KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎

Projekti
“Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”

Projekta mērķis: nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipus, samazināt sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju skatu un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem, to plašākas zināšanas par veselības veicināšanu.

Projekta ilgums: 2017.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 78 920 EUR, no kuriem 85% jeb 67 082 EUR finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), savukārt 15% jeb 11 838 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Finansējuma saņēmējs: Kocēnu novada dome

2017.gada darba plāns  (pdf.)

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

  Mūsdienu tehnoloģiju strauja attīstība ir ietekmējusi daudzas vēsturiskās ražotnes un ar tām saistīto infrastruktūru pamešanu. Daudzi Eiropas piemēri apliecina, ka industriālā mantojuma uzņēmumi otro elpu gūst tūrismā, ko novērtē apmeklētāji un eksperti, pat iekļaujot tos UNESCO mantojuma sarakstā. Projekts „Industriālais mantojums” aptvers piecu dažādu tematisko grupu apskates objektus kā dzirnavas un hidroelektrostacijas, vecās ražošanas vietas, dzelzceļa mantojums, bākas un ūdenstorņi.

Kopā ar vēl citiem objektiem Latvijā un Igaunijā, četri tūrisma objekti no Vidzemes plānošanas reģiona - Gulbenes – Alūksnes bānītis, Ķoņu dzirnavas, Līgatnes papīrfabrikas ciemata strādnieku dzīvoklis un Zilākalna ciemā esošais ūdenstornis būs tie Vidzemes tūrisma objekti, kuros projekta ietvaros notiks uzlabojumi. Tūrisma piedāvājums tiks papildināts ar pavisam jauniem objektiem, kā arī tiks uzlabota infrastruktūra līdz šim jau labi pazīstamos objektos, rezultātā veicinot industriālās vēstures liecības saglabāšanu Vidzemē.

Nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai 

Abreviatūra: Industrial Heritage (Industriālais mantojums) 

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions (Latvija) 

Programma: Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam 

Partneri: Kurzemes plānošanas reģions (Latvija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Rietumigaunijas tūrisma asociācija (Igaunija), Dienvidigaunijas tūrisma fonds (Igaunija), Rīgas plānošanas reģions (Latvija), NVO Alatskivi Dabas centrs (Altaskivi kalte, Igaunija), NVO Altveski (Lahmuse ūdensdzirnavas, Igaunija), Repinas Papīra fabrika (Igaunija), AS Generaator (Leevaku hidroelektrostacija, Igaunija), NVO Hellenurme Ūdensdzirnavu muzejs (Igaunija), SIA „Limbažu TĪNE” (Latvija), Jaunpils novada dome (Jaunpils ūdensdzirnavas, Latvija), Ķekavas novada pašvaldība (Baložu kūdras purva dzelzceļš, Latvija), SIA „Saule Bīriņu pils” (Bīriņu ūdenstornis, Latvija), SIA „Rideļu dzirnavas” (Latvija), Ventspils brīvostas pārvalde (Ovīšu bāka, Latvija), Biedrība „Airītes stacija” (Latvija), Aizputes novada dome (Aizputes ūdenstornis, Latvija), Kuldīgas novada pašvaldība (Kuldīgas industriālā mantojuma tornis, Latvija), SIA „Vilnas fabrika” (Pāces vilnas fabrika, Latvija), Līgatnes novada dome (Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis, Latvija), SIA „Ķoņu dzirnavas” (Latvija), Kocēnu novada dome (Zilākalna ūdenstornis, Latvija), SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” (Gulbenes depo, Latvija), Laane-Nigula administrācija (Risti ūdenstornis, Igaunija), NVO Igaunijas bāku asociācija (Tahkuna un Ristna bākas, Igaunija), SIA „Limex” (Lumanda kaļķakmens parks, Igaunija), Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji (Haapsalu dzelzceļa un sakaru muzejs, Igaunija), NVO Igaunijas Kūdras muzejs (Tootsi kūdras brikešu fabrika, Igaunija), Poide pašvaldība (Kubassare bākas tehniskā ēka, Igaunija) 

Mērķis:
Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai:
 1. veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos; 
 2. izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem; 
 3. attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām; 
 4. reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem. 
Aktivitātes:
 1. Izveidot sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei; 
 2. Pārņemt labo praksi un pieredzi industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem; 
 3. Pilnveidot industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota 26 objektu pilnveide (9 bij. ražotnes, 5 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 5 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, 4 bākas, kopumā 12 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā) 
 4. Ieviest mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra, pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam. 
Rezultāti:
 1. Veicināta industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā; 
 2. Pārņemta labā prakse no Starptautiskiem un Eiropas sadarbības tīkliem par industriālā mantojuma saglabāšanu un efektīvu izmantošanu tūrismā – 1 pieredzes apmaiņas vizīte, 5 apmācību pasākumi, Praktiska Rokasgrāmata; 
 3. Uzlaboti un pilnveidoti 26 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem. Kocēnu novadā- Zilākalna ūdenstornis. 
 4. Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos; 
 5. Ieviestas mārketinga aktivitātes. 
Budžets: Projekta kopējais budžets – 1 143 135 EUR

Ieviešanas laiks: 01.05.2017.-30.04.2019. 

Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Zaļais dzelzceļš - bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā
Kocēnu novada dome noslēgusi līgumu par projekta “Green Railways” (“Zaļais dzelzceļš”) īstenošanu. Projekts “Green Railways” paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Projekta plānotās aktivitātes Vidzemē ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju, velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta popularizēšanai. Līdzīgi projekti jau ir īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti tūrismam, dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem radīt un attīstīt īpaši interesantu, vēsturisku un kultūras bagātu tūrisma piedāvājumu, kas būtu izmantojams visu gadu, piemēram, dažādiem velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm vai slēpošanai.

Kocēnu novada administratīvo teritoriju jaunais maršruts šķērsos 31,5 km garumā Kocēnu, Zilākalna un Dikļu pagastos. Zaļais ceļš tiks aprīkots ar norādēm, aicinot apmeklēt tuvākajā apkārtnē esošos tūrisma objektus un uzņēmumus.

Projekta partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.

Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.04.2019

Projekta budžets: 1 174 938.10 EUR, Igaunijas – Latvijas (Est - Lat) programmas atbalsts (85%) 998 697.36 EUR

Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.