KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Kompetenču projekts

Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Projekta mērķis


Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Projekta aktualitātes Kocēnu novadā

2019.gada septembrī noslēgts sadarbības līgums starp Kocēnu novada domi un Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Kocēnu novada divās izglītības iestādēs Kocēnu un Rubenes pamatskolā. Projekts īstenots arī 2017. un 2018. mācību gadā.

Projektā tiek sniegts atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai gan mācību satura apguvē, gan ārpus stundu pasākumu veidā. Projekta aktivitātes noris 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadā.

Kopš 2019.gada septembra Rubenes un Kocēnu pamatskolā projekta ietvaros piesaistīts speciālais pedagogs, kas individuālajās nodarbībās strādā ar bērniem, sastāda mācīšanās plānus, palīdz skolotājiem ar ieteikumiem un tiekas ar vecākiem, lai kopīgi palīdzētu bērnam apgūt izglītības programmu. Mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Ārpus stundu aktivitātēs Rubenes skolā projekta ietvaros noris interešu izglītības pulciņš robotikā un datorikā (Tehniskās izglītības un jaunrades skola), kur jaunākā vecumposma skolēni darbojas ar Wedo 2 komplektiem, lai apgūtu programmēšanas pamatus, tēmas saskaņojot ar reālo dzīvi. 5.un 6.klases skolēni apgūst programmēšanas pamatus vietnē Scratch. Tehnoloģiju gada ietvaros bija iespēj iegūt papildu finansējumu, un Rubenes pamatskola bija viena no tām skolām, kura to ieguva. Šis finansējums tika likts lietā divām aktivitātēm - Projektu dienu ekskursijai uz zinātnes centru (mūsu mājas lapā rubenesskola.lv- sākumlapā uz leju- Projektu dienu ekskursija) un vēl vienam robotikas pulciņam (Robotiem.lv), kurā noris darbs ar Mindstorms EV3- sarežģītākas pakāpes robotikas komplektu. Kopumā projekta finansējums tiek novirzīts gan izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, gan tiem, kuriem interesē programmēšana, robotika, ar IT saistītas lietas. Projektu dienu ekskursijā vēl iekļāvām karjeras tēmu, kas skolā paliek arvien aktuālāka. (informāciju sniedza Rubenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Laura Lilientāle).

Kocēnu pamatskolas bērni šī mācību gada laikā apmeklē Dabas tehnoloģiju parka “URDA” mācību nodarbības. 1.-6.klases skolēni apmeklē nodarbības par dabaszinību tēmu “Debess, zeme, gaiss, ūdens”. 7.-9.klase apgūst tēmu “Resursi Tavās rokās”. Skolēni, kuri jau apmeklēja nodarbības apguva dabaszinību tēmas atzina, ka viņiem ļoti patika nodarbības, jo tās bija ļoti dažādas un norisinājās gan telpās, gan brīvā dabā. . Skolēniem pašiem bija iespēja dažādus procesus dabā pētīt, veikt nelielus eksperimentus. (informāciju sniedza Kocēnu pamatskolas Direktora vietniece Gita Daubare).