KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007)


2019. gada 1. jūlijā Kocēnu novada dome noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” ieviešanu.

Viens no būtiskākajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kura izstrādē 2014. gadā pašvaldība aicināja līdzdarboties arī iedzīvotājus, piedaloties “Ideju talkās”, un saskaņā ar kuru pašvaldība īsteno investīciju projektus, ir Kocēnu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam. Tajā noteikts, ka viena no pašvaldības attīstības prioritātēm ir “Pievilcīga dzīves vide”, kas savukārt ietver vairākus apakšpunktus jeb prioritātes, no kurām viena ir “Sociāli drošas vides veicināšana”. Sociāli droša vide ietver ne tikai rīcības, kas saistītas ar ceļu satiksmes drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, bet arī sabiedrības integrāciju.

Kopš 1965. gada Vaidavā darbojas speciālā izglītības iestāde bērniem ar īpašām vajadzībām. Vērtējot piemērotāko atrašanās vietu projektu īstenošanai, tika pieņemts lēmums atbalstīt un rūpēties par Ziemeļvidzemes pamatskolas, kas apvieno bijušās Vaidavas un Dauguļu speciālās internātskolas, audzēkņu integrāciju sabiedrībā pēc skolas absolvēšanas, pietuvinot viņu dzīves apstākļus sabiedrībā pieņemtajām normām, iespējas iemācīties būt patstāvīgiem un dzīvot cieņpilnu dzīvi apkārtējā sabiedrībā. Būtiski priekšnoteikumi izvēlei īstenot projektu un izveidot infrastruktūru Vaidavā bija vairākas ēkas, kas līdz šim bija mazapdzīvotas, piemēram, ēka Skolas ielā 1a, līdz ar to samazinās izmaksas, ko veidotu jaunu ēku būvniecība, kā arī tiktu sakārtotas esošās būves.

Projekta ietvaros plānots izveidot:
  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā);
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1a, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1a, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1a, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta mērķauditorija prioritāri ir Kocēnu novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura un funcionāliem traucējumiem, kā arī citu pašvaldību iedzīvotāji no šīs pašas mērķgrupas, kas pakalpojumus izmantotu par maksu.

2018. gada 26. aprīlī pašvaldība dome pieņēma lēmumu piedalīties projektā "Vidzeme iekļauj" un parakstīt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu un Labklājības ministriju. Saskaņā ar Kocēnu novada domes Sociālā dienesta rīcībā pieejamajiem datiem Kocēnu novadā kopumā ir 86 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros līdz šm ir izvērtētas 12 personas, kurām ir izveidots sociālās rehabilitācijas plāns, kurā uzskaitīti nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ko iespējams bez maksas saņemt projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. “Kocēnu Novada Vēstis” Nr. 166, kas tika izdots šī gada augustā, ir publicēts raksts “Lielāks atbalsts Vidzemes ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem”, kurā pieejama informācija par rehabilitācijas un atbalsta pasākumiem, ko var saņemt gan bērns, gan arī bērna vecāki vai audžuģimene.

Sociālā dienesta rīcībā ir informācija par četrām personām – citu pašvaldību iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt grupu dzīvokļa pakalpojumu Kocēnu novadā, piecas personas, kurām var piešķirt grupas dzīvokli, un četras personas no Beverīnas novada ir rezervējuši šo pakalpojumu. Pašreizējā situācija valstī liecina, ka projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” ietvaros izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi būs pieprasīti arī no citām pašvaldībām, jo tie ir pieejami ierobežotā apjomā.

Saskaņā ar projekta pieteikumā norādīto informāciju, plānots, ka projekta rezultātā izveidotās infrastruktūras uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai būs nepieciešami 10 darbinieki, kuri apkalpos ne tikai grupu dzīvokļus, bet arī dienas centru, specializētās darbnīcas un sniegs sociālās rehabilitācijas un atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši projekta īstenošanas rezultātā izveidotajiem pakalpojumiem.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” kopējās plānotās izmaksas ir 949 550,06 eiro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 348 323,20 eiro un valsts dotācijas pašvaldībām 15 367,20 eiro apmērā. Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka ERAF finansējums varētu tikt palielināts, līdz ar to samazināsies pašvaldības līdzfinansējuma daļa, kas pašlaik ir 585 859,66 eiro.

Projekta realizācijas termiņš ir 2023. gada 31. decembris. Finansētāji attiecinās izmaksas, veiktas projekta realizācijas laikā, līdz ar to, jo ātrāk pašvaldība īstenos šo projektu un uzsāks pakalpojumu sniegšanu, jo ilgāk būs pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums sniegto pakalpojumu apmaksai.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Kocēnu novada dome 2020. gadā parakstījusi līgumu par būvdarbu veikšanu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” ietvaros.

Saskaņā ar pašvaldības izsludinātā atklātā konkursa rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Ekers” par līguma summu 524 903,54 eiro.

Būvdarbi norisināsies divās ēkās Kocēnu novadā Vaidavā, kur projekta ietvaros plānots izveidot:
  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā);
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1a, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1a, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1a, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” kopējās plānotās izmaksas ir 949 550,06 eiro. Finansējuma pārdales rezultātā valdība ir radusi iespēju palielināt publiskā finansējuma apjomu, tādējādi samazinot pašvaldības līdzfinansējuma daļu. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 467 713,56 eiro, valsts budžeta finansējums 82 560,14 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 252,12 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 381 024,24 eiro.

2020. gada 29. septembrī Vaidavas kultūras un amatniecības centrā notika informatīva sanāksme par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Kocēnu novadā. Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvei un projekta “Vidzeme iekļauj” vadītājai Ina Miķelsone un pašvaldības speciālistiem.

2015. gadā Labklājības ministrija, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, Latvijā uzsāka deinstitucionalizācijas procesu, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, lai veicinātu personu ar invaliditāti patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, kā arī aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniska vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Informatīvi materiāli:
Ĉ
Elīna Upīte,
2021. gada 5. maijs 05:08
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 5. maijs 05:08