Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" projektu konkursi

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" (reģ.nr. 40008106360)


Izsludināta LEADER projektu konkursa 7. kārta

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 7. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014. - 2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta konkursa 7. kārtā pieejams finansējums: 59 419,79 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:
  • 1. rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts – 29 709,90 EUR;
  • 2. rīcība: Vietējo produktu attīstīšana – 29 709,89 EUR.
Pilns sludinājuma teksts VII kārtai ŠEIT.

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads – Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti; Kocēnu novads – Kocēnu un Bērzaines pagasti; Naukšēnu novads – Ķoņu un Naukšēnu pagasti; Rūjienas novads – Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti, Mazsalacas novads – Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads – Kārķu pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Kā reģistrēt projekta pieteikumu EPS sistēmā ROKASGRAMATA_EPS_2019

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības “No Salacas līda Rūjai” mājaslapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā (adrese: Mūrmuižas iela 9, 3.stāvs, Valmiera, LV – 4201), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam Salaca_SVVA_strategija2020.gads

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””;

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT;

NACE klasifikators (2.red.);

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā”.


Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”);

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740);

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators;

Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums;

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

– Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

– Rezultātu apkopojums;

Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

– Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pasnovertejums_1.riciba

Pasnovertejums_2.riciba
Comments