    3373,40 EUR

    Finansētājs:
    Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 90% intensitāte

    Statuss:
    Tiek īstenots

       

     

    Publikācijas:

    150 gadi kopš Latviešus Dikļos dziesma kopā sauc!

    Mērķis:
    Latviskās identitātes saglabāšana un kultūrvides pilnveidošana, saglabājot vienu no senākajām un izcilākajām tradīcijām Dikļos. Papildināt Dziesmusvētku ekspozīciju ar mūsdienīgu un atraktīvu aprīkojumu.

    Īstenošanas laiks:
    04.06.2013. - 01.09.2014.

    Rezultāti:
    Iegādāts aprīkojums un inventārs Dikļu Dziesmusvētku muzeja labiekārtošanai. Atjaunota Dikļu Dziesmusvētku muzeja ekspozīcija.

    Izmaksas:
    3604,32 EUR

    Finansētājs:
    Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 90% intensitāte


    Cauri gadsimtiem nāci dziesmas darināt, nāci dejas izdejot
    Mērķis:
    Nodrošināt iedzīvotāju iniciatīvas iespējas, pašdarbības kolektīvu kvalitatīvu funkcionēšanu un novada kultūrvēsturisko vērtību efektīvu izmantošanu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Kocēnu pagastā – veicinot pašdarbības kolektīvu radošo izaugsmi un sekmējot Kocēnu muižas kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

    Īstenošanas laiks:
    11.07.2013. - 05.11.2014.

    Rezultāti:
    Nodrošināta amatierkolektīvu kvalitatīva darbība un to pamatdarbības sasaiste ar gadsimtu, gadsimtos veidojušām kultūrvēsturiskām vērtībām Kocēnos – Kokmuižas pils vēsturi un tās parku.

    Izmaksas:
    14333,87 EUR

    Finansētājs:
    Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 90% intensitāte

     
    EZF_200.jpg 
     Ieguldijums_180.jpg 
     ES_180.jpg 

    Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētie projekti:

     
    KF_180.jpg 
     Ieguldijums_180.jpg 
     ES_180.jpg 

    Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti:

     
     

    .LV_Sveices_programma

    Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētie projekti:

     

    IZM_170.jpg 
     JSPA_Logo.jpg 

    Valsts budžeta līdzfinansētie projekti:

     

    Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma

    http://www.estlatrus.eu/ 

     

      

    Sorosa fonda - Latvija finansētie projekti:

     
     

    Programmas "Jaunatne darbībā" finansējums:

      Comments